Preskočiť na hlavný obsah.

Zmluvné podmienky

Vytlačiť všetky časti

1.    ÚVOD

 

V týchto zmluvných podmienkach odkazujú výrazy „my“, „nás“, „spoločnosť“ a „Hotels.com“ na spoločnosť Hotels.com, L.P., obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v štáte Texas na adrese 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240 , USA, jej partnerské spoločnosti alebo príslušných dodávateľov a poskytovateľov a výraz „vy“ odkazuje na fyzickú osobu vytvárajúcu účet na našej stránke alebo zákazníka zadávajúceho rezerváciu priamo prostredníctvom tejto webovej stránky či nepriamo prostredníctvom ľubovoľnej z našich partnerských spoločností, ktorej poskytujeme služby.

 

Tieto zmluvné podmienky majú nasledujúce časti:

(1)Úvod

(2)Používanie webovej stránky Hotels.com

(3)Zásady ochrany osobných údajov

(4)Typy produktov a služieb

(5)Pravidlá a obmedzenia dodávateľov

(6)Cestovné destinácie a rady

(7)Ako objednávame vaše výsledky vyhľadávania

(8)Ceny

(9) Servisné poplatky, dane a poplatky za vrátenie dane

(10) Platby

(11) Menová kalkulačka

(12) Záruka cien

(13) Kódy zliav

(14) Tajné ceny

(15) Hotels.com™ Rewards

(16) Hodnotenia, komentáre, fotografie a obsah používateľov

(17) Pokyny na odosielanie fotografií

(18) Oznámenie o porušení duševného vlastníctva

(19) Sťažnosti zákazníkov

(20) Zodpovednosť

(21) Odškodnenie

(22) Prepojenia na stránky tretích strán

(23) Softvér dostupný na tejto webovej stránke

(24) Všeobecné

(25) Rozhodujúce právo a jurisdikcia

(26) Používanie aplikácie

 

2.    POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY HOTELS.COM

 

Webovú stránku Hotels.com poskytuje spoločnosť Hotels.com výlučne s cieľom pomôcť zákazníkom pri preskúmavaní, vyhľadávaní a určovaní dostupnosti tovarov a služieb z oblasti cestovného ruchu, zadávaní legitímnych rezervácií alebo inom sprostredkovaní obchodu s poskytovateľmi a na žiadne iné účely.

 

Túto webovú stránku vám ponúkame pod podmienkou prijatia podmienok, pravidiel a oznámení uvedených v týchto zmluvných podmienkach bez úprav a tak, ako sú v čase vášho relevantného používania webovej stránky vrátane zadania ľubovoľnej cestovnej rezervácie (podľa potreby). Na akékoľvek používanie vášho účtu z vašej strany alebo naše používanie informácií súvisiacich s vaším účtom sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky. Okrem toho sa tieto zmluvné podmienky (a pravidlá a obmedzenia ľubovoľných dodávateľov, na ktoré sa odkazuje nižšie alebo ktoré máte k dispozícii pred dokončením ľubovoľnej rezervácie) vzťahujú na ponuku a poskytovanie služieb prostredníctvom tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so všetkými podmienkami, pravidlami a oznámeniami uvedenými v týchto zmluvných podmienkach a je vašou zodpovednosťou oboznámiť sa s týmito zmluvnými podmienkami a pravidlami a obmedzeniami ľubovoľných dodávateľov. Ak s týmito zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, potom nie ste autorizovaní používať túto webovú stránku. Spoločnosť Hotels.com môže rozšíriť výhody vyplývajúce z ustanovení v týchto zmluvných podmienkach na partnerské spoločnosti, ktoré ponúkajú cestovné služby online.

 

Spoločnosť Hotels.com si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky, pravidlá a oznámenia uvedené v týchto zmluvných podmienkach a na základe ktorých ponúka túto webovú stránku/tieto služby a dodávatelia môžu kedykoľvek zmeniť pravidlá a obmedzenia, na ktoré sa odkazuje v týchto zmluvných podmienkach. Súhlasíte s tým, že prijímate a sú pre vás záväzné zmluvné podmienky platné v čase vášho relevantného používania tejto webovej stránky a jej funkcií vrátane prípadov, keď zadávate ľubovoľnú cestovnú rezerváciu (podľa potreby). Tieto zmluvné podmienky nesmie meniť žiadna neautorizovaná osoba vrátane zamestnancov spoločnosti Hotels.com.

 

Odporúčame vám uložiť alebo vytlačiť si kópiu týchto zmluvných podmienok ako referenciu pri zadávaní rezervácie.

 

Záväzne vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov (alebo ste dosiahli vek dospelosti vo vašej krajine) a máte zákonné oprávnenie uzavrieť túto zmluvu a používať túto webovú stránku v súlade so všetkými podmienkami, pravidlami a oznámeniami uvedenými v tomto dokumente.

 

Súhlasíte s tým, že budete niesť finančnú zodpovednosť za celé používanie tejto webovej stránky (ako aj za používanie vášho účtu inými osobami, okrem iného vrátane neplnoletých osôb, ktoré s vami žijú) a tiež že budete úplne zodpovední za všetky náklady, poplatky, záväzky, dane a výmery vyplývajúce z vášho používania tejto webovej stránky. Súhlasíte s tým, že budete dozerať na celé používanie tejto webovej stránky zo strany neplnoletých osôb pod vaším menom alebo účtom. Tiež sa zaručujete, že všetky informácie, ktoré ste poskytli vy alebo členovia vašej domácnosti pri používaní tejto webovej stránky, sú pravdivé a správne.

 

Táto webová stránka je určená výlučne na vaše súkromné a nekomerčné používanie. Obsah a informácie uvedené na tejto webovej stránke (okrem iného vrátane obmedzenia, ceny a dostupnosti cestovných služieb), ako aj infraštruktúra použitá na poskytovanie takéhoto obsahu a informácií sú vlastníctvom spoločnosti Hotels.com alebo jej dodávateľov a poskytovateľov. V dôsledku toho pri používaní tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že túto webovú stránku ani jej obsah či informácie nebudete používať na žiadne komerčné či iné ako súkromné účely (priamo či nepriamo). Môžete si robiť obmedzený počet kópií svojho cestovného itinerára (a súvisiacich dokumentov) v rámci cesty alebo služieb zakúpených prostredníctvom tejto webovej stránky, no súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, kopírovať, distribuovať, vysielať, zobrazovať, predstavovať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prenášať, predávať ani opätovne predávať žiadne informácie, softvér, produkty či služby získané z tejto webovej stránky ani z nich nebudete vytvárať odvodené diela. Okrem toho súhlasíte s tým, že nebudete: 

 

 • túto webovú stránku ani jej obsah používať na žiadne komerčné účely, napríklad (no nielen) na zadávanie rezervácií cestovných služieb alebo iných produktov na účely ďalšieho predaja,
 • získavať prístup k žiadnemu obsahu ani informáciám na tejto webovej stránke pomocou akéhokoľvek robota, pavúka, zberného nástroja ani iných automatizovaných prostriedkov, nebudete tento obsah ani informácie monitorovať, kopírovať ani inak manuálne spracúvať na žiadne účely bez výslovného písomného povolenia od spoločnosti Hotels.com,
 • porušovať obmedzenia v žiadnych hlavičkách na tejto webovej stránke, ktoré vylučujú použitie robotov, ani nebudete obchádzať iné opatrenia na predchádzanie alebo obmedzovanie prístupu na túto webovú stránku,
 • vykonávať žiadne kroky v mene spoločnosti Hotels.com, ktoré neprimerane alebo neúmerne výrazne zaťažujú alebo môžu zaťažiť infraštruktúru stránky Hotels.com,  
 • uvádzať prepojenia na žiadne časti tejto webovej stránky (okrem iného vrátane cesty k nákupu akýchkoľvek cestovných služieb) na žiadne účely bez výslovného písomného povolenia od spoločnosti Hotels.com,
 • používať túto webovú stránku na žiadne účely, ktoré sú nezákonné alebo zakázané v týchto zmluvných podmienkach.

 

Súhlasíte s tým, že rezervačné funkcie cestovných služieb tejto webovej stránky budete používať len na legitímne rezervácie alebo nákupy pre vás alebo pre inú osobu, za ktorú ste zo zákona oprávnený konať. Akákoľvek špekulatívna, falošná alebo podvodná rezervácia alebo ľubovoľná rezervácia v očakávaní dopytu sa bez obmedzenia zakazuje. Rozumiete tomu, že nadmerné používanie, podozrivá činnosť, príznaky podvodu alebo zneužitie rezervačných funkcií cestovných služieb na tejto webovej stránke môžu viesť k tomu, že spoločnosť Hotels.com zruší všetky rezervácie súvisiace s vaším menom, e-mailovou adresou alebo účtom a ukončí všetky súvisiace účty Hotels.com. Spoločnosť Hotels.com môže tiež zrušiť všetky rezervácie súvisiace s vaším menom, e-mailovou adresou alebo účtom a zatvoriť všetky súvisiace účty Hotels.com, ak ste na tejto webovej stránke zadali viacero rezervácií a ak spoločnosť Hotels.com vyhodnotila (na základe primeraných aktivít), že ste rezerváciu zadali na účely ďalšieho predaja. V prípade zrušenia nevratných rezervácií si spoločnosť Hotels.com vyhradzuje právo nevrátiť vám peniaze za zrušené rezervácie.

 

Ak ste vykonali nejakú podvodnú činnosť, spoločnosť Hotels.com si vyhradzuje právo prijať všetky nevyhnutne potrebné právne opatrenia a môžete byť zodpovední za peňažné straty spoločnosti Hotels.com vrátane súdnych trov a škôd.

 

Ak chcete namietať voči zrušeniu rezervácie alebo zmrazeniu či zatvoreniu svojho účtu, obráťte sa telefonicky na oddelenie služieb zákazníkom a pozrite si ďalšie detaily uvedené na portále Kontakt v časti Podpora a často kladené otázky na webovej stránke.

 

3.    ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Hotels.com verí v ochranu vašich osobných údajov. Kliknutím sem si pozrite naše aktuálne zásady ochrany osobných údajov, ktoré musíte tiež dodržiavať pri používaní webovej stránky, a oboznámte sa s našimi aktuálnymi postupmi.

 

4.    TYPY PRODUKTOV A SLUŽIEB

 

4.1.  Rezervácie ubytovania

 

4.1.1.     Platba teraz/online alebo platba neskôr/v ubytovacom zariadení

V prípade určitých ubytovacích zariadení môžete mať pri zadávaní rezervácie na tejto webovej stránke možnosť „zaplatiť teraz/online“ alebo „zaplatiť neskôr/v ubytovacom zariadení“. Ak vyberiete možnosť „platiť teraz/online“, službu vám sprístupníme priamo a ihneď sa vám bude účtovať suma vo vybratej mene. Spoločnosť prijímajúca platbu a účtujúca príslušnú sumu z vašej kreditnej karty bude TPX alebo iná spoločnosť zo skupiny spoločností Hotels.com (ako je definované nižšie) obchodujúca ako spoločnosť Hotels.com, pričom túto platbu prijme v mene spoločnosti Hotels.com L.P. Skratka TPX znamená Travel Partner Exchange S.L. so sídlom na adrese Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias, Španielsko. 

 

Ak vyberiete možnosť „platiť neskôr/v ubytovacom zariadení“, ubytovacie zariadenie vám bude účtovať príslušnú sumu vo vybratej mene relevantného ubytovacieho zariadenia v čase pobytu. Po vybratí možnosti „zaplatiť neskôr/v ubytovacom zariadení“ vám ubytovacie zariadenie priamo sprístupní danú službu. V prípade týchto transakcií uzatvoríte s ubytovacím zariadením zmluvu a my budeme vystupovať výlučne ako sprostredkovateľ medzi vami a ubytovacím zariadením (no nie ako sprostredkovateľ platby), ktorý prenáša detaily o vašej rezervácii relevantnému ubytovaciemu zariadeniu a odošle vám potvrdzovací e-mail v mene daného ubytovacieho zariadenia. Ak si vyberiete možnosť „zaplatiť neskôr/v ubytovacom zariadení“ a následne sa do ubytovacieho zariadenia nedostavíte alebo svoju rezerváciu zrušíte, môže vám ubytovacie zariadenie účtovať poplatok za nerealizovaný pobyt alebo zrušenie rezervácie (detaily o poplatkoch sa zobrazia pri zadávaní rezervácie). V takom prípade vám bude ubytovacie zariadenie alebo my účtovať poplatok ubytovacieho zaradenia za nerealizovaný pobyt alebo poplatok za zrušenie rezervácie v miestnej mene daného ubytovacieho zariadenia.

 

Či už vám službu sprístupníme my po zaplatení online, alebo vám ju sprístupní ubytovacie zariadenie po výbere možnosti zaplatenia neskôr, počas zadávania rezervácie a v potvrdzovacom e-maile dostanete zmluvné podmienky, pravidlá a obmedzenia daného ubytovacieho zariadenia. 

 

4.1.2.     Potvrdenie, zmena alebo zrušenie rezervácií ubytovania

 

Potvrdenie rezervácie dostanete e-mailom a obsahuje základné prvky, napríklad opis rezervovaných služieb a cenu. Ak potvrdzovací e-mail nedostanete do 24 hodín od zadania rezervácie, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom. Výslovne súhlasíte s tým, že údaje uložené v informačných systémoch spoločnosti Hotels.com alebo jej dodávateľov predstavujú dôkaz rezervácií, ktoré ste zadali. Údaje uložené v počítačoch alebo elektronických médiách sú platným dôkazom, a preto musia byť akceptované za rovnakých podmienok a s rovnakou dôkazovou hodnotou ako fyzický písomný dokument.

 

Rezerváciu ubytovania môžete zmeniť alebo zrušiť buď online v časti Rezervácie po prihlásení sa do účtu Hotels.com, alebo odoslaním e-mailu oddeleniu služieb zákazníkom na adresu help@hotels.com, prípadne skontaktovaním sa s pracovníkmi oddelenia služieb zákazníkom využitím ďalších detailov uvedených na portáli Kontakt v časti Podpora a často kladené otázky na tejto webovej stránke.

 

Nemáte automaticky právo zrušiť zmluvu uzatvorenú s nami alebo rezerváciu zadanú v ubytovacom zariadení, ak vám takéto práva neposkytlo ubytovacie zariadenie súvisiace s vašou rezerváciou, a to na základe vlastných špecifických pravidiel a obmedzení, ktoré dostanete pred dokončením každej rezervácie.

 

Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky požadované poplatky dodávateľa za zrušenie alebo zmenu rezervácie, ktoré vzniknú, keď vám ubytovacie zariadenie sprístupní službu priamo. Po sprístupnení služby si vyhradzujeme právo previesť na vás všetky poplatky za zrušenie alebo zmenu rezervácií, ktoré vzniknú po zrušení alebo zmene vašich rezervácií v danom ubytovacom zariadení. V niektorých prípadoch niektoré ubytovacie zariadenia nepovoľujú zmenu ani zrušenie rezervácií po ich zadaní, ako je uvedené v pravidlách a obmedzeniach týkajúcich sa danej rezervácie. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať zmluvné podmienky platiace v súvislosti s vašimi rezerváciami.

 

Na stránke Hotels.com môžete bezplatne zmeniť meno hosťa, typ postele, požiadavky týkajúce sa možnosti fajčenia, špeciálne požiadavky, možnosti bezbariérového prístupu, typ izby, počet hostí a dátumy cesty, no dodávatelia môžu účtovať poplatky za zmenu alebo zrušenie rezervácie. Poplatky sa líšia v závislosti od rezervácie, preto si pozrite pravidlá a obmedzenia, ktoré dostanete pred zadaním každej rezervácie. Detaily tiež nájdete v potvrdzovacom e-maile.

 

Spoločnosť Hotels.com (a príslušní dodávatelia) si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu, ak platbu v plnej výške vrátane všetkých platných poplatkov nezrealizujete dostatočne včas.

 

Ak ubytovacie zariadenie nemôže zrealizovať vašu rezerváciu, spoločnosť Hotels.com nebude niesť zodpovednosť za žiadne náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou lokality.

 

Ak sa nedostavíte v prvý deň rezervácie, no chcete prísť v niektorý z nasledujúcich dní v rámci rezervácie, musíte rezerváciu potvrdiť spoločnosti Hotels.com najneskôr v pôvodný dátum príchodu, inak sa celá rezervácia zruší. Ak zmeny v rezervácii nepotvrdíte spoločnosti Hotels.com, celá rezervácia sa môže zrušiť a budete mať nárok na vrátenie peňazí iba v súlade s pravidlami a obmedzeniami daného ubytovacieho zariadenia, na ktoré ste boli upozornení pri zadávaní rezervácie. 

 

4.1.3.     Rezervácie pre veľké skupiny a rezervácie dlhých pobytov

 

V jednom ubytovacom zariadení/pre rovnaké dátumy pobytu nesmiete online rezervovať viac ako 8 izieb. Ak zistíme, že ste si prostredníctvom samostatných rezervácií rezervovali celkovo viac ako 8 izieb, môžeme vaše rezervácie zrušiť a účtovať vám poplatok za zrušenie rezervácie, ak sa účtuje. Ak ste zaplatili nevratnú zálohu, prepadne. Ak si chcete rezervovať 9 alebo viac izieb, musíte sa obrátiť na našich odborníkov na skupinové dovolenky, a to telefonicky alebo vyplnením online formulára pre skupinovú dovolenku. Jeden z našich odborníkov na skupinové dovolenky preskúma vašu požiadavku a skontaktuje sa s vami s cieľom dokončiť vašu rezerváciu. Môžete byť požiadaní o podpísanie písomnej zmluvy alebo o zaplatenie nevratnej zálohy.

 

V jednom ubytovacom zariadení nesmiete online rezervovať viac ako 28 nocí. Ak zistíme, že ste si prostredníctvom samostatných rezervácií rezervovali celkovo viac ako 28 nocí, môžeme vaše rezervácie zrušiť a účtovať vám poplatok za zrušenie rezervácie, ak sa účtuje. Ak ste zaplatili nevratnú zálohu, prepadne. Ak si chcete rezervovať 29 alebo viac nocí, musíte sa obrátiť na odborníkov spoločnosti Hotels.com na dlhodobé pobyty, a to telefonicky alebo vyplnením online formulára pre dlhodobé pobyty. Jeden z našich odborníkov na dlhodobé pobyty preskúma vašu požiadavku a skontaktuje sa s vami s cieľom dokončiť vašu rezerváciu. Môžete byť požiadaní o podpísanie písomnej zmluvy alebo o zaplatenie nevratnej zálohy.

 

4.2.  Spojené cestovné služby

 

Výraz „spojená cestovná služba“ presne zodpovedá definícii výrazu „spojená cestovná služba“, ktorý sa používa v smernici (EÚ) 2015/2302 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2015 týkajúcej sa balíkov cestovných služieb a spojených cestovných služieb a môže sa implementovať do vnútroštátneho práva (smernica (EÚ) 2015/2302). Smernica (EÚ) 2015/2302 implementovaná do vnútroštátneho práva je dostupná tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 

Za určitých okolností a v závislosti od cestovných služieb ponúkaných z času na čas môže spojená cestovná služba vzniknúť ako výsledok cestovných služieb, ktoré sa rozhodnete rezervovať na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej. V takomto prípade sa zobrazí pokyn, aby ste si prečítali dôležité informácie uvedené nižšie.

 

Ak si po výbere a uhradení jednej cestovnej služby zarezervujete doplnkové cestovné služby v rámci svojej cesty alebo dovolenky prostredníctvom stránky Hotels.com, NEZÍSKATE výhodu vyplývajúcu z práv na základe balíkov v súlade so smernicou (EÚ) 2015/2302. Spoločnosť Hotels.com preto nebude zodpovedná za správne poskytnutie týchto doplnkových cestovných služieb. V prípade problémov sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.

 

Ak si však určitý produkt pre svoju cestu zarezervujete u tretej strany, ako je autopožičovňa, využitím prepojenia na potvrdzovacej stránke alebo v potvrdzovacom e-maile najneskôr do 24 hodín od prijatia potvrdenia rezervácie ubytovacieho zariadenia od spoločnosti Hotels.com, tieto cestovné služby sa stanú súčasťou spojenej cestovnej služby. V takom prípade zabezpečuje spoločnosť Hotels.com v súlade so zákonom EÚ ochranu súvisiacu s vrátením peňazí uhradených spoločnosti Hotels.com za služby, ktoré sa neposkytli z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Hotels.com. Poznámka: Ak sa niektoré platby uskutočňujú priamo príslušnému poskytovateľovi cestovných služieb, spoločnosť Hotels.com neposkytuje ochranu súvisiacu s vrátením peňazí v prípade platobnej neschopnosti príslušného poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o ochrane v prípade platobnej neschopnosti sú uvedené nižšie:

 

Spoločnosť Hotels.com poskytuje ochranu v prípade platobnej neschopnosti formou poistenia v spoločnosti International Passenger Protection Limited a za všetky peniaze uhradené priamo spoločnosti Hotels.com ručí spoločnosť Liberty Mutual Insurance Europe SE. V prípade odmietnutia poskytnutia služieb z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Hotels.com sa môžu cestujúci skontaktovať so spoločnosťou International Passenger Protection Limited (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, tel.: 0345 2661872, e-mail: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) alebo využitím možností kontaktu a podania žiadostí na adrese https://www.ipplondon.co.uk/claims-consumers.asp. Poznámka: Táto ochrana v prípade platobnej neschopnosti sa nevzťahuje na zmluvy s inými stranami, ako je spoločnosť Hotels.com (napríklad na zmluvy, ktoré sa môžu dodržať aj napriek platobnej neschopnosti spoločnosti Hotels.com).

 

5.    PRAVIDLÁ A OBMEDZENIA DODÁVATEĽOV

V prípadoch, keď vám služby sprístupňujeme priamo, zahŕňajú tieto zmluvné podmienky aj zmluvné podmienky/pravidlá a obmedzenia dodávateľov, ktoré máte k dispozícii pred zadaním každej rezervácie a s ktorými súhlasíte v okamihu zadania rezervácie. Dôkladne si prečítajte tieto podmienky dodávateľa. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto zmluvné podmienky, ako aj zmluvné podmienky/ pravidlá a obmedzenia dodávateľa, okrem iného vrátane zaplatenia príslušnej sumy v plnej výške a v termíne splatnosti, a že budete dodržiavať pravidlá a obmedzenia dodávateľa týkajúce sa dostupnosti a využívania dopravných prostriedkov, produktov alebo služieb. Vašou zodpovednosťou je oboznámiť sa so zmluvnými podmienkami dodávateľa ešte pred zadaním rezervácie.

 

Beriete na vedomie, že niektorí poskytovatelia ako tretie strany ponúkajúci určité služby alebo aktivity môžu vyžadovať, aby ste podpísali ich formulár zrieknutia sa zodpovednosti ešte pred využitím ponúkanej služby alebo aktivity. Chápete, že akékoľvek porušenie zmluvných podmienok dodávateľa môže viesť k zrušeniu rezervácií alebo nákupu, odmietnutiu prístupu k akýmkoľvek letom, ubytovacím zariadeniam alebo automobilom, prepadnutiu peňazí zaplatených za rezervácie alebo nákup a spoločnosť Hotels.com môže z vášho účtu odpočítať všetky náklady, ktoré jej vzniknú Hotels.com v dôsledku takéhoto porušenia. Nesiete úplnú zodpovednosť za všetky náklady, poplatky, záväzky, dane a výmery vyplývajúce z používania tejto webovej stránky.

 

6.    CESTOVNÉ DESTINÁCIE A RADY

 

Nesiete zodpovednosť za zaručenie, že splníte požiadavky na vstup do cudzej krajiny, že vaše cestovné doklady, napríklad pas a víza (prechodné, obchodné, turistické a iné), sú v poriadku a že splníte akékoľvek iné požiadavky na vstup do cudzej krajiny.

 

Hoci väčšina ciest vrátane ciest do medzinárodných destinácií končí bez nehody, cestovanie do určitých destinácií môže byť riskantnejšie. Spoločnosť Hotels.com vyzýva cestujúcich, aby si pozreli zákazy, výstrahy, oznámenia a rady týkajúce sa cestovania vydané príslušným štátnym orgánom (napríklad https://www.mzv.sk/web/en/consular_info/travel_checklist_). 

 

UVÁDZANÍM CESTOVNÝCH PRODUKTOV V KONKRÉTNYCH DESTINÁCIÁCH NA WEBOVEJ STRÁNKE SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM NEVYJADRUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE CESTA DO TAKÝCHTO DESTINÁCIÍ SA ODPORÚČA ALEBO JE BEZ RIZIKA, A NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY ALEBO STRATY V DÔSLEDKU CIEST DO TÝCHTO DESTINÁCIÍ.

 

Zdravie: odporúčané očkovania pred cestou sa môžu kedykoľvek zmeniť a pred odchodom by ste sa mali o aktuálnych odporúčaniach poradiť so svojím lekárom. Vašou zodpovednosťou je zaručiť, že absolvujete odporúčané očkovania, budete brať všetky odporúčané lieky a budete sa riadiť všetkými lekárskymi radami súvisiacimi s vašou cestou. 

 

7.    AKO OBJEDNÁVAME VAŠE VÝSLEDKY VYHĽADÁVANIA

 

Na našich stránkach je k dispozícii množstvo cestovných možností a my chceme zaručiť, že vaše výsledky vyhľadávania budú čo najrelevantnejšie. Ponúkame preto veľa spôsobov pomoci pri vyhľadávaní a plánovaní ciest.

Naša stránka využíva komplexné dynamické algoritmy, ktoré zaručujú účinné zoraďovanie výsledkov vyhľadávania.

Na stránke s výsledkami vyhľadávania môžete vybrať, ako sa majú zoradiť zobrazované výsledky, a môžete tiež používať možnosti filtrov na zobrazenie len tých výsledkov vyhľadávania, ktoré spĺňajú vaše vybraté preferencie. Ak sa rozhodnete nevyužívať tieto funkcie, budete vidieť naše vybraté predvolené zoradenie, ktoré výsledky zoraďuje takto:

Ubytovanie

 • Výsledky sú zoradené od najrelevantnejších a cenovo najvýhodnejších ponúk na základe rôznych faktorov vrátane ceny ponúkanej ubytovacím zariadením v porovnaní s jeho historickými cenami, hodnotenia hostí, počtu recenzií, počtu rezervácií k aktuálnemu dátumu a lokality (v blízkosti vašej hľadanej destinácie).
 • Tieto kategórie sa ďalej rozdeľujú podľa faktorov spokojnosti cestujúcich vrátane rozsahu a kvality obrázkov a informácií poskytnutých k ubytovacím zariadeniam, počtu premiestnení hostí a počtu vrátení peňazí z dôvodu sťažností na pobyty, dostupnosti ubytovacieho zariadenia na našich stránkach a celkovej výhodnosti ceny pre našich cestujúcich.
 • Na umiestnenie ubytovacích zariadení s podobnými ponukami v našich výsledkoch vyhľadávania má taktiež vplyv provízia (napr. provízie z ubytovania alebo odmena za rezervácie), ktorú získame za dokončenú rezerváciu ubytovacieho zariadenia. Túto sumu získavame za služby vrátane zobrazenia ubytovacieho zariadenia na našej stránke, sprostredkovania rezervácie a podpory počas pobytu v ubytovacom zariadení. Keď zobrazujeme ubytovacie zariadenia s podobnou ponukou, rezervácia, z ktorej získame vyššiu províziu alebo odmenu, sa v našich výsledkoch vyhľadávania zobrazí vyššie ako ostatné ubytovacie zariadenia s podobnými ponukami, pri ktorých za rezerváciu získavame nižšiu províziu alebo odmenu.

Voľný čas

 • Výsledky sa zoraďujú na základe takých faktorov, ako sú cena, vyhľadávané zážitky, lokalita vrátane vzdialenosti od ubytovania, recenzie cestujúcich a miestny prieskum. Okrem toho sa môžu brať do úvahy počty rezervácií k aktuálnemu dátumu a odmena, ktorú môžeme získať za rezerváciu.

Lety

 • Výsledky sú zoradené od najnižšej po najvyššiu cenu. Ak majú dva lety rovnakú cenu, ako prvý sa do zoznamu zaradí kratší let.

Kombinované vyhľadávania a dovolenkové balíčky

 • Výsledky sa zoraďujú podľa kritérií definovaných vyššie nad každým komponentom.

Ak vyberiete špecifickú možnosť poradia zoradenia, napríklad podľa priority ceny, ponúk, recenzií hostí, triedy alebo hodnotenia ubytovacieho zariadenia, vzdialenosti od centra atď., výsledky budú zoradené so zameraním na vybraté priority využitím faktorov opísaných vyššie, a to v súvislosti s vaším vyhľadávaním. Takto to bude platiť aj pre niektoré stránky zobrazujúce ponuky v určitej destinácii alebo pre určitý štýl ubytovania a pod.

Ak použijete filter, zoznam výsledkov sa zobrazí využitím faktorov opísaných vyššie, ktoré súvisia s vaším vyhľadávaním a sú vyfiltrované podľa vybratých špecifických funkcií a vybavenia.

Neustále aktualizujeme svoje systémy a testujeme nové spôsoby spresňovania výsledkov, aby boli čo najrelevantnejšie a čo najlepšie spĺňali vaše potreby.

8.    CENY

 

Cena cestovných služieb bude taká, aká je priebežne uvedená na webovej stránke, s výnimkou prípadov zjavnej chyby. Ceny podliehajú zmenám, ku ktorým môže dôjsť kedykoľvek, no tieto zmeny neovplyvnia prijaté objednávky s výnimkou prípadov zjavnej chyby. Napriek maximálnemu úsiliu spoločnosti Hotels.com môže byť cena niektorých cestovných služieb uvedených na webovej stránke nesprávna. SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM SI VÝSLOVNE VYHRADZUJE PRÁVO OPRAVIŤ VŠETKY CHYBY CIEN NA SVOJEJ WEBOVEJ STRÁNKE A V NEUZAVRETÝCH REZERVÁCIÁCH ZADANÝCH NA ZÁKLADE NESPRÁVNEJ CENY. V TAKOM PRÍPADE VÁM PONÚKNEME MOŽNOSŤ (AK JE K DISPOZÍCII) POKRAČOVAŤ V NEUZAVRETEJ REZERVÁCII ZA SPRÁVNU CENU ALEBO REZERVÁCIU ZRUŠÍME BEZ POKUTY. Spoločnosť Hotels.com ani iné ubytovacie zariadenie nie je povinné poskytnúť vám cestovné služby za nesprávnu (nižšiu) cenu, a to dokonca ani v prípade, že ste dostali potvrdenie objednávky.

 

Beriete na vedomie, že spoločnosť Hotels.com vopred dohaduje určité ceny izieb s ubytovacími zariadeniami na zabezpečenie rezervácií. Cena izby zobrazená na webovej stránke je kombináciou vopred dohodnutej ceny izby a sumy, ktorú si ponecháva spoločnosť Hotels.com. Spoločnosť Hotels.com oprávňujete na to, aby zadala rezervácie za celkovú cenu rezervácie, ktorá zahŕňa cenu izby zobrazenú na webovej stránke, platné dane alebo poplatky za vrátenie dane, servisné poplatky a, ak je to relevantné, dane zo služieb spoločnosti Hotels.com. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Hotels.com zúčtuje z vašej kreditnej karty celkovú cenu rezervácie. Odoslaním svojej žiadosti o rezerváciu oprávňujete spoločnosť Hotels.com vrátane spoločnosti Travelscape, LLC alebo Travel Partner Exchange, S.L. (TPX) na zabezpečenie svojich rezervácií vrátane dohodnutia platieb s ubytovacími zariadeniami.

 

9.    SERVISNÉ POPLATKY, DANE A POPLATKY ZA VRÁTENIE DANE

 

Ako súčasť našej odmeny za sprostredkovanie rezervácie cesty si ponechávame servisné poplatky. Servisné poplatky sa líšia v závislosti od sumy a typu rezervácie.

 

Súhlasíte s tým, že v závislosti od platného zákona môže spoločnosť Hotels.com účtovať dane z transakcií ubytovacieho zariadenia pri výbere možnosti „platiť teraz/online“ priamo príslušným daňovým úradom alebo môže účtovať poplatky za vrátenie dane. Poplatky za vrátenie dane predstavujú vrátenie odhadovaných daní (napríklad dane z predaja a používania, obsadenosti, dane za izbu, spotrebnej dane, dane z pridanej hodnoty), ktoré spoločnosť Hotels.com uhrádza ubytovaciemu zariadeniu na úhradu dane vyplývajúcej z ceny prenájmu izby v ubytovacom zariadení. Ak sa účtujú poplatky za vrátenie dane, dodávatelia ubytovacieho zariadenia vystavia spoločnosti Hotels.com faktúru alebo jej zaúčtujú určitú sumu vrátane poplatkov za vrátenie dane. Ubytovacie zariadenia sú zodpovedné za uhradenie platných daní príslušným daňovým jurisdikciám. 

 

Zdaniteľnosť a príslušná výška dane sa výrazne líšia v závislosti od lokality. Reálne daňové náklady spoločnosti Hotel.com uhradené dodávateľovi sa môžu líšiť od poplatkov za vrátenie dane v závislosti od cien, zdaniteľnosti a pod. v čase reálneho používania ubytovacieho zariadenia.

 

DANE

 

Ubytovanie

 

V určitých jurisdikciách sa z účtovaných súm za naše služby (servisný poplatok alebo poplatok za sprostredkovanie) platí daň z predaja, používania alebo daň za ubytovanie v miestnom ubytovacom zariadení. V niektorých jurisdikciách sa od nás vyžaduje, aby sme účtovali a uhrádzali štátne alebo miestne dane v celej výške rezervácie alebo za izbu zaplatenú v ubytovacom zariadení. Konečná výška dane z našich služieb sa môže líšiť v závislosti od cien platných v čase vášho pobytu v ubytovacom zariadení. 

Ďalšie cestovné služby

 

V niektorých jurisdikciách sa od nás môže vyžadovať, aby sme účtovali a uhrádzali štátne alebo miestne dane z predaja v celkovej výške rezervácie alebo v niektorých prípadoch z ceny, ktorú platíme dodávateľovi cestovnej služby (t. j. požičovni áut a pod.).

 

 

10.  PLATBY

 

Cena služieb rezervovaných na webovej stránke alebo telefonicky sa musí uhradiť buď (i) spoločnosti Hotels.com, alebo spoločnosti TPX, prípadne (ii) priamo dodávateľom. Platbu môžu účtovať viaceré strany (ako budete vidieť na výpise z bankového účtu alebo transakcií na kreditnej karte), avšak celková účtovaná suma neprekročí celkovú cenu služieb. Pozrite si detaily zobrazené počas zadávania rezervácie a potvrďte si, ako a kedy sa platba uskutoční. 

 

Výška daní a poplatkov za výmenné kurzy sa môžu medzi časom zadania rezervácie a pobytom zmeniť. Musíte poskytnúť údaje o svojej platobnej karte a dodávateľ alebo spoločnosť Hotels.com budú často musieť overiť: (i) platnosť platobnej karty (zúčtovaním poplatku v nominálnej hodnote, ktorý vám vrátime v priebehu niekoľkých dní alebo pri konečnej platbe dodávateľovi) a (ii) dostupnosť finančných prostriedkov na platobnej karte (potvrdzuje banka vydávajúca vašu kreditnú kartu). Spoločnosť Hotels.com a ubytovacie zariadenia si vyhradzujú právo zrušiť rezerváciu, ak včas neprijmú platbu v plnej výške. 

 

Veľa bánk a spoločností vydávajúcich kreditné karty účtuje majiteľom účtov poplatok za transakciu v prípade, že sa vydavateľ karty a obchodník (ako je definované podľa typu karty, napríklad Visa, MasterCard, American Express) nachádzajú v rozdielnych krajinách. Výmenný kurz, ak sa účtuje, a akýkoľvek poplatok za transakciu, určuje výhradne banka alebo iná inštitúcia, ktorá transakciu spracováva. Tieto poplatky môže účtovať vydavateľ karty a strhnúť ich z účtu majiteľa karty. To znamená, že čiastka uvedená na výpise transakcií vašej kreditnej alebo debetnej karty môže byť odlišná od čiastky zobrazenej na stránke s prehľadom platby rezervácie zadanej na tejto webovej stránke. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto poplatkov alebo výmenného kurzu účtovaného za vašu rezerváciu, obráťte sa na svoju banku. Niektoré banky a spoločnosti vydávajúce karty účtujú poplatky za cezhraničné alebo medzinárodné transakcie.  Ak napríklad zadáte rezerváciu pomocou karty vydanej v inej krajine, ako je krajina obchodníka, spoločnosť vydávajúca vašu kartu môže účtovať poplatok za cezhraničnú alebo medzinárodnú transakciu. Niektoré banky a spoločnosti vydávajúce karty okrem toho účtujú poplatky za výmenný kurz. Ak napríklad zadávate rezerváciu v inej mene, ako je mena na vašej kreditnej karte, spoločnosť vydávajúca vašu kreditnú kartu môže sumu rezervácie skonvertovať na menu vašej kreditnej karty a účtovať vám zmenárenský poplatok. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto poplatkov alebo výmenného kurzu účtovaného za vašu rezerváciu, obráťte sa na svoju banku alebo spoločnosť vydávajúcu vašu kartu.

 

Okrem platieb kartou môžete mať k dispozícii ďalšie spôsoby platby, napríklad splátky, ktoré ponúkajú iné strany ako spoločnosť Hotels.com (ďalej uvádzané ako „spôsoby platby tretej strany“). Ak vyberiete spôsob platby tretej strany, budete musieť dodržiavať platné zmluvné podmienky danej tretej strany, ktoré by ste si mali prečítať a prijať pri výbere spôsobu platby a ktoré tvoria zmluvu medzi vami a treťou stranou. Naši agenti zodpovední za starostlivosť o zákazníkov nemôžu poskytovať rady týkajúce sa spôsobov platby tretích strán. Otázky týkajúce sa možností spôsobu platby tretích strán musíte adresovať priamo konkrétnej tretej strane.

 

11.  MENOVÁ KALKULAČKA

 

Ak je na webovej stránke k dispozícii menová kalkulačka, zobrazené výmenné kurzy vychádzajú z rôznych verejne dostupných zdrojov, slúžia len ako referencia a my a naši príslušní dodávatelia neručíme za ich presnosť.

 

12.  ZÁRUKA CIEN

 

Ak nájdete nižšiu cenu na stránke Hotels.com alebo na inej webovej stránke do 23:59 miestneho času deň pred pobytom, na základe nižšie uvedených zmluvných podmienok týkajúcich sa záruky cien vám preplatíme rozdiel.

 

Táto záruka sa neuplatňuje na rezervácie zájazdových balíčkov ani rezervácie iných ako ubytovacích služieb a platia ďalšie zmluvné podmienky, ktoré sa nachádzajú nižšie.

 

12.1.              Podanie žiadosti

 

• Nevratné rezervácie: spoločnosť Hotels.com vám poskytne kompenzáciu vo forme kupónu určeného na použitie pri rezervácii ubytovania na webovej stránke, pričom hodnota kupónu bude zodpovedať cenovému rozdielu. Kupón možno uplatniť pri budúcich predplatených rezerváciách ubytovania na webovej stránke Hotels.com. Obrátiť sa na zákaznícke telefonické centrum alebo podať svoju žiadosť prostredníctvom online formulára Záruky cien musíte do 23:59 miestneho času deň pred pobytom. Izba s nižšou cenou musí byť dostupná na objednávku v čase, keď sa s nami budete kontaktovať, čo určia naši pracovníci oddelenia služieb zákazníkom.  Kupóny dostanete e-mailom ihneď po odoslaní požiadavky a jej overení zo strany spoločnosti Hotels.com. Platiť budú zmluvné podmienky pre kupóny (pozrite si nižšie časť Kódy zľavy).

 

• Vratné rezervácie: 
a) Na stránke Hotels.com nájdete nižšiu cenu: môžete sa buď obrátiť na naše zákaznícke telefonické centrum do 23:59 miestneho času deň pred pobytom, alebo môžete zrušiť svoju existujúcu rezerváciu online v časti Vaše rezervácie po prihlásení do svojho účtu Hotels.com a urobiť online novú rezerváciu s nižšou cenou. Ak nám zavoláte, izba s nižšou cenou musí byť dostupná na rezerváciu v čase, keď sa s nami budete kontaktovať, čo určia naši pracovníci oddelenia služieb zákazníkom. Na vašu žiadosť pracovník oddelenia služieb zákazníkom urobí novú rezerváciu izby s nájdenou nižšou cenou s použitím platobných údajov, ktoré poskytnete telefonicky. Vašu pôvodnú rezerváciu pracovník oddelenia služieb zákazníkom zruší, pričom vám vrátime pôvodne zaplatenú cenu. Refundácie spracuje spoločnosť Hotels.com ihneď, no vašej banke môže spracovanie vrátenia peňazí trvať až 30 dní.

b) Nižšia cena nájdená na webovej stránke konkurenta: spoločnosť Hotels.com vám vráti cenový rozdiel. Obrátiť sa na zákaznícke telefonické centrum alebo podať svoju žiadosť prostredníctvom online formulára Záruky cien musíte do 23:59 miestneho času deň pred pobytom. Izba s nižšou cenou musí byť dostupná na objednávku v čase, keď sa s nami budete kontaktovať, čo určia naši pracovníci oddelenia služieb zákazníkom. Refundácie spracuje spoločnosť Hotels.com po overení vašej žiadosti, vašej banke však spracovanie refundácie môže trvať až 30 dní.

V prípade overených žiadostí na vrátenie peňazí pripíšeme príslušnú čiastku na účet platobnej karty použitej pri rezervácii. Ak ste za ubytovacie zariadenie zaplatili v čase rezervácie, príslušnú čiastku vám vrátime po overení žiadosti. Ak ste sa rozhodli za rezerváciu na stránke Hotels.com zaplatiť neskôr v ubytovacom zariadení a na inej webovej stránke ste našli nižšiu cenu, po príchode musíte ubytovaciemu zariadeniu zaplatiť pôvodnú cenu, pričom peniaze vám vrátime až po skončení pobytu. Upozorňujeme, že do zobrazenia vrátených peňazí na príslušnom výpise môže uplynúť až 30 dní, resp. sa čiastka môže na výpise objaviť až po najbližšom zúčtovacom cykle.

12.2.   Porovnávať sa musí rovnaký itinerár

 

Záruka cien je dostupná len pre úplne zhodné itineráre vrátane ubytovacieho zariadenia, typu izby, platného pravidla zrušenia rezervácie a dátumov cesty tak, ako bola rezervovaná na stránke Hotels.com. Navyše sa porovnanie musí týkať rovnakého ubytovacieho zariadenia zakúpeného samostatne prostredníctvom inej webovej stránky. Inými slovami, ubytovacie zariadenia rezervované na iných webových stránkach ako súčasť zájazdového balíčka nie sú oprávnené na využitie Záruky cien. Záruka cien sa týka ceny rezervovanej cesty vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré sme od vás prijali v čase rezervácie. Záruka cien sa nevzťahuje na žiadne dane ani poplatky, ktoré ste zaplatili ľubovoľnej tretej strane. Ide napríklad o dane a poplatky, ktoré vám môže priamo zaúčtovať ubytovacie zariadenie za pobyt. Záruka cien nie je dostupná pre rezervácie na webových stránkach, pri ktorých nie sú až do kúpy známe detaily o ubytovacom zariadení alebo rezervácii. Musíte splniť všetky požiadavky týkajúce sa (prípadnej) nižšej ceny, okrem iného vrátane požiadaviek týkajúcich sa miesta bydliska, oblasti a veku.

 

12.3.   Porovnanie musí byť dostupné širokej verejnosti

 

Záruka cien platí len pre ceny, ktoré sú inzerované a zároveň dostupné širokej verejnosti. Vzťahuje sa to aj na Tajné ceny. Záruka cien sa nevzťahuje na ceny ponúkané na webových stránkach členských programov konkurentov, na zľavy ani ceny pre firmy, programy pre skupiny, chartery a programy odmien, ceny v rámci programov odmien, stretnutia, kongresy, konsolidácie ani viazané ceny, ceny dosiahnuté prostredníctvom aukcií alebo podobných postupov či ceny dostupné len pri použití kupónu alebo inej zľavy, ktorá nie je ponúkaná širokej verejnosti. Nižšia cena nemôže pochádzať z webovej stránky, na ktorú je potrebné zavolať, aby ste získali cenu, alebo z prijatého e-mailu. 

 

12.4.   Potvrdenie nároku

 

Všetky žiadosti musí overiť spoločnosť Hotels.com. Neprijímame snímky obrazoviek ani iné údajné dôkazy nižšej ceny, ktoré nie sme schopní nezávisle potvrdiť. Taktiež nebudeme overovať žiadnu žiadosť, ktorú budeme podľa nášho výhradného uváženia považovať za výsledok chyby tlače alebo inej chyby a ktorá bola podaná s úmyslom podvodu alebo nie v dobrej viere. 

 

12.5.   Zmeny Záruky cien

 

Vyhradzujeme si výlučné právo zmeniť alebo prestať poskytovať Záruku cien alebo obmedziť jej dostupnosť komukoľvek, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia alebo zodpovednosti voči vašej osobe. Váš nárok podľa Záruky cien určujú zmluvné podmienky platné v čase vašej rezervácie. Fakt, že nebudeme vynucovať akékoľvek ustanovenie týchto zmluvných podmienok týkajúcich sa Záruky cien, nebude dôvodom zrušenia predmetného ustanovenia.

 

13.  KÓDY ZLIAV

 

Z času na čas môžu byť na použitie na tejto webovej stránke dostupné kódy zliav. Kódy zliav (ďalej uvádzané ako „kupóny“) možno použiť na predplatenie rezervácií ubytovacích zariadení s výnimkou rezervácií v ubytovacích zariadeniach, ktoré nie sú zaradené do programu a ktorých zoznam je k dispozícii spolu s konkrétnym kupónom.  Zoznam ubytovacích zariadení zaradených do programu sa môže kedykoľvek zmeniť. Na kupóny sa vzťahujú pravidlá uvedené nižšie a ďalšie konkrétne obmedzenia týkajúce sa používania kupónov nájdete v príslušných pokynoch ku kupónu. 

 

 • Kupóny so zľavou v konkrétnej mene (napríklad zľava 10 EUR) nie je možné použiť na rezervácie, ktoré sa platia v inej mene. 
 • V prípade rezervácie viacerých izieb (t. j. pri rezervácii 2 alebo viacerých izieb v rámci jednej rezervácie) (i) sa zľava vzťahuje len na cenu prvej izby v žiadosti o rezerváciu a (ii) pri rezervácii prvej izby musíte splniť všetky požiadavky týkajúce sa minimálnej ceny pred zaúčtovaním daní a poplatkov.
 • Kupóny nemožno kombinovať s ďalšími kupónmi, zľavovými akciami či výhodnými ponukami ani ich nemožno použiť pri uplatňovaní bonusových nocí Hotels.com.  
 • Na jednu rezerváciu je možné použiť iba jeden kupón. Platia zvyčajné zmluvné podmienky rezervácie a všetky rezervácie podliehajú dostupnosti. Kupóny nemožno predať ani previesť.
 • Na rezervácie zadané pomocou kupónov sa vzťahujú všetky dane, poplatky a príplatky. Tieto poplatky sa musia zaplatiť v čase rezervácie alebo priamo v ubytovacom zariadení a za ich zaplatenie ste zodpovední vy.
 • Kupóny sú platné len vtedy, ak sa uplatnia v súlade so všetkými zmluvnými podmienkami ponuky. S výnimkou prípadov uvedených v zmluvných podmienkach kupónov nemajú kupóny peňažnú hodnotu, a ak sa kupón uplatní čiastočne, nebude sa ponúkať žiadne vrátenie peňazí ani finančná náhrada.
 • Jednorazové kupóny sa budú považovať za úplne použité po zadaní kvalifikujúcej rezervácie a nebudú sa vracať ani vymieňať. Ak sa kupón využije čiastočne, nevzniká nárok na žiadne vrátenie peňazí. Kupóny na viacnásobné použitie budú považované za úplne použité v súlade s obmedzeniami stanovenými v zmluvných podmienkach pre jednotlivé kupóny. 
 • Ak sa po použití kupónu zmenia dátumy cesty, daný kupón nebude možné uplatniť na zmenený plán cesty. Kupóny sa nedajú použiť na žiadne predtým zakúpené rezervácie. 
 • Kupóny nesmiete (a) publikovať, prenášať ani predávať ani (b) získavať prostredníctvom neoprávnených kanálov, upravovať, kopírovať, falšovať či s nimi akýmkoľvek spôsobom manipulovať. V takom prípade sa budú kupóny považovať za neplatné a môžu sa považovať za podvod.
 • Kupóny nemôžu využiť cestovné kancelárie, ktoré sú partnerskými spoločnosťami programu cestovnej kancelárie Hotels.com.

 

Spoločnosť Hotels.com môže výlučne na základe vlastného uváženia a bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu zrušiť všetky rezervácie zadané pomocou kupónov, ak má oprávnený dôvod si myslieť, že ste (a) porušili tieto zmluvné podmienky alebo zmluvné podmienky kupónu, (b) použili neplatný kupón, (c) použili kupóny s cieľom ďalšieho predaja ľubovoľného rezervovaného ubytovania alebo (d) ste konali iným podvodným spôsobom. Spoločnosť Hotels.com si vyhradzuje právo nevrátiť vám peniaze za zrušené rezervácie vrátane akýchkoľvek nevratných rezervácií.

 

Spoločnosť Hotels.com si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania kupónu alebo kupóny kedykoľvek stiahnuť a zrušiť všetky rezervácie, pri ktorých boli kupóny použité na vykonanie špekulatívnej, falošnej alebo podvodnej rezervácie, všetky rezervácie v očakávaní budúceho dopytu alebo akékoľvek rezervácie zadané využitím omylom odoslaných kupónov.

 

14.  TAJNÉ CENY

 

Tajné ceny Hotels.com (ďalej uvádzané ako „Tajné ceny“) sú k dispozícii pre nasledujúcich zákazníkov:

 

 • Členovia programu Hotels.com Rewards.
  • Keď ste pri prehliadaní webovej stránky prihlásení do svojho účtu Hotels.com, automaticky sa vám zobrazujú Tajné ceny vybraných ubytovacích zariadení tam, kde je zobrazený banner „Vaša tajná cena“.
 • Používatelia mobilnej aplikácie (ako je definované nižšie v týchto zmluvných podmienkach).
  • Pri používaní mobilnej aplikácie sa budú Tajné ceny pre vybrané ubytovacie zariadenia automaticky zobrazovať tam, kde sa zobrazí banner „Vaša tajná cena“. Používateľ mobilnej aplikácie neuvidí Tajné ceny po zobrazení webovej stránky prostredníctvom iných platforiem, ak nie je prihlásený ako člen programu Hotels.com Rewards.

 

Tajné ceny sú dostupné len pre vybrané ubytovacie zariadenia a vybrané dátumy. Tajné ceny sa zobrazia len v prípade, že vyhovujú vášmu vyhľadávaniu, a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Ak sa Tajná cena zobrazuje vedľa preškrtnutej ceny (napríklad „€150 €100“), preškrtnutá cena vychádza zo štandardnej ceny ubytovacieho zariadenia uvedenej na našej stránke, ktorú určuje a poskytuje ubytovacie zariadenie.   Časť týchto zmluvných podmienok s názvom Ceny bude platiť aj pre Tajné ceny.

 

15.  Hotels.com™ REWARDS

 

Hotels.com Rewards je vernostný program spoločnosti Hotels.com (ďalej uvádzané ako „program“). Za každú rezervovanú noc a pobyt v ubytovacom zariadení zaradenom do programu Hotels.com Rewards nazbierate jednu pečiatku (ďalej uvádzané ako „pečiatka“). Po nazbieraní 10 pečiatok vám dáme 1 bonusovú noc na uplatnenie (ďalej uvádzané ako „bonusová noc“). Táto bonusová noc nezahŕňa dane ani poplatky, ktoré musíte zaplatiť pri uplatnení bonusovej noci. Pri uplatňovaní bonusovej noci na webovej stránke v počítači/mobile budete tiež musieť zaplatiť poplatok za uplatnenie (ďalej uvádzané ako „poplatok za uplatnenie“).  Pri uplatňovaní bonusovej noci v našej mobilnej aplikácii vám nebudeme účtovať poplatok za uplatnenie. Všetky rezervácie sa musia zadávať online alebo v našej mobilnej aplikácii. Pečiatky môžete zbierať a bonusové noci si môžete uplatňovať len v ubytovacom zariadení zaradenom do programu Hotels.com Rewards.

 

Program je dostupný pre všetky osoby staršie ako 18 rokov (alebo vo veku dospelosti vo vašej krajine), ktoré sa zaregistrujú na stránke Hotels.com zadaním platnej e-mailovej adresy a zaradením sa do programu. Spoločnosti, asociácie a iné skupiny sa do programu nemôžu zapojiť.

 

15.1.              Úrovne programu Rewards

 

Tento program má 3 úrovne:

 

 • Hotels.com Rewards,
 • Hotels.com Rewards Silver a
 • Hotels.com Rewards Gold.

 

Do programu vstúpite ako člen programu Hotels.com Rewards. Po nazbieraní 10 – 29 pečiatok v rámci členského roka splníte podmienky pre úroveň Hotels.com Rewards Silver. Po nazbieraní 30 alebo viac pečiatok v rámci členského roka splníte podmienky pre úroveň Hotels.com Rewards Gold. Členský rok trvá jeden rok od dátumu vytvorenia účtu a každého jeho ďalšieho výročia.

 

Členovia úrovní Silver a Gold majú k dispozícii špecializované telefónne číslo, na ktorom môžu 24 hodín denne, 7 dní v týždni zadávať rezervácie alebo sa o nich informovať. K dispozícii majú aj ďalšie výhody, ako je napríklad skorší prístup k zľavám a exkluzívnym ponukám. Dostupné budú do dvoch týždňov od splnenia podmienok pre úroveň Silver alebo Gold a budú trvať počas zvyšku členského roka, ako aj celého nasledujúceho členského roka. Ak na zotrvanie na úrovni Silver alebo Gold nenazbierate dostatočný počet pečiatok, na ďalší členský rok vás presunieme o úroveň nižšie.

 

15.2.              Zbieranie pečiatok

 

Za každú noc pobytu v ubytovacom zariadení zaradenom do programu Hotels.com Rewards nazbierate jednu pečiatku. Nazbierajte 10 pečiatok a dáme vám 1 bonusovú noc Pri zadávaní rezervácie online a v našej mobilnej aplikácii musíte byť prihlásení vo svojom účte Hotels.com, aby sme mohli po pobyte pridať nazbierané pečiatky na váš účet. Pri telefonickej objednávke budeme od vás vyžadovať e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu, aby sme vám mohli pridať pečiatky. Pečiatky zbierajú len členovia programu Hotels.com Rewards. Ostatní hostia zahrnutí v rovnakej rezervácii nemôžu zbierať pečiatky. Takisto vy nemôžete zbierať pečiatky za rezervácie, ktoré ste zadali pred vstupom do programu.

 

Všetky nazbierané pečiatky pridáme do vášho účtu do 72 hodín od odhlásenia sa z ubytovacieho zariadenia zaradeného do programu Hotels.com Rewards. Ak nazbierate pečiatky a neskôr zistíme, že ste neabsolvovali celý pobyt (ďalej uvádzané ako „neplatná pečiatka“), vyhradzujeme si právo na odstránenie takýchto neplatných pečiatok z vášho účtu. Môže k tomu dôjsť pri zrušení rezervácie alebo vtedy, keď neprídete do ubytovacieho zariadenia, čo bude mať za následok neplatné pečiatky. Neplatné pečiatky sa nepočítajú medzi 10 pečiatok potrebných na uplatnenie bonusovej noci. Ak časť pečiatok nazbierate využitím možnosti „zaplatiť neskôr/v ubytovacom zariadení“, na uplatnenie bonusovej noci možno budete musieť čakať až 35 dní.

 

Počet nazbieraných pečiatok si môžete kedykoľvek skontrolovať vo svojom účte. Stačí sa prihlásiť na stránke Hotels.com, použiť našu mobilnú aplikáciu alebo zavolať pracovníkom nášho telefonického centra. Ste zodpovední za overenie správnosti údajov vo vašom účte. Ak ste presvedčení, že počet nazbieraných pečiatok nie je správny, túto skutočnosť prešetríme. Všetky rezervácie, ktoré sú v zmysle vyššie uvedených podmienok neplatné, sa z vášho účtu odstránia.

 

Okrem vyššie uvedených informácií pečiatky nenazbierate ani za:

 • rezervácie prostredníctvom webovej stránky partnerskej spoločnosti Hotels.com,
 • rezervácie zadané pred vstupom do programu,
 • rezervácie zájazdových balíčkov, t. j. ubytovacieho zariadenia + letenky,
 • niektoré rezervácie zadané využitím zľavového kupónu, poukážky alebo kódu (vždy musíte skontrolovať konkrétne podmienky),
 • rezervácie zadané prostredníctvom skupinových cestovných služieb,
 • rezervácie, ktoré vás nič nestoja, t. j. sú zdarma.

 

15.3.              Uplatnenie bonusových nocí

 

Po nazbieraní 10 pečiatok vám dáme 1 bonusovú noc, ktorú si môžete uplatniť v akomkoľvek zariadení zaradenom do programu Hotels.com Rewards. Bonusovú noc si môžete uplatniť online a v našej mobilnej aplikácii.

 

Maximálna hodnota vašej bonusovej noci vychádza z hodnoty 10 nazbieraných pečiatok, ak ich platnosť ešte neuplynula. Táto hodnota sa rovná priemernej cene za deň za predtým nazbierané pečiatky bez daní a poplatkov. Ak ste nazbierali pečiatku s Tajnou cenou Hotels.com (definovanou vyššie), na výpočet sa použije táto a nie bežná cena. Dane, poplatky, stravu a akékoľvek iné náklady spojené s bonusovou nocou musíte zaplatiť. Pri uplatňovaní bonusovej noci na webovej stránke v počítači/mobile budete tiež musieť zaplatiť poplatok za uplatnenie. Pri uplatnení bonusovej noci v našej mobilnej aplikácii sa neúčtuje poplatok za uplatnenie.

 

Ak ste pri zbieraní 10 pečiatok platili v rôznych menách, hodnota každej pečiatky sa aktuálne vypočíta na základe meny súvisiacej s oblasťou, v ktorej ste sa nachádzali pri zapojení sa do programu.

 

Na bonusovú noc sa vzťahujú všetky platné zmluvné podmienky rezervácie. Pri uplatnení bonusovej noci nezískate pečiatku. Pečiatky nemajú peňažnú hodnotu a bonusovú noc si nemožno uplatniť vo forme hotovosti.

 

Ak si bonusovú noc uplatníte na pobyt, ktorého hodnota je nižšia než maximálna hodnota bonusovej noci, nezískate rozdiel vo forme hotovosti, kreditu ani inak. Bonusovú noc si môžete uplatniť na pobyt, ktorého hodnota je vyššia než maximálna hodnota vašej bonusovej noci – doplatíte len cenový rozdiel.

 

Ak máte na uplatnenie viac než jednu bonusovú noc, môžete si vybrať rezerváciu, pri ktorej ju použijete. Ak sa rozhodnete na jednej rezervácii použiť viacero bonusových nocí, za každú uplatnenú bonusovú noc sa vám bude účtovať poplatok za uplatnenie. Bonusovú noc nemôžete kombinovať s inou ponukou, zľavovým kupónom, poukážkou alebo kódom, ak to nepovoľujú príslušné zmluvné podmienky. To znamená, že ak si pri rezervácii pobytu uplatníte bonusovú noc, spravidla nebudete môcť získať ďalšiu zľavu na túto rezerváciu.

 

Ak si bonusovú noc uplatníte pri rezervácii na viac než jednu noc, automaticky ju na základe jej maximálnej hodnoty priradíme k najdrahšej noci v rámci rezervácie.

 

Na pobyty v rámci bonusovej noci sa vzťahujú všetky platné pravidlá zrušenia rezervácie, ktoré nám poskytne dané ubytovacie zariadenie zaradené do programu Hotels.com Rewards. Ak zrušíte bonusovú noc, v prípade ktorej by ste za zaplatenie a následné zrušenie rezervácie mali nárok na vrátenie peňazí v plnej výške, bonusovú noc vám vrátime na účet a vrátime vám tiež akýkoľvek poplatok za uplatnenie.  Ak zrušíte bonusovú noc, v prípade ktorej by ste za zaplatenie a následné zrušenie rezervácie mali nárok na vrátenie 1 – 99 % peňazí, bonusovú noc vám na účet nevrátime, no vrátime vám akýkoľvek poplatok za uplatnenie.  Ak zrušíte bonusovú noc, v prípade ktorej by ste za zaplatenie a následné zrušenie rezervácie nemali nárok na vrátenie peňazí, bonusovú noc vám na účet nevrátime a nevrátime vám ani žiadny poplatok za uplatnenie.

 

Ak chcete zmeniť dátumy rezervácie, ktorá zahŕňa uplatnenú bonusovú noc, musíte rezerváciu zrušiť, počkať, kým sa vám na účet vráti bonusová noc, a potom znova zadať rezerváciu, aby ste si mohli bonusovú noc uplatniť pri novej rezervácii.

 

15.4.              Ubytovacie zariadenia VIP Access 

 

Členovia programu Hotels.com Rewards úrovní Silver a Gold majú vo vybraných ubytovacích zariadeniach VIP Access nárok na exkluzívne vybavenie. Nárok na určité vybavenie vychádza z vašej úrovne členstva v programe Hotels.com Rewards v čase zadania rezervácie a poskytnuté vybavenie sa zobrazí v zozname príslušného ubytovacieho zariadenia v čase zadania rezervácie. Vybavenie sa môže líšiť v závislosti od ubytovacieho zariadenia a môže sa kedykoľvek zmeniť. Môže sa vyžadovať minimálna dĺžka pobytu.

 

Ubytovacie zariadenia patriace do siete ubytovacích zariadení VIP Access ponúkajú benefity, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od ubytovacieho zariadenia a môžu sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vybavenie je určené pre primárneho majiteľa účtu a ďalším hosťom s rezerváciou prostredníctvom účtu člena úrovne Silver a Gold sa poskytne len na základe uváženia ubytovacieho zariadenia a podlieha dostupnosti.

 

Členovia úrovne Silver a Gold majú v ubytovacích zariadeniach VIP Access zaručenú bezplatnú sieť WiFi. Týka sa to štandardnej siete WiFi. Premium sieť WiFi môže byť dostupná za príplatok. Môže sa to kedykoľvek zmeniť. 

 

Členovia na úrovni Gold sa môžu pri príchode do ubytovacích zariadení VIP Access kvalifikovať na zvýšenie kategórie izby. Táto možnosť podlieha dostupnosti. Nárok na zvýšenie kategórie izby závisí od úrovne v rámci programu Hotels.com Rewards v čase zadania rezervácie. Zvýšenie kategórie izby v ubytovacom zariadení VIP Access je určené pre primárneho majiteľa účtu a na ďalšie izby rezervované prostredníctvom účtu člena úrovne Gold sa bude vzťahovať len na základe uváženia ubytovacieho zariadenia a podlieha dostupnosti. Zvýšenie kategórie izby môže zahŕňať bezplatné zvýšenie na kategóriu izby vyššej ceny alebo kvality. Namiesto zvýšenia kategórie izby možno hosťom prideliť preferované podlažie alebo polohu na podlaží, napríklad mimo výťahov či stroja na ľad. Zvýšenie kategórie izby si nemožno rezervovať. 

 

Členovia na úrovni Gold môžu v ubytovacích zariadeniach VIP Access získať skorší príchod a skorší odchod. Táto možnosť podlieha dostupnosti. Nárok na skorší príchod a skorší odchod závisí od úrovne v rámci programu Hotels.com Rewards v čase zadania rezervácie. Možnosti skoršieho príchodu a skoršieho odchodu sú určené pre primárneho majiteľa účtu a ďalším hosťom s rezerváciou prostredníctvom účtu člena úrovne Gold sa poskytnú len na základe uváženia ubytovacieho zariadenia a podliehajú dostupnosti.

 

15.5.              Zmeny programu Hotels.com™ Rewards, uplynutie platnosti pečiatok a ukončenie programu

 

Platnosť vašich pečiatok neuplynie vtedy, ak na vašom účte vykonáte aktivitu aspoň raz za 12 mesiacov. Znamená to, že v tomto období musíte nazbierať pečiatku alebo si uplatniť bonusovú noc. V takom prípade sa dátum ukončenia platnosti predĺži o ďalších 12 mesiacov. Ak počas 12 mesiacov nenazbierate žiadne pečiatky ani si neuplatníte bonusové noci, dátum platnosti nazbieraných pečiatok uplynie a váš účet môže byť deaktivovaný. V takom prípade nezískate pečiatky späť. Dátum skončenia platnosti nazbieraných pečiatok si môžete skontrolovať po prihlásení sa vo svojom účte.

 

Zmluvné podmienky programu Hotels.com Rewards vrátane pravidiel zbierania pečiatok, rôznych úrovní členstva, podmienok ich získania a súvisiacich výhod, pravidiel uplatňovania bonusových nocí, zoznamu ubytovacích zariadení zaradených do programu Hotels.com Rewards a maximálnej hodnoty bonusovej noci môžeme kedykoľvek zmeniť, a to s upozornením alebo bez neho. O týchto zmenách vás môžeme informovať e-mailom alebo ich môžeme zverejniť na webovej stránke Hotels.com, preto si pravidelne kontrolujte svoj účet.

 

Program Hotels.com Rewards nemá stanovený dátum konca a pokračuje dovtedy, kým ho neukončíme, k čomu môže dôjsť kedykoľvek. V prípade ukončenia programu budete mať na uplatnenie bonusových nocí na svojom účte 30 dní od oznámenia o ukončení. Po uplynutí tejto lehoty o bonusové noci prídete bez nároku na kompenzáciu.

 

Pokračovaním v zbieraní pečiatok a uplatnením si bonusových nocí v rámci programu Hotels.com Rewards súhlasíte s akýmikoľvek zmenami týchto zmluvných podmienok. Nesiete zodpovednosť za oboznámenie sa s akýmikoľvek zmenami, ktoré vykonáme. Aktuálna verzia je neustále dostupná na našej webovej stránke.

 

15.6.              Všeobecné informácie o programe Hotels.com Rewards

 

Vyhradzujeme si právo zrušiť vaše členstvo v prípade podvodného konania alebo využitia programu spôsobom, ktorý nie je v súlade s našimi zmluvnými podmienkami alebo akýmikoľvek federálnymi alebo štátnymi zákonmi, nariadeniami, ustanoveniami či vyhláškami. V prípade zrušenia členstva môžete stratiť nárok na nazbierané pečiatky a výhody. Máme tiež právo vykonať primerané administratívne alebo právne kroky vrátane začatia prípadného trestného konania.

 

Kým ste registrovaní v programe Hotels.com Rewards, o akýchkoľvek aktualizáciách vášho účtu alebo transakcií vás môžeme informovať e-mailom. Svoje pečiatky vám môžeme kedykoľvek odobrať. Pečiatky nemôžete predať, previesť ani kombinovať s pečiatkami iného člena. V prípade úmrtia člena, ak sa vyskytnú problémy s domácimi vzťahmi alebo iné zákonné obmedzenia, pečiatky ani bonusové noci nie sú prenosné. Súhlasíte s tým, že všetky spory, nároky a podobné právne úkony bude riešiť individuálne a výlučne príslušný slovenský súd.

 

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa zmluvných podmienok týkajúcich sa programu Hotels.com Rewards alebo vašich práv a povinností, budú sa na ne vzťahovať právne predpisy Slovenskej republiky a na ich základe sa budú vykladať.

 

Program neplatí tam, kde ho zákon zakazuje. Fakt, že nebudeme vynucovať žiadne ustanovenie týchto zmluvných podmienok týkajúcich sa programu Hotels.com Rewards, nebude dôvodom zrušenia predmetného alebo akéhokoľvek iného ustanovenia.

 

Naše rozhodnutie súvisiace so všetkými otázkami alebo spormi týkajúcimi sa tohto programu je konečné.

 

16.  Hodnotenia, KOMENTÁRE, FOTOGRAFIE A OBSAH POUŽÍVATEĽOV

 

Spoločnosť Hotels.com môže zobrazovať hodnotenia, komentáre, fotografie a iné materiály súvisiace s ubytovacími zariadeniami, ako aj inými dovolenkovými a cestovnými zážitkami (ďalej uvádzané ako „hodnotenia“). Spoločnosť Hotels.com môže tiež ponúkať používateľom tejto webovej stránky nástroj na zverejňovanie hodnotení (ďalej uvádzané ako „hodnotenia používateľov“). Vzdávate sa akýchkoľvek majetkových práv, ktoré môžete mať v súvislosti s takýmito hodnoteniami používateľov, a spoločnosť Hotels.com alebo jej partnerské spoločnosti môžu obsah týchto hodnotení voľne používať, kopírovať, distribuovať a sprístupňovať prostredníctvom ľubovoľného média a v ľubovoľnom formáte bez vášho povolenia. Keď sa ponúka tento nástroj zverejňovania hodnotení, výslovne súhlasíte s tým, že budete odosielať len hodnotenia používateľov, ktoré sú vhodné pre danú službu, spĺňajú tieto zmluvné podmienky a tiež všetky súvisiace pokyny uvedené na tejto webovej stránke.

 

Spoločnosti Hotels.com a jej partnerským spoločnostiam a firemným partnerským spoločnostiam (súhrnne označované ako „spoločnosti Hotels.com“) a obchodným partnerom, partnerom v rámci spoločného označovania alebo partnerom s prepojenou webovou stránkou, prostredníctvom ktorých poskytujeme službu (súhrnne označované ako „partnerské spoločnosti Hotels.com“), udeľujete neexkluzívne, časovo neobmedzené, prenosné a neodvolateľné právo, ktoré sa poskytuje bez úhrady tantiém a s možnosťou poskytovania sublicencií, a to na účely:

 

(a) používania, reprodukovania, úprav, prispôsobovania, prekladu, distribúcie, publikovania, vytvárania odvodených diel, verejného zobrazovania a poskytovania hodnotení používateľov po celom svete prostredníctvom ľubovoľného média, ktoré je v súčasnosti známe alebo bude vytvorené neskôr, a

 

(b) používania mena, ktoré odošlete v súvislosti s hodnoteniami používateľov. Beriete na vedomie, že spoločnosti Hotels.com sa môžu rozhodnúť privlastniť si vaše hodnotenia používateľov (napríklad uvedením vášho mena a mesta z hodnotenia ubytovacieho zariadenia, ktoré ste odoslali) na základe vlastného uváženia a že takéto hodnotenia používateľov môžu zdieľať s partnerskými dodávateľmi.

 

Ďalej spoločnostiam Hotels.com udeľujete právo legálne stíhať ľubovoľnú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nedodržaním týchto zmluvných podmienok poruší vaše práva alebo práva spoločností Hotels.com vyplývajúce z hodnotení používateľov. Beriete na vedomie, že hodnotenia používateľov nie sú dôverné a sú otvorené, a súhlasíte s tým. Výslovne sa vzdávate všetkých „morálnych práv“ (vrátane práv na privlastnenie alebo integritu), ktoré môžu vyplývať z vašich hodnotení používateľa, a súhlasíte s tým, že nemáte žiadne námietky voči tomu, aby sme my, partnerské spoločnosti Hotels.com či naši partneri alebo majitelia licencií publikovali, používali, upravovali, odstraňovali alebo využívali vaše hodnotenia používateľa.

 

Používaním tejto služby konkrétne vyhlasujete a zaručujete sa, že:

 

 • vlastníte alebo iným spôsobom riadite všetky práva týkajúce sa zverejnených hodnotení používateľov,
 • v deň odoslania a zverejnenia sú hodnotenia používateľov presné,
 • hodnotenia používateľov, ktoré odosielate, neporušujú žiadne zmluvné podmienky používania stránky Hotels.com, pokyny ani pravidlá (ktoré z času na čas platia),
 • nebudete úmyselne ani ľahkomyseľne zverejňovať informácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie alebo ujmu akejkoľvek osoby či jej podnikania, a zvlášť: nebudete zverejňovať žiadne nepravdivé, škodlivé, hanlivé, urážlivé či obscénne komentáre, informácie ani materiály či obsah, ktorý by sa za takýto mohol považovať, 
 • žiadnym spôsobom nebudete konať podvodne alebo zavádzajúco a nebudete sa podieľať na žiadnej podvodnej alebo nezákonnej aktivite ani na ňu nebudete nikoho nabádať,
 • nebudete zverejňovať ani distribuovať žiadne informácie alebo materiály vo vlastníctve akejkoľvek tretej strany bez výslovného písomného súhlasu danej strany, 
 • všetky odoslané fotografie spĺňajú naše pokyny na odosielanie fotografií.

 

Upozorňujeme, že hodnotenia zobrazené na tejto webovej stránke pochádzajú od overených používateľov, ktorí boli ubytovaní v ubytovacom zariadení rezervovanom na stránke Hotels.com alebo na webovej stránke iných značiek skupiny Expedia. Spoločnosť Hotels.com si nenárokuje žiadne vlastníctvo akýchkoľvek fotografií, ktoré odosielajú koncoví používatelia prostredníctvom našich webových stránok, nenárokuje si žiadnu súvislosť s nimi ani ich nepropaguje. Spoločnosť Hotels.com neupravuje odoslané hodnotenia ani hodnotenia používateľov a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nebude žiadnym spôsobom zodpovedná za tieto hodnotenia, hodnotenia používateľov ani za ich následné zverejnenie, používanie alebo distribúciu. Spoločnosť Hotels.com okrem toho neoveruje, nepropaguje ani neschvaľuje názory či komentáre uvedené v hodnoteniach alebo hodnoteniach používateľov, keďže ide o súkromné názory ich odosielateľov. Všetky rozhodnutia prijaté na základe hodnotení alebo komentárov zobrazených na webovej stránke prijímate na vlastné riziko. Spoločnosť Hotels.com môže z času na čas zákazníkom ponúkať stimuly, aby uviedli hodnotenia používateľov (t. j. zľavový kupón, zaradenie do žrebovania a pod.). Záleží nám na tom, aby boli hodnotenia používateľov nestranné a čestné. Tieto stimuly budú pre zákazníkov dostupné bez ohľadu na to, či bude hodnotenie používateľa pozitívne alebo negatívne.

 

Spoločnosť Hotels.com si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia a z ľubovoľného dôvodu odmietnuť zverejniť alebo odstrániť (bez predchádzajúceho upozornenia) ľubovoľné hodnotenia alebo hodnotenia používateľov. Okrem iného to zahŕňa situácie, keď spoločnosť Hotels.com dostane sťažnosť od tretej strany alebo má dôvod sa domnievať, že došlo k porušeniu týchto zmluvných podmienok alebo pokynov na zadávanie hodnotení/odosielanie fotografií.

 

17.  POKYNY NA ODOSIELANIE FOTOGRAFIÍ

 

Na tejto webovej stránke nesmú odosielať fotografie ani iné materiály deti mladšie ako 16 rokov.

 

Súhlasíte s tým, že všetky odoslané fotografie musia spĺňať nasledujúce podmienky:

 

 • Musia byť tematické – všetky fotografie musia relevantne súvisieť s ubytovaním, reštauráciou, lokalitou alebo všeobecnými cestovateľskými skúsenosťami.
 • Musia byť vhodné pre komunitu/rodiny s deťmi.
 • Musia byť originálne – odosielať môžete len vlastné fotografie.
 • Súbor každej fotografie musí byť menší ako 5 MB. Odoslané fotografie musia byť vo formáte .jpg, .bmp, .gif alebo .png.

 

Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať fotografie ani materiály, ktoré

 

 • sú nezákonné, obscénne, pornografické, znevažujúce, vulgárne, pohoršujúce alebo urážlivé, 
 • porušujú súkromie alebo akékoľvek súkromné právo ľubovoľnej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • znázorňujú deti alebo akékoľvek tretie strany, prípadne na ne odkazujú bez ich súhlasu (alebo bez súhlasu rodičov, ak ide o deti mladšie ako 18 rokov),
 • nie sú originály alebo pochádzajú z akéhokoľvek iného zdroja (súkromného či komerčného),
 • porušujú autorské práva, ochrannú známku alebo iné vlastnícke právo ľubovoľnej tretej strany,
 • zahŕňajú logá, značky, propagačný materiál alebo akýkoľvek iný obsah určený na komerčné účely,
 • obsahujú vírusy alebo iný škodlivý kód, ktorý má úmyselne alebo môže neúmyselne poškodiť počítač a systémy spoločnosti Hotels.com alebo používateľov jej stránky.

 

18.  OZNÁMENIA O PORUŠENÍ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 

18.1.              Spoločnosť Hotels.com rešpektuje práva vyplývajúce z duševného vlastníctva ďalších osôb a od vás očakáva to isté. Spoločnosť Hotels.com má a presadzuje pravidlo zakazujúce používateľom zverejňovať akékoľvek materiály, ktoré porušujú autorské práva alebo práva súvisiace s ochrannou známkou iných osôb, a za určitých primeraných okolností zruší spoločnosť Hotels.com účet odberateľov a vlastníkov účtov, ktorí tieto práva opakovane porušia. Dôsledkom opakovaných zverejnení materiálu porušujúceho tieto práva je ukončenie poskytovania služby.

 

18.2.              Nároky vyplývajúce z autorských práv. Podľa zákona Digital Millennium Copyright Act (v USA), smernice o elektronickom obchode (v EÚ) a podobných zákonov súvisiacich s online obsahom chráneným autorskými právami platí, že ak ste presvedčení o tom, že sa na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej porušujú autorské práva chrániace vaše dielo, vyplňte a odošlite tlačený formulár sťažnosti týkajúcej sa porušenia autorských práv Hotels.com (ďalej uvádzané ako „oznámenie“) nižšie uvedenému určenému zástupcovi pre oblasť autorských práv v spoločnosti Hotels.com. Po doručení oznámenia vykoná spoločnosť Hotels.com príslušné kroky vrátane odstránenia sporného materiálu z webovej stránky alebo za vhodných okolností zrušenia účtu používateľa stránky Hotels.com.

 

V oznámení uveďte nasledujúce skutočnosti:

(1)Identifikácia diela chráneného autorskými právami, ktoré boli podľa vás porušené, prípadne ak sa v jednom oznámení uvádza viacero diel chránených autorskými právami na jednej online webovej stránke, poskytnite zoznam príslušných diel na webovej stránke.

(2)Identifikácia obrázkov alebo materiálov, ktoré údajne porušujú autorské práva chrániace dielo, ktoré súvisia s aktivitou porušujúcou autorské práva alebo ktoré by mali byť podľa vás odstránené, pričom poskytnite dostatok informácií, aby mohla spoločnosť Hotels.com vyhľadať konkrétne obrázky alebo materiály.

(3)Vaše kontaktné údaje vrátane mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, na ktorej sa s vami možno skontaktovať, ak je k dispozícii.

(4)Nasledujúce vyhlásenie: V dobrej viere som presvedčený/-á, že nahlasované používanie materiálu chráneného autorskými právami nie je autorizované zo strany vlastníka autorských práv, jeho zástupcu či na základe zákona.

(5)Nasledujúce vyhlásenie: Informácie uvedené v tomto oznámení sú presné a pod hrozbou sankcie v prípade krivého vyhlásenia uvádzam, že (vyberte jednu možnosť) (i) som vlastníkom/vlastníčkou alebo (ii) som autorizovaný/-á konať v mene vlastníka exkluzívneho práva, ktoré sa údajne porušuje.

(6)Fyzický alebo elektronický podpis osoby autorizovanej konať v mene vlastníka exkluzívneho práva, ktoré sa údajne porušuje.

 

Oznámenie odošlite určenému zástupcovi pre oblasť autorských práv v spoločnosti Hotels.com:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

 

                     E-mail: Hotels-copyright@hotels.com

Telefón: 206-481-7200

 

Ak chcete urýchliť posúdenie svojho oznámenia a následné kroky, prevezmite si, vyplňte a odošlite formulár sťažnosti týkajúcej sa porušenia autorských práv Hotels.com priložený k týmto zmluvným podmienkam.

 

18.3.              Námietky týkajúce sa autorských práv. Ak bol zverejnený materiál na základe nároku vyplývajúceho z autorských práv stiahnutý, môžete e-mailom alebo poštou podať námietku, ktorá musí obsahovať informácie špecifikované nižšie. Pred odoslaním námietky možno budete chcieť celú záležitosť prekonzultovať s právnikom.

 

Uveďte nasledujúce detaily: 

                (1)          Identifikácia konkrétneho odstráneného alebo deaktivovaného obsahu a umiestnenie, na ktorom sa obsah zobrazoval na webovej stránke. Ak je to možné, uveďte adresu URL.

            (2)        Vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

(3)          Vyhlásenie súhlasu s jurisdikciou federálneho okresného súdu v pôsobnosti súdu, pod ktorý patrí vaša adresa, prípadne ak sa nachádzate mimo územia Spojených štátov amerických, vyjadrujete súhlas s pôsobnosťou ľubovoľného súdu, pod ktorý môže patriť Hotels.com, a potvrdzujete, že prijmete postup strany, ktorá nahlásila váš obsah, alebo zástupcu danej strany.

(4)          Nasledujúce vyhlásenie: „Pod hrozbou sankcie v prípade krivého vyhlásenia vyhlasujem, že som v dobrej viere presvedčený/-á o tom, že vyššie identifikovaný obsah bol odstránený alebo deaktivovaný v dôsledku chyby alebo nesprávnej identifikácie.“

Vytlačený dokument podpíšte a odošlite na nasledujúcu adresu alebo e-mail:

 
Určenému zástupcovi pre oblasť autorských práv v spoločnosti Hotels.com:

Michael R. Graham

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

 

                     E-mail: Hotels-copyright@hotels.com

Telefón: 206-481-7200

 

Ak chcete urýchliť posúdenie svojho oznámenia a následné kroky, prevezmite si, vyplňte a odošlite formulár sťažnosti týkajúcej sa porušenia autorských práv Hotels.com priložený k týmto zmluvným podmienkam.

 

18.4.              Nároky vyplývajúce z ochrannej známky. Ak ste presvedčení o tom, že webová stránka, odkaz alebo akýkoľvek obsah porušuje alebo zneužíva vašu ochrannú známku, vyplňte formulár sťažnosti na zneužitie ochrannej známky Hotels.com a odošlite ho nižšie uvedenému zástupcovi pre oblasť ochranných známok v spoločnosti Hotels.com. Po doručení oznámenia vykoná spoločnosť Hotels.com príslušné kroky vrátane informovania dodávateľa alebo používateľa, ktorý zverejnil obsah údajne porušujúci ochrannú známku, ako je uvedené v sťažnosti. Zároveň dodávateľa alebo používateľa spoločnosť požiada, aby sťažnosť posúdil a odpovedal na ňu, odstránil z odkazu alebo webovej stránky označenia, ktoré jasne porušujú ochrannú známku, alebo mu za vhodných okolností zruší účet používateľa stránky Hotels.com.

 

V oznámení uveďte nasledujúce skutočnosti:

(1)Identifikácia ochrannej známky, ktorá sa údajne porušuje.

(2)Identifikácia webovej stránky alebo odkazov, na ktorých sa ochranná známka údajne zneužíva.

(3)Vaše kontaktné údaje vrátane mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, na ktorej sa s vami možno skontaktovať, ak je k dispozícii.

(4)Nasledujúce vyhlásenie: V dobrej viere som presvedčený/-á, že používanie označenia spôsobom uvedeným v sťažnosti nie je autorizované ani povolené.

(5)Nasledujúce vyhlásenie: Informácie uvedené v tomto oznámení sú presné a pod hrozbou sankcie v prípade krivého vyhlásenia uvádzam, že (vyberte jednu možnosť) (i) som vlastníkom/vlastníčkou alebo (ii) som autorizovaný/-á konať v mene vlastníka exkluzívneho práva, ktoré sa údajne porušuje.

(6)Fyzický alebo elektronický podpis osoby autorizovanej konať v mene vlastníka exkluzívneho práva, ktoré sa údajne porušuje.

 

Oznámenie odošlite na adresu:

Trademark Claims

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

 

                     E-mail: Hotels-Trademarks@hotels.com

Telefón: 206-481-7200

 

Ak chcete urýchliť posúdenie svojej sťažnosti a následné kroky, prevezmite si, vyplňte a odošlite formulár sťažnosti na zneužitie ochrannej známky Hotels.com priložený k týmto zmluvným podmienkam.

 

18.5.              Oznámenia týkajúce sa patentov. Na túto webovú stránku a na funkcie a služby dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky sa môže vzťahovať jeden alebo viacero patentov vo vlastníctve spoločnosti Hotels.com alebo iných spoločností Hotels.com. Časti tejto webovej stránky fungujú podľa licencie udelenej na základe jedného alebo viacerých patentov. Očakáva sa schválenie ďalších patentov. 

19.  SŤAŽNOSTI ZÁKAZNÍKOV

 

Spoločnosť Hotels.com poskytuje pomoc pri riešení akýchkoľvek dotazov alebo sťažností, ktoré môžete mať v súvislosti so svojou rezerváciou služby prostredníctvom tejto webovej stránky. Ak podáte sťažnosť alebo máte nárok na odškodnenie od poskytovateľa cestovnej služby po tom, ako sa vyskytol problém s rezervovanou službou, spoločnosť Hotels.com pomôže vám aj (v prípade potreby) externému poskytovateľovi cestovnej služby vyriešiť vzniknutý problém.

Dotazy alebo žiadosti o informácie či sťažnosti počas cesty a po nej by sa mali odosielať na e-mailovú adresu alebo môžete zavolať pracovníkom oddelenia služieb zákazníkom využitím detailov uvedených na portáli Kontakt v časti Podpora a často kladené otázky na tejto webovej stránke, kde prijmeme sťažnosti v mene poskytovateľov príslušných cestovných služieb.

Nahláste akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytnú počas cesty, využitím vyššie uvedeného čísla alebo e-mailu (čo najskôr, ako je to primerane možné), aby sme mohli prijať opatrenia na vyriešenie problému a obmedzili rozsah škody, ktorú ste utrpeli. S cieľom zjednodušiť postup riešenia vás povzbudzujeme, aby ste sťažnosti podávali do 30 dní od skončenia cesty.

Sťažnosti týkajúce sa straty, krádeže alebo poškodenia batožiny, oblečenia alebo súkromného majetku, ktorý ste nemali pod kontrolou počas pobytu, by ste mali adresovať ubytovaciemu zariadeniu alebo príslušnému dodávateľovi cestovnej služby.

Akékoľvek písomné kópie sťažností by ste mali posielať buď príslušnému poskytovateľovi cestovných služieb na adresu uvedenú v jeho pravidlách a obmedzeniach, alebo spoločnosti Hotels.com.

Platforma na riešenie sporov online Európskej komisie je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/odr .

 

20.  ZODPOVEDNOSŤ

 

20.1.              Zodpovednosť spoločnosti Hotels.com

 

Spoločnosť Hotels.com vlastní a prevádzkuje webovú stránku, ktorá slúži ako rozhranie medzi vami a príslušnými poskytovateľmi cestovných služieb. Po zadaní rezervácie uzatvárate s príslušným poskytovateľom cestovných služieb dohodu a zodpovednosť súvisiaca z týmito cestovnými službami bude definovaná v časti 20.2.

V súvislosti s akýmikoľvek škodami, ktoré utrpíte v dôsledku používania tejto webovej stránky (no s výnimkou akýchkoľvek škôd súvisiacich s rezervovanou cestovnou službou cez túto webovú stránku (ktoré sú definované v časti 20.2)) a na ktoré sa vzťahujú obmedzenia definované v týchto zmluvných podmienkach, súhlasíte s tým, že spoločnosť Hotels.com ani jej partnerské spoločnosti nebudú niesť zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, trestné, špeciálne, náhodné alebo následné straty ani škody vyplývajúce z používania tejto webovej stránky, akýchkoľvek oneskorení alebo neschopnosti používať túto webovú stránku alebo z používania prepojení na tejto webovej stránke. V súvislosti so zodpovednosťou spoločnosti Hotels.com vyplývajúcou z povinností uvedených v týchto zmluvných podmienkach alebo ak bude spoločnosť Hotels.com v zmysle týchto zmluvných podmienok zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo škodu (s výnimkou akejkoľvek zodpovednosti definovanej v časti 20.2, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia uvedené práve v tejto časti), bude spoločnosť Hotels.com zodpovedná len za priame škody, ktoré:

(i)ste mohli primerane predvídať vy a spoločnosť Hotels.com,

(ii)ste reálne utrpeli vy,

(iii)možno priamo pripísať konaniu spoločnosti Hotels.com,

v prípade akejkoľvek zodpovednosti zo strany spoločnosti Hotels.com takáto zodpovednosť v žiadnom prípade celkovo prekročí (a) náklady, ktoré ste uhradili za cestovné služby, alebo (b) sto dolárov (100,00 USD) alebo ekvivalent v miestnej mene.

Informácie zobrazené na webovej stránke poskytli spoločnosti Hotels.com dodávatelia, ktorí poskytujú informácie opisujúce ich služby, ktoré spoločnosť Hotels.com potom zobrazuje na tejto webovej stránke (napríklad fotografie, popisy produktov, vybavenie, štandardy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti, pravidlá a obmedzenia a zmluvné podmienky týkajúce sa služby). Zodpovednosťou poskytovateľov cestovnej služby je zaručiť, aby boli informácie poskytnuté spoločnosti Hotels.com presné, úplné a aktuálne.   Spoločnosť Hotels.com nebude niesť zodpovednosť za žiadne nepresné informácie, len za predpokladu, že spoločnosť Hotels.com tieto nepresnosti spôsobila priamo sama, a to v príslušnom rozsahu. Nepatria sem žiadne nepresnosti hodnotení ubytovacích zariadení, ktoré majú slúžiť len ako usmernenie a nemusia byť oficiálnym hodnotením.

S výnimkou prípadov výslovne definovaných v týchto zmluvných podmienkach sa všetky informácie, softvér alebo služby zobrazené na tejto webovej stránke poskytujú bez akejkoľvek záruky (či už výslovnej, alebo implikovanej) alebo akýchkoľvek implikovaných podmienok okrem iného vrátane akýchkoľvek implikovaných záruk alebo podmienok uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia cudzích práv. Všetky takéto implikované podmienky a záruky sú vylúčené. Zahrnutie alebo ponuka služieb na tejto webovej stránke nepredstavuje žiadne schvaľovanie ani odporúčanie takých služieb zo strany spoločnosti Hotels.com ani žiadnej z jej partnerských spoločností.

 

20.2.              Zodpovednosť súvisiaca s cestovnými službami rezervovanými na tejto webovej stránke

 

V prípadoch, keď je spoločnosť Hotels.com poskytovateľom príslušnej služby (ako je definované v týchto zmluvných podmienkach), potom je v rozsahu povolenom zákonom a s prihliadnutím na výnimky a obmedzenia stanovené v týchto zmluvných podmienkach alebo v relevantných pravidlách a obmedzeniach platných pre cestovnú službu za priame škody, ktoré vám vzniknú, zodpovedná len spoločnosť Hotels.com. Ide o škody, ktoré:

 

(i)ste mohli primerane predvídať vy a spoločnosť Hotels.com,

(ii)ste reálne utrpeli vy,

(iii)možno priamo pripísať konaniu spoločnosti Hotels.com počas poskytovania cestovných služieb,

 

v prípade akejkoľvek zodpovednosti zo strany spoločnosti Hotels.com vyplývajúcej z časti 20.2 takáto zodpovednosť v žiadnom prípade celkovo prekročí náklady, ktoré ste uhradili spoločnosti Hotels.com za danú službu.

 

V prípade, že vám službu poskytuje tretia strana (t. j. poskytovateľ ubytovania s rezerváciou s možnosťou platby neskôr), zodpovednosť poskytovateľa cestovnej služby bude definovaná v relevantných pravidlách a obmedzeniach vzťahujúcich sa na cestovnú službu, pre ktorú ste mali pred dokončením rezervácie k dispozícii pravidlá a obmedzenia. Títo poskytovatelia cestovných služieb sú nezávislí zmluvní partneri a nie zástupcovia či zamestnanci spoločnosti Hotels.com alebo jej partnerských spoločností. Spoločnosť Hotels.com a jej partnerské spoločnosti nie sú zodpovedné za konanie, chyby, vynechania, vyjadrenia, záruky, porušenia alebo zanedbanie zo strany týchto dodávateľov ani za žiadne zranenia, smrť, poškodenie majetku či iné škody alebo z nich vyplývajúce výdavky osôb.

 

Máte určité zákonné práva. Výnimky a obmedzenia uvedené v týchto zmluvných podmienkach platia len v rozsahu povolenom zákonom. Žiadna časť týchto zmluvných podmienok sa nesmie považovať za obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti spoločnosti Hotels.com za podvod, zranenie alebo smrť osoby v dôsledku zanedbania zo strany spoločnosti Hotels.com.

 

 

21.  ODŠKODNENIE 

 

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Hotels.com, jej partnerské spoločnosti, jednotlivých dodávateľov a akýchkoľvek úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov ochránite a odškodníte v prípade akýchkoľvek nárokov, dôsledkov konania, požiadaviek, odškodnení, strát, škôd, sankcií, pokút alebo iných nákladov či ľubovoľných výdavkov, okrem iného vrátane primeraných zákonných a zúčtovaných poplatkov, ktoré tretím stranám vznikli v dôsledku: (a) vášho porušenia týchto zmluvných podmienok alebo pravidiel a obmedzení/dokumentov, na ktoré sa tu odkazuje, (b) vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany alebo (c) vášho používania tejto webovej stránky. 

 

22.  PREPOJENIA NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

 

Táto webová stránka obsahuje hypertextové prepojenia na webové stránky prevádzkované inými stranami, ako je spoločnosť Hotels.com. Takéto hypertextové prepojenia sa poskytujú len pre referenciu. Spoločnosť Hotels.com tieto webové stránky neriadi a nie je zodpovedná za ich obsah ani to, ako ich používate. Skutočnosť, že spoločnosť Hotels.com uvádza hypertextové prepojenia na tieto webové stránky, nepredstavuje žiadnu propagáciu materiálov na týchto webových stránkach ani súvzťažnosť s ich operátormi. 

 

23.  SOFTVÉR DOSTUPNÝ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE 

Akýkoľvek softvér sprístupnený na prevzatie z tejto webovej stránky (ďalej uvádzané ako „softvér“) predstavuje dielo spoločnosti Hotels.com, jej partnerských spoločností a jednotlivých dodávateľov, ktoré je chránené autorskými právami. Pri používaní softvéru sa musíte riadiť zmluvnými podmienkami uvedenými v licenčnej zmluve s koncovým používateľom, ak ste ju uzatvorili, ktorá je priložená alebo dodaná so softvérom (ďalej uvádzané ako „licenčná zmluva“). Akýkoľvek softvér priložený alebo dodávaný s licenčnou zmluvou smiete inštalovať alebo používať až po vyjadrení súhlasu so zmluvnými podmienkami uvedenými v licenčnej zmluve.

 

V prípade akéhokoľvek softvéru, ku ktorému nie je priložená licenčná zmluva, vám spoločnosť Hotels.com, L.P., ako používateľovi udeľuje súkromnú a neprenosnú licenciu na používanie softvéru na zobrazovanie a iné používanie tejto webovej stránky v súlade s týmito zmluvnými podmienkami a na žiadny iný účel. Všetok softvér sa poskytuje bezplatne bez akýchkoľvek poplatkov či výdavkov.

Pri používaní funkcie mapovania dostupnej na tejto webovej stránke musíte dodržiavať podmienky používania spoločnosti Google, podmienky používania spoločnosti Microsoft, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google a vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Spoločnosti Google a Microsoft si vyhradzujú právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť svoje podmienky používania a vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie získate kliknutím sem:

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html

https://policies.google.com/terms

http://maps.google.com/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/privacy

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

Upozorňujeme, že všetok softvér, okrem iného vrátane celého kódu HTML a ovládacích prvkov Active X používaných na tejto webovej stránke, je vlastníctvom spoločnosti Hotels.com, jej partnerských spoločností a jednotlivých dodávateľov a je chránený zákonmi o autorských právach a ustanoveniami medzinárodných dohôd. Akékoľvek reprodukovanie alebo ďalšiu distribúciu softvéru výslovne zakazuje zákon a za jeho porušenie hrozia prísne občianskoprávne a trestnoprávne pokuty. Osoby, ktoré porušia zákon, budú stíhaní v maximálnom možnom rozsahu.

 

BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÝCH SKUTOČNOSTÍ PLATÍ, ŽE KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKOVANIE SOFTVÉRU NA AKÝKOĽVEK INÝ SERVER ALEBO LOKALITU NA ÚČELY ĎALŠEJ REPRODUKCIE ALEBO DISTRIBÚCIE JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ. ZÁRUKA NA SOFTVÉR, AK SA NEJAKÁ POSKYTUJE, PLATÍ LEN V SÚLADE SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI UVEDENÝMI V LICENČNEJ ZMLUVE.

 

Beriete na vedomie, že na softvér a akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu alebo technické informácie sa vzťahujú platné zákony a nariadenia USA týkajúce sa kontroly vývozu. Súhlasíte s tým, že softvér nebudete priamo ani nepriamo vyvážať ani opätovne vyvážať do krajín, pre ktoré platia obmedzenia vývozu USA.

 

24.  VŠEOBECNÉ

 

Súhlasíte s tým, že medzi vami a spoločnosťou Hotels.com na základe týchto zmluvných podmienok alebo používania tejto webovej stránky nevzniká žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanecký vzťah ani vzťah medzi agentúrami.

 

Na povinnosti spoločnosti Hotels.com vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok sa vzťahujú existujúce zákony a právne postupy a žiadne ustanovenie v týchto zmluvných podmienkach neupiera spoločnosti Hotels.com právo postupovať v súlade so žiadosťami alebo požiadavkami orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s vaším používaním tejto webovej stránky alebo informáciami poskytnutými spoločnosti Hotels.com s ohľadom na takéto používanie alebo zhromaždenými spoločnosťou Hotels.com.

 

Ak sa na základe platného zákona, okrem iného vrátane zrieknutí sa záruky a obmedzení zodpovednosti definovaných vyššie, akákoľvek časť týchto zmluvných podmienok určí ako neplatná alebo nevynútiteľná, potom sa toto neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie bude považovať za nahradené platným a vynútiteľným ustanovením, ktoré sa najviac zhoduje so zámerom pôvodného ustanovenia, a tieto zmluvné podmienky zostanú aj naďalej v platnosti.

 

Ak spoločnosť Hotels.com v nejakej situácii nevyužije jedno z ustanovení týchto zmluvných podmienok, nesmie sa to interpretovať ako vzdanie sa práva na využitie tohto ustanovenia neskôr.

 

Tieto zmluvné podmienky (a všetky ostatné pravidlá a obmedzenia/zmluvné podmienky, na ktoré sa odkazuje v tomto dokumente) predstavujú celú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Hotels.com v súvislosti s touto webovou stránkou a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo dočasné správy a návrhy, či už v elektronickej, ústnej, alebo písomnej forme, medzi vami a spoločnosťou Hotels.com v súvislosti s touto webovou stránkou. Tlačená verzia týchto zmluvných podmienok a akékoľvek oznámenie v elektronickej forme sa musia považovať za prípustné pri súdnych alebo administratívnych konaniach na základe týchto zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi, a to v rovnakom rozsahu a na základe rovnakých podmienok ako v prípade iných obchodných dokumentov a záznamov vytvorených a archivovaných pôvodne v tlačenej forme.

 

Fiktívne názvy spoločností a produktov, mená osôb a postáv alebo údaje uvedené na webovej lokalite alebo v týchto zmluvných podmienkach nemajú predstavovať žiadnu reálnu osobu, spoločnosť, produkt ani udalosť.

 

Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré nie sú v tomto dokumente udelené výslovne.

 

25.  ROZHODUJÚCE PRÁVO A JURISDIKCIA

 

Táto zmluva sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Súhlasíte s výhradnou právomocou slovenských súdov vo veci všetkých sporov, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s používaním tejto webovej lokality. Používanie tejto webovej stránky nie je povolené v žiadnej jurisdikcii, ktorá nepovoľuje platnosť všetkých týchto ustanovení a zmluvných podmienok, okrem iného vrátane tejto časti.

 

26.  POUŽÍVANIE APLIKÁCIE.

 

V tejto časti sú definované dodatočné zmluvné podmienky (ďalej uvádzané ako „podmienky používania aplikácie“), ktorými sa musíte riadiť pri používaní našej aplikácie s názvom „Hotels.com Mobile“ (ďalej uvádzané ako „mobilná aplikácia“) v mobilnom telefóne, smartfóne alebo inom mobilnom zariadení. Výberom tlačidla Prijať pri používaní aplikácie súhlasíte s tým, že budete dodržiavať:

 

 

ktoré sa nižšie súhrnne označujú ako „naše pravidlá/pravidlá používania mobilnej aplikácie“. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním našich pravidiel, mobilnú aplikáciu nemôžete používať, musíte vybrať tlačidlo Odmietnuť a následne odstrániť mobilnú aplikáciu zo svojho zariadenia.

 

Na základe vášho súhlasu s dodržiavaním našich pravidiel vám udeľujeme neexkluzívnu a neprenosnú licenciu na prevzatie, inštaláciu a používanie mobilnej aplikácie a prístup k obsahu a informáciám dostupným v mobilnej aplikácii (ďalej uvádzané ako „obsah“) (okrem iného vrátane informácií o cene a dostupnosti cestovných služieb) v súlade s ustanoveniami našich pravidiel.

 

Všetky vyššie definované zmluvné podmienky sa vzťahujú na:

 

 • používanie našej webovej stránky,
 • všetok obsah, služby, funkcie, softvér, kupóny a vernostné programy dostupné prostredníctvom našej webovej stránky,
 • náš právny vzťah (okrem iného vrátane našej zodpovednosti voči vám),
 • naše dostupné práva,

 

musia platiť rovnocenne a úplne a musia sa vzťahovať na rámec, na základe ktorého vám spoločnosť Hotels.com mobilnú aplikáciu a obsah sprístupňuje na používanie. V prípade všetkých odkazov na „webovú stránku“ vo vyššie uvedených zmluvných podmienkach sa musí predpokladať, že zahŕňajú odkazy na mobilnú aplikáciu a obsah, a musia sa vzťahovať na vaše používanie mobilnej aplikácie a obsahu podľa toho, ako to vyžaduje kontext. Pri všetkých odkazoch na „zmluvu“ alebo „zmluvné podmienky“ sa tiež musí predpokladať, že zahŕňajú odkazy na tieto podmienky používania aplikácie podľa toho, ako to vyžaduje kontext. 

 

Táto mobilná aplikácia je určená na vaše súkromné a nekomerčné používanie.

 

Podmienkou používania tejto mobilnej aplikácie a obsahu je zaručenie, že túto mobilnú aplikáciu a obsah nebudete používať na žiadny nezákonný účel alebo účel, ktorý zakazujú naše pravidlá.

 

Ak má mobilná aplikácia fungovať správne, vaše zariadenie musí byť pripojené na internet. Nesiete zodpovednosť za všetky nastavenia nevyhnutné na pripojenie zariadenia na internet a za úhradu všetkých poplatkov, ktoré vám môže poskytovateľ služieb účtovať za prenos a príjem údajov v mobilnej aplikácii (okrem iného vrátane poplatkov za dátový roaming). Upozorňujeme, že mobilná aplikácia pri bežnej prevádzke automaticky prenáša malý objem údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o vás a vašom používaní mobilnej aplikácie.

 

S výnimkou prípadov výslovne definovaných v týchto zmluvných podmienkach alebo povolených ľubovoľným miestnym zákonom sa zaväzujete, že:

 

 • nebudete kopírovať mobilnú aplikáciu ani obsah s výnimkou prípadov, keď ku kopírovaniu dôjde náhodne pri bežnom používaní mobilnej aplikácie,
 • nebudete mobilnú aplikáciu ani obsah prenajímať, poskytovať na lízing, sublicencovať, požičiavať, prekladať, zlučovať, prispôsobovať, meniť alebo upravovať,
 • nebudete robiť žiadne úpravy celej mobilnej aplikácie alebo obsahu, prípadne ich častí, ani nepovolíte, aby sa mobilná aplikácia či obsah alebo ich ľubovoľné časti kombinovali alebo začleňovali do akýchkoľvek ďalších programov,
 • nebudete rozoberať, dekompilovať či spätne analyzovať celú mobilnú aplikáciu, obsah či ich časti, nebudete z nich vytvárať odvodené diela ani sa o nič z toho nebudete pokúšať s výnimkou prípadov, keď rozsah takýchto aktivít nemôže zákon zakazovať,
 • nebudete v akejkoľvek forme poskytovať ani inak sprístupňovať celú mobilnú aplikáciu, obsah alebo ich časti (okrem iného vrátane odkazov na program, odkazov na objekt a zdrojový program, kódu objektu a zdrojového kódu) ľubovoľnej tretej strane.

 

Beriete na vedomie tieto skutočnosti:

 

 • Všetky práva, nároky a záujmy súvisiace s duševným vlastníctvom v mobilnej aplikácii a obsahu patria spoločnosti Hotels.com alebo našim dodávateľom a poskytovateľom služieb. Tieto práva sú chránené zákonmi a dohodami po celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.
 • V mobilnej aplikácii a obsahu ani v súvislosti s nimi nemáte žiadne práva s výnimkou obmedzeného práva na ich používanie v súlade s našimi pravidlami.
 • Na mobilnú aplikáciu a akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu alebo technické informácie sa vzťahujú platné zákony a nariadenia USA týkajúce sa kontroly vývozu. Súhlasíte s tým, že mobilnú aplikáciu nebudete priamo ani nepriamo vyvážať ani opätovne vyvážať do krajín, pre ktoré platia obmedzenia vývozu USA.
 • Mobilná aplikácia sa poskytuje bezplatne.

 

Informácie o vás a vašom používaní mobilnej aplikácie

 

Informácie o vás spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Používaním tejto mobilnej aplikácie dávate na takéto spracovanie súhlas, preto si naše zásady ochrany osobných údajov pozorne prečítajte. 

 

Ako sa ďalej opisuje v našich zásadách ochrany osobných údajov, mobilná aplikácia bude automaticky zhromažďovať nasledujúce informácie o nasledujúcich témach:

 

 • ako používate mobilnú aplikáciu,
 • k akému obsahu získavate prístup,
 • technické chyby alebo problémy, ku ktorým môže dôjsť pri používaní aplikácie.

 

Používaním mobilnej aplikácie beriete na vedomie automatické zhromažďovanie týchto informácií a súhlasíte s ním.

 

Pri používaní funkcií vyhľadávania ponúk v okolí a používania aktuálnej polohy v mobilnej aplikácii využívame dostupné geolokalizačné údaje z vášho zariadenia pri používaní systému GPS alebo údaje z celulárnej siete na určenie ubytovacích zariadení blízko vašej polohy. Hoci sa tieto informácie zhromažďujú anonymne, môžu nám prezradiť presnú alebo približnú polohu pre mobilnú aplikáciu. Tieto informácie používame len na vyhľadávanie ubytovacích zariadení, ako je opísané ďalej v našich zásadách ochrany osobných údajov. Údaje o lokalite z mobilnej aplikácie nezhromažďujeme, kým v mobilnej aplikácii neaktivujete funkciu vyhľadávania ponúk v okolí. Používaním funkcie vyhľadávania ponúk v okolí beriete na vedomie, že spoločnosť Hotels.com využíva spomenuté údaje o lokalite na poskytovanie obsahu a služieb relevantných pre vašu polohu prostredníctvom mobilnej aplikácie, a súhlasíte s tým. Zdieľanie údajov o polohe v mobilnej aplikácii možno kedykoľvek vypnúť v ponuke Nastavenia.

 

Zrušenie platnosti

 

Spoločnosť Hotels.com môže tieto pravidlá používania mobilnej aplikácie a zmluvné podmienky zrušiť okamžite bez predchádzajúceho písomného oznámenia za týchto podmienok:

 

 • Dopustíte sa závažného alebo opakovaného porušenia týchto zásad alebo podmienok používania.
 • Spoločnosť Hotels.com sa výlučne na základe vlastného uváženia rozhodne ukončiť používanie celej mobilnej aplikácie alebo jej časti.

 

Po zrušení platnosti z akéhokoľvek dôvodu.

 

 • Všetky práva, ktoré máte na základe týchto zmluvných podmienok v súvislosti s mobilnou aplikáciou alebo obsahom, prestanú platiť.
 • Musíte úplne prestať používať mobilnú aplikáciu aj obsah.
 • Mobilnú aplikáciu musíte zo svojho zariadenia vymazať alebo odstrániť.

 

Tieto pravidlá používania mobilnej aplikácie a zmluvné podmienky sú záväzné pre vás, pre nás aj pre prípadných následníkov a pridelené osoby. Tieto pravidlá používania mobilnej aplikácie, zmluvné podmienky, akékoľvek vaše práva alebo záväzky vyplývajúce z týchto pravidiel používania mobilnej aplikácie a zmluvných podmienok nesmiete bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenášať, prideľovať, spoplatňovať ani inak likvidovať. Tieto pravidlá používania mobilnej aplikácie, zmluvné podmienky, akékoľvek naše práva alebo záväzky vyplývajúce z týchto pravidiel a podmienok môžeme kedykoľvek prenášať, prideľovať, spoplatňovať, poskytovať ďalej na základe zmluvy alebo inak likvidovať.

 

Ak hocikedy nebudeme prísne trvať na dodržiavaní vašich záväzkov vyplývajúcich z týchto pravidiel používania mobilnej aplikácie a zmluvných podmienok alebo ak nebudeme uplatňovať niektoré z týchto práv či náhrad, na ktoré máme nárok na základe týchto pravidiel používania mobilnej aplikácie a zmluvných podmienok, neznamená to, že sa týchto práv alebo náhrad vzdávame a že vás oslobodzujeme od vašich záväzkov. Ak sa vzdáme nároku pri určitom neplnení záväzku, neznamená to, že sa ho vzdáme aj pri následnom neplnení. Vzdanie sa nároku vyplývajúceho z ktoréhokoľvek z týchto pravidiel používania mobilnej aplikácie a zmluvných podmienok bude platné až po tom, ako to výslovne vyjadríme a informujeme vás o tom písomne.

 

Zariadenia Apple

 

Ak mobilnú aplikáciu používate v zariadení Apple (napr. iPhone, iPod, iPad), potom okrem podmienok uvedených vyššie súhlasíte aj s nasledujúcimi podmienkami:

 

 • Beriete na vedomie, že zmluvné podmienky sa vzťahujú len na nás a vás a nevzťahujú sa na spoločnosť Apple Inc. so sídlom na adrese One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, USA (ďalej uvádzané ako „spoločnosť Apple“).
 • Licencia, ktorú ste získali na používanie mobilnej aplikácie, je obmedzená ako neprenosná licencia na používanie mobilnej aplikácie v operačnom systéme (iOS) mobilného zariadenia Apple, ktoré vlastníte alebo riadite.
 • Beriete na vedomie, že spoločnosť Apple nemá žiadny záväzok poskytovať akékoľvek služby údržby a podpory zamerané na túto mobilnú aplikáciu.
 • V prípade akejkoľvek poruchy mobilnej aplikácie to môžete v rámci platnej záruky oznámiť spoločnosti Apple a spoločnosť Apple vám vráti nákupnú cenu (ak bola uhradená) mobilnej aplikácie. V maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom nebude mať potom spoločnosť Apple v súvislosti s mobilnou aplikáciou žiadne ďalšie záručné záväzky.
 • Beriete na vedomie, že za riešenie všetkých vašich nárokov alebo nárokov ľubovoľnej tretej strany súvisiacej s mobilnou aplikáciou sme zodpovední my, nie spoločnosť Apple.
 • Beriete na vedomie, že ak bude ľubovoľná tretia strana tvrdiť, že mobilná aplikácia alebo skutočnosť, že aplikáciu vlastníte a používate, porušuje práva tretej strany vyplývajúce z jej duševného vlastníctva, spoločnosť Apple nebude niesť zodpovednosť za vyšetrenie, obhájenie, dohodnutie a vyriešenie takejto sťažnosti na porušenie duševného vlastníctva.
 • Vyjadrujete a zaručujete sa, že nesídlite v krajine, na ktorú americká vláda uvalila embargo alebo ktorú americká vláda označila za krajinu „podporujúcu terorizmus“, a že sa nenachádzate na žiadnom zozname zakázaných strán americkej vlády.
 • Beriete na vedomie, že spoločnosť Apple a jej pobočky ako tretie strany majú prospech z pravidiel používania mobilnej aplikácie a zmluvných podmienok a že keď ich prijmete, spoločnosť Apple bude mať právo (a bude sa predpokladať, že toto právo prijala) vynútiť si od vás dodržiavanie týchto pravidiel a podmienok, z ktorých má prospech ako tretia strana, a súhlasíte s tým.

 

PREDAJCA CESTY
 
Hotels.com je registrovaný predajca cesty v každom z nižšie uvedených štátov:
Registračné číslo v Kalifornii: 2083949-50 
Registračné číslo na Floride: ST-36670 
Registračné číslo na Havaji: TAR 7105
Registračné číslo v Iowe: 862 
Registračné číslo v Nevade: 2007-0019
Registrácia predajcu cesty v Kalifornii predstavuje štátne schválenie.
 
DAŇOVÁ REGISTRÁCIA V ŠTÁTE NEW YORK
 
Registračné číslo dane z predaja spoločnosti Hotels.com, L.P., v New Yorku je 752942061 a jej registračné číslo obsadenosti hotela v New York City je 033984. 
 
Ďalšie informácie získate kliknutím sem: certifikát v štáte New York State certifikát v štáte New York City 

 

Revidované 6. decembra 2021

 

© 2021 Hotels.com, L.P. Všetky práva vyhradené.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností a získajte prístup k Tajným cenám, vďaka ktorým za vybrané ubytovacie zariadenia zaplatíte menej.