Právne informácie

Spoločnosť Hotels.com prevádzkuje webovú stránku https://sk.hotels.com/, ktorá slúži ako rozhranie medzi vami a rôznymi poskytovateľmi cestovných služieb.

 

Spoločnosť Hotels.com, L.P., v štáte Texas, so sídlom zapísaným na adrese 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA

 

Telefónne číslo: +1 469-335-1197

 

Keď si rezervujete cestovnú službu pomocou tejto webovej stránky, uzatvoríte zmluvu s príslušným poskytovateľom cestovných služieb, ktorý sprístupňuje cestovné služby. Môže to byť napríklad Hotels.com alebo poskytovateľ ubytovania.

 

Telefónne číslo: +353 1 656 9439

E-mail: IEsupport@chat.hotels.com

 

Keď uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Hotels.com alebo poskytovateľom ubytovania, firemné údaje dodávateľa nájdete [na stránke, na ktorej dokončíte rezerváciu].

 

Ochranné známky a autorské práva

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania alebo licencovania ochranných známok alebo materiálov chránených autorskými právami, obráťte sa na nás na adrese:

Nároky vyplývajúce z autorských práv:  CopyrightComplaints@expediagroup.com  

Nároky vyplývajúce z autorských práv a hlásenia porušení práv týkajúcich sa duševného vlastníctva: TrademarkComplaints@expediagroup.com

Právne a bezpečnostné záležitosti
Ak máte právne alebo bezpečnostné otázky, obráťte sa na nás na adrese eunotifications@expediagroup.com.

Platforma na riešenie sporov online Európskej komisie je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/odr