Preskočiť na hlavný obsah.

Zmluvné podmienky

Vytlačiť všetky časti

Zmluvné podmienky

Vytlačiť všetky časti

Pojmami „my“, „nás“, „spoločnosť“ a „sk.hotels.com“ sa označuje spoločnosť Hotels.com, L.P., texaská spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na adrese 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, jej sesterské spoločnosti alebo ich príslušní dodávatelia a poskytovatelia („Hotels.com“) a pojmom „vy“ sa označuje individuálna osoba vytvárajúca konto na našej lokalite alebo zákazník vykonávajúci rezerváciu cez nás priamo prostredníctvom tejto webovej lokality alebo nepriamo cez ľubovoľnú z našich sesterských spoločností, prostredníctvom ktorých poskytujeme služby. Táto webová lokalita je vám ponúkaná za podmienky vašeho schválenia tu uvedených ustanovení, podmienok a poznámok tak, ako existujú v čase vykonania rezervácie. Všetko vaše používanie vášho konta a naše využívanie informácií týkajúcich sa vášho konta spolu s rezerváciami, ktoré vykonáte cez nás, podliehajú nasledujúcim ustanoveniam, podmienkam a poznámkam. Vaším používaním tejto webovej lokality potvrdzujete svoj súhlas so všetkými takýmito ustanoveniami, podmienkami a poznámkami. Ak nesúhlasíte s týmito ustanoveniami a podmienkami, potom nemáte oprávnenie používať túto webovú lokalitu. Spoločnosť Hotels.com môže rozšíriť rozsah ustanovení v tejto zmluve na jej sesterské spoločnosti, ktoré ponúkajú online cestovné služby pod značkou Hotels.com vo Veľkej Británii.


OBMEDZENIE TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO A NEKOMERČNÉHO POUŽITIA

Táto webová lokalita je určená pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Obsah a informácie na tejto webovej lokalite (vrátane, bez obmedzenia, ceny a dostupnosti cestovných služieb), ako aj infraštruktúra používaná na poskytovanie takéhoto obsahu a takýchto informácií, sú vlastníctvom spoločnosti Hotels.com alebo jej dodávateľov a poskytovateľov. Na základe toho je podmienkou používania tejto webovej lokality váš súhlas s tým, že nebudete používať túto webovú lokalitu ani jej obsah alebo informácie, ktoré obsahuje, na žiadny komerčný ani neosobný účel (priamo ani nepriamo). Aj keď môžete vytvárať obmedzené kópie vášho cestovného itinerára (a súvisiacich dokumentov) pre cestu alebo služby zakúpené prostredníctvom tejto webovej lokality, súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, predvádzať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené práce, prenášať, predávať ani opätovne predávať žiadne informácie, softvér, produkty ani služby získané z tejto webovej lokality. Okrem toho, bez ohľadu na to, či plánujete využitie na komerčný účel, súhlasíte s tým, že nebudete:

• zobrazovať, monitorovať ani kopírovať žiadny obsah, ani žiadne informácie z tejto webovej lokality použitím žiadneho robota, pavúka („spider“), scrapera alebo iného automatizovaného spôsobu, ani žiadneho manuálneho postupu na žiadny účel bez výslovného písomného povolenia spoločnosti Hotels.com, L.P.,
• porušovať obmedzenia v ľubovoľných hlavičkách na vylúčenie robotov na tejto webovej lokalite alebo obchádzať iné opatrenia používané na zabránenie alebo obmedzenie prístupu na túto webovú lokalitu,
• vykonávať žiadnu činnosť, ktorá predstavuje alebo môže predstavovať, podľa uváženia spoločnosti Hotels.com, neprimerané alebo nepomerne veľké zaťaženie infraštruktúry lokality Hotels.com, alebo
• vytvárať hlboké prepojenia na žiadnu časť tejto webovej lokality (vrátane, bez obmedzenia, cesty pre nákup ľubovoľných cestovných služieb) na žiadny účel bez výslovného písomného povolenia spoločnosti Hotels.com.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

NIČ V TEJTO DOHODE NEBUDE OBMEDZOVAŤ ANI VYLUČOVAŤ NAŠU ZODPOVEDNOSŤ ZA NAŠE UVEDENIE DO OMYLU ANI ZA ZRANENIE ALEBO ÚMRTIE SPÔSOBENÉ ZANEDBANÍM NAŠICH POVINNOSTÍ, ANI SA NEBUDE ZA TAKÉ POVAŽOVAŤ.

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE MÔŽU ZAHŔŇAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. PREDOVŠETKÝM SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM ANI JEJ SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI NEZARUČUJÚ PRESNOSŤ A ODMIETAJÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA NEPRESNOSTI TÝKAJÚCE SA FOTOGRAFIÍ HOTELOV A INÝCH FOTOGRAFIÍ DODÁVATEĽOV, BUDOV HOTELOV, PLAVIEB, AUTOMOBILOV ALEBO INÝCH POPISOV PRODUKTOV A ZOZNAMU VYBAVENIA HOTELOV A INÝCH POPISOV PRODUKTOV ZOBRAZENÝCH NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE, KEĎŽE VÄČŠINU TÝCHTO INFORMÁCIÍ POSKYTUJÚ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA. HODNOTENIA HOTELOV ZOBRAZENÉ NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE SÚ URČENÉ IBA AKO VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM ANI JEJ SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI NEZARUČUJÚ PRESNOSŤ TAKÝCHTO HODNOTENÍ. TU UVEDENÉ INFORMÁCIE SA PRAVIDELNE UPRAVUJÚ. SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM, JEJ SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI ALEBO ICH PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK VYTVORIŤ ZLEPŠENIA ALEBO ZMENY NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE.

SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM, JEJ SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI ALEBO ICH PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE PREHLÁSENIA O VHODNOSTI INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV A SLUŽIEB OBSIAHNUTÝCH NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE NA ŽIADNY ÚČEL A ZAHRNUTIE, ALEBO PONÚKANIE NA PREDAJ ĽUBOVOĽNÝCH PRODUKTOV, ALEBO SLUŽIEB NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE NEPREDSTAVUJE ŽIADNE ODOBRENIE ANI ODPORÚČANIE TAKÝCHTO PRODUKTOV, ALEBO SLUŽIEB SPOLOČNOSŤOU HOTELS.COM, ALEBO JEJ SESTERSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI. VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM, JEJ SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI ALEBO ICH PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA UVEDENÉ INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRÁVNEHO TITULU A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

PREPRAVCOVIA, HOTELY A INÍ DODÁVATELIA POSKYTUJÚCI CESTOVNÉ ALEBO INÉ SLUŽBY PRE SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM SÚ NEZÁVISLÝMI KONTRAHENTMI, A NIE SÚ OBCHODNÝMI ZÁSTUPCAMI ANI ZAMESTNANCAMI SPOLOČNOSTI HOTELS.COM, ANI JEJ SESTERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ. SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM A JEJ SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ČINY, CHYBY, OPOMENUTIA, PREHLÁSENIA, ZÁRUKY, PORUŠENIA ZMLUVNÝCH PODMIENOK ANI ZANEDBANIA ĽUBOVOĽNÝCH TAKÝCHTO DODÁVATEĽOV A ANI ZA ŽIADNE ZRANENIA, ÚMRTIA, POŠKODENIA MAJETKU, ANI INÉ ŠKODY ALEBO VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z TAKÝCHTO DÔVODOV. SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM A JEJ SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ A NEBUDÚ POSKYTOVAŤ ŽIADNE NÁHRADY V PRÍPADE ĽUBOVOĽNÉHO ONESKORENIA, ZRUŠENIA REZERVÁCIE, REZERVÁCIE NAD RÁMEC DOSTUPNEJ KAPACITY, ŠTRAJKU, ZÁSAHU VYŠŠEJ MOCI ALEBO INÝCH PRÍČIN MIMO ICH PRIAMEJ KONTROLY A NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ĎALŠIE VÝDAVKY, OPOMENUTIA, ONESKORENIA, PRESMEROVANIA ALEBO ČINY ĽUBOVOĽNÝCH VLÁD ALEBO ÚRADOV.

SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM, JEJ SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI ALEBO ICH PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z, ALEBO ĽUBOVOĽNÝM SPÔSOBOM SÚVISIACE S POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY, ALEBO S ONESKORENÍM, ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽIŤ TÚTO WEBOVÚ LOKALITU A ANI ZA ŽIADNE INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY, ALEBO INAK V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA, STRIKTNEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO INAK, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLI SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM, JEJ SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI ALEBO ICH PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. NAKOĽKO NIEKTORÉ ŠTÁTY A JURISDIKCIE NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ, ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, HOREUVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že ochránite a odškodníte spoločnosť Hotels.com, jej sesterské spoločnosti alebo ich príslušných dodávateľov a ktoréhokoľvek z ich predstaviteľov, riaditeľov, zamestnancov a obchodných zástupcov pred akýmikoľvek nárokmi, predmetmi žaloby, požiadavkami, náhradami, stratami, škodami, pokutami, peňažnými trestami a inými nákladmi alebo výdavkami akéhokoľvek druhu alebo akejkoľvek povahy vrátane, bez obmedzenia, primeraných zákonných a účtovných poplatkov, vznesených:

1. vami alebo vo vašom mene v rozsahu prekračujúcom zodpovednosť uvedenú vyššie, alebo
2. tretími stranami v dôsledku
o vášho porušenia tejto zmluvy alebo dokumentov v nej uvedených,
o vášho porušenia akéhokoľvek predpisu alebo práva tretej strany, alebo
o vášho použitia tejto webovej lokality.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA NA PROTIPRÁVNE ALEBO ZAKÁZANÉ ÚČELY

Podmienkou vášho používania tejto webovej lokality je, že zaručíte, že ju nebudete používať na žiadne nezákonné ani iné účely, ktoré sú zakázané týmito ustanoveniami, podmienkami a oznámeniami.

PREPOJENIA NA LOKALITY TRETÍCH STRÁN

Táto webová lokalita môže obsahovať hypertextové prepojenia na webové lokality prevádzkované tretími stranami inými než spoločnosťou Hotels.com. Takéto hypertextové prepojenia sú poskytované len na vaše referenčné účely. Spoločnosť Hotels.com nemá kontrolu nad takýmito webovými lokalitami a nie je zodpovedná za ich obsah ani vaše používanie takýchto webových lokalít. Zahrnutie hypertextových prepojení na takéto webové lokality na lokalite Hotels.com neznamená žiadne schválenie materiálov na takýchto webových lokalitách ani žiadnu spojitosť s ich prevádzkovateľmi.

SOFTVÉR DOSTUPNÝ NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE

Všetok softvér, ktorý je k dispozícii na prevzatie z tejto webovej lokality („softvér“), je prácou spoločnosti Hotels.com, jej sesterských spoločností alebo ich dodávateľov, chránenou autorskými právami. Vaše používanie softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy koncového používateľa, ak existuje, ktorá sa dodáva spolu so softvérom alebo ako jeho súčasť („licenčná zmluva“). Inštalácia a používanie akéhokoľvek softvéru, ktorý sa dodáva s licenčnou zmluvou alebo ju obsahuje, sú bez predchádzajúceho súhlasu s ustanoveniami licenčnej zmluvy zakázané.

Pre akýkoľvek softvér, ku ktorému nie je priložená licenčná zmluva, vám spoločnosť Hotels.com, L.P. týmto udeľuje, ako používateľovi, osobnú, neprenosnú licenciu na používanie softvéru na prezeranie a iné používanie tejto webovej lokality v súlade s týmito ustanoveniami a podmienkami, a na žiadny iný účel.

Upozorňujeme vás, že všetok softvér vrátane, bez nie však výhradne, kompletného kódu HTML a ovládacích prvkov ActiveX obsiahnutých na tejto webovej lokalite, vlastní spoločnosť Hotels.com, jej sesterské spoločnosti alebo ich dodávatelia a sú chránené zákonmi na ochranu autorských práv a medzinárodným zmluvným právom. Akékoľvek reprodukovanie alebo ďalšie distribuovanie softvéru je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok prísne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušovatelia budú postihovaní v maximálnom možnom rozsahu.

BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÝCH USTANOVENÍ PLATÍ, ŽE KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKOVANIE SOFTVÉRU NA ĽUBOVOĽNÝ INÝ SERVER, ALEBO ĽUBOVOĽNÉ INÉ MIESTO NA ĎALŠIE REPRODUKOVANIE, ALEBO ĎALŠIE DISTRIBUOVANIE, JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ. ZA SOFTVÉR SA RUČÍ, AK VÔBEC, IBA PODĽA USTANOVENÍ TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY.

Týmto potvrdzujete, že softvér a akákoľvek sprievodná dokumentácia alebo technické informácie podliehajú príslušným zákonom a iným právnym predpisom o kontrole exportu platných na území Spojených štátov amerických. Súhlasíte s tým, že softvér nebudete exportovať ani ďalej exportovať, priamo či nepriamo, do žiadnej krajiny, ktorá podlieha exportným obmedzeniam Spojených štátov amerických.

Podmienky používania zľavových kódov
Zľavové kódy (ďalej len „kupóny“) možno použiť na predplatenie hotelových rezervácií s výnimkou rezervácií v hoteloch, ktoré sa programu nezúčastňujú, a ktorých zoznam je k dispozícii spolu s konkrétnym kupónom.
Zoznam hotelov, ktoré sa programu zúčastňujú, sa môže kedykoľvek zmeniť.
Kupóny so zľavou v konkrétnej mene (napríklad zľava 10 EUR) nie je možné použiť na rezerváciu, ktorá sa platí v inej mene.
Ak ide o percentuálnu zľavu (napríklad zľava 10 %), v prípade rezervácie viacerých izieb (napríklad ak v rámci jednej rezervácie rezervujete 2 alebo viac izieb) sa zľava vzťahuje len na cenu izby, ktorá je v rezervačnej požiadavke uvedená ako prvá.
Konkrétne obmedzenia týkajúce sa používania kupónov nájdete v príslušných pokynoch ku kupónu.
Na jednu rezerváciu je možné použiť iba jeden kupón. Platia zvyčajné Zmluvné podmienky a všetky rezervácie sú podmienené dostupnosťou. Kupóny sa nesmú predať ani previesť.

Na rezervácie uskutočnené pomocou kupónov sa vzťahujú všetky dane, taxy, poplatky a príplatky. Tieto poplatky je potrebné zaplatiť v čase rezervácie alebo priamo v hoteli a za ich zaplatenie ste zodpovední vy. Kupóny sú platné len vtedy, ak sa využijú v súlade so všetkými podmienkami ponuky. Kupóny sa nedajú vymeniť za hotovosť alebo jej ekvivalent.

Jednorazové kupóny budú považované za plne použité po uskutočnení kvalifikujúcej rezervácie a nebudú sa vracať ani vymieňať. Ak sa kupón využije sčasti, nevzniká nárok na žiadnu refundáciu. Kupóny na viacnásobné použitie budú považované za plne použité v súlade s obmedzeniami stanovenými v podmienkach pre jednotlivé kupóny.

Ak sa po použití kupónu zmenia dátumy cesty, daný kupón nebude možné uplatniť na zmenený plán cesty. Kupóny sa nedajú použiť na žiadne predtým zakúpené rezervácie.
Kupóny nemôžu využiť cestovné kancelárie, ktoré sú partnermi programu cestovnej kancelárie Hotels.com.
Spoločnosť Hotels.com si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky používania alebo kedykoľvek stiahnuť kupóny.


USTANOVENIA, PODMIENKY A ZÁRUKY

Odvod daní

Daň zahrnutá v špeciálnych internetových cenách za hotelové transakcie na lokalite Hotels.com predstavuje súčet všetkých príslušných daní za vykonané transakcie (napríklad obchodnú daň a daň za použitie, ubytovanie, izbovú daň, spotrebnú daň, daň z pridanej hodnoty atď.), ktoré spoločnosť Hotels.com platí dodávateľom (napríklad hotelom, atď.) v súvislosti s vašimi cestovnými plánmi.

Spoločnosť Hotels.com nie je dodávateľom vyberajúcim a odvádzajúcim uvedenú daň príslušným daňovým úradom. Dodávatelia účtujú všetky príslušné dane spoločnosti Hotels.com a spoločnosť Hotels.com odvádza takúto daň priamo dodávateľovi. Spoločnosť Hotels.com nie je spoludodávateľom pridruženým k dodávateľovi, u ktorého rezervujeme cestovné plány našich zákazníkov.

Zdaniteľnosť a príslušná daňová sadzba sa výrazne líšia podľa umiestnenia. Skutočná daň zaplatená spoločnosťou Hotels.com dodávateľovi sa môže líšiť od účtovanej dane v závislosti od sadzieb, zdaniteľnosti atď. platných v čase skutočného využitia hotela, automobilu atď. našim zákazníkom.

Poplatok za služby

Ponechávame si servisné poplatky ako odmenu za sprostredkovanie rezervácie vašej cesty. Servisné poplatky sa menia podľa ceny a typu hotelovej rezervácie.


UHRADENIE POPLATKU OKAMŽITE ONLINE ALEBO NESKÔR V HOTELI – INFORMÁCIE

V niektorých hoteloch môžete mať k dispozícii možnosť uhradiť poplatok online alebo neskôr priamo v hoteli. Ak si vyberiete možnosť uhradiť poplatok okamžite online, príslušná suma sa vám bezprostredne zaúčtuje vo vybranej mene. Spoločnosť uskutočňujúca platbu a účtujúca poplatok z kreditnej karty bude: (1) spoločnosť Travel Partner Exchange alebo iný člen zo skupiny spoločností Hotels.com podnikajúcich pod názvom Hotels.com, pričom táto platba sa uskutoční v mene poskytovateľa cestovných služieb, alebo (2) priamo poskytovateľ cestovných služieb. Skratka TPX zastupuje spoločnosť Travel Partner Exchange S.L. so sídlom spoločnosti na adrese Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tererife Islas Canarias, Španielsko.

Ak si vyberiete možnosť zaplatiť neskôr priamo v hoteli, hotel vám zaúčtuje poplatok v lokálnej mene tohto hotela podľa aktuálneho kurzu v čase vášho pobytu. Daňové sadzby a zahraničný menový kurz sa môžu medzi dátumom rezervácie a časom pobytu meniť. Mali by ste uviesť údaje o svojej platobnej karte a dodávateľ alebo spoločnosť Hotels.com bude často musieť: (i) platnosť platobnej karty (prostredníctvom poplatku v nominálnej hodnote, ktorý sa buď vráti v priebehu niekoľkých dní, alebo sa odpočíta od konečnej platby, ktorú máte uhradiť dodávateľovi) a (ii) dostupnosť finančných prostriedkov na platobnej karte (potvrdenie poskytne banka, ktorá vydala vašu kreditnú kartu). Spoločnosť Hotels.com si vyhradzuje právo zrušiť vašu rezerváciu, ak neprijme platbu v plnej výške a v uvedenom termíne (pozrite si časť Pravidlá a obmedzenia dodávateľa).  Pokiaľ ste si zvolili možnosť zaplatit neskôr (v ubytovacom zariadení) a následne sa do ubytovacieho zariadenia nedostavíte alebo svoju rezerváciu zrušíte, môže vám ubytovacie zariadenie účtovať poplatok za zrušenie alebo za nerealizovaný pobyt. (Podrobné údaje o tom, aké poplatky budú účtované, sa vám zobrazia pred dokončením rezervácie). V takom prípade vám bude Hotels.com alebo iná spoločnosť zo skupiny Hotels.com účtovať tento storno poplatok ubytovacieho zaradenia, respektíve poplatok za nerealizovaný pobyt, v miestnej mene daného ubytovacieho zariadenia.


Veľa bánk a spoločností vydávajúcich kreditné karty účtuje majiteľom účtov poplatok za transakciu v prípade, že sa vydavateľ karty a obchodník (ako je definované podľa typu karty - Visa, MasterCard, American Express) nachádzajú v rozdielnych krajinách. Výmenný kurz, ak sa aplikuje, a akýkoľvek poplatok za transakciu, sú určované výhradne bankou alebo inou inštitúciou, ktorá transakciu spracováva. Tieto poplatky môže uplatniť vydavateľ karty a strhnúť ich z účtu majiteľa karty. To znamená, že čiastka uvedená na výpise z vašej kreditnej alebo debetnej karty môže byť odlišná od čiastky zobrazenej na stránke s prehľadom platby rezervácie vykonanej na tejto internetovej stránke. Ak máte akékoľvek otázke týkajúce sa týchto poplatkov alebo výmenného kurzu použitého pre vašu rezerváciu, kontaktujte prosím vašu banku.
Beriete na vedomie, že spoločnosť Hotels.com vopred dojednáva určité ceny za ubytovanie s dodávateľmi hotelov na zabezpečenie rezervácií. Beriete tiež na vedomie, že spoločnosť Hotels.com vám poskytuje služby na zabezpečenie takýchto rezervácií za kompenzáciu („manipulačný poplatok“). Cena za ubytovanie zobrazená na internetovej stránke je kombináciou vopred dojednanej ceny ubytovania za izby rezervované vo vašom mene spoločnosťou Hotels.com a manipulačného poplatku, ktorý si spoločnosť Hotels.com ponechá ako kompenzáciu za svoje služby. Spoločnosť Hotels.com oprávňujete na to, aby uskutočnila rezervácie za celkovú cenu rezervácie, ktorá zahŕňa cenu za ubytovanie zobrazenú na internetovej stránke, daňové poplatky, servisné poplatky a – pokiaľ je to relevantné – dane zo služieb spoločnosti Hotels.com. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Hotels.com zúčtuje z vašej kreditnej karty úplnú cenu rezervácie. Odoslaním svojej žiadosti o rezerváciu oprávňujete spoločnosť Hotels.com vrátane spoločnosti Travelscape, LLC alebo Travel Partner Exchange, S.L. (TPX) na zabezpečenie rezervácie hotela vo vašom mene vrátane dohodnutia platieb s dodávateľmi hotelov.CENY

Cena cestovných služieb bude taká, aká je priebežne uvádzaná na webovej lokalite, okrem prípadov zjavnej chyby. Ceny podliehajú zmenám. Tieto zmeny však neovplyvnia prijaté objednávky. Napriek maximálnemu úsiliu spoločnosti Hotels.com môže byť cena niektorých cestovných služieb uvedených na webovej lokalite nesprávna. SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM SI VÝSLOVNE VYHRADZUJE PRÁVO OPRAVIŤ VŠETKY CHYBY CIEN NA SVOJEJ WEBOVEJ LOKALITE A V NEUZAVRETÝCH REZERVÁCIÁCH USKUTOČNENÝCH NA ZÁKLADE NESPRÁVNEJ CENY. V TAKOM PRÍPADE VÁM PONÚKNEME MOŽNOSŤ (AK JE K DISPOZÍCII) POKRAČOVAŤ V NEUZAVRETEJ REZERVÁCII ZA SPRÁVNU CENU ALEBO REZERVÁCIU ZRUŠÍME BEZ POKUTY. Spoločnosť Hotels.com nie je povinná poskytnúť vám cestovné služby za nesprávnu (nižšiu) cenu, a to dokonca ani v prípade, že ste dostali potvrdenie objednávky.

AKO ZOBRAZUJEME PRODUKTY A SLUŽBY NA HOTELS.COM
Cestovatelia majú na Hotels.com veľa možností, ktoré im pomôžu nájsť ten správny hotel. Nastavenia „zoraďovania“ umožňujú cestovateľom zoradiť výsledky vyhľadávania podľa ich preferencií, ako je cena, overené hodnotenia a ďalšie kritériá. Nastavenia „filtrovania“ tiež cestovateľom umožňujú zahrnúť alebo vynechať niektoré možnosti, aby tak mohli nájsť ubytovanie podľa svojich potrieb. Ak nie sú vybrané žiadne možnosti, Hotels.com zobrazí relevantné výsledky vyhľadávania na základe kritérií popísaných nižšie.
Naše automatické zoradenie nazvané „Najobľúbenejšie“ odzrkadľuje relevantnosť ubytovacích zariadení podľa vašich kritérií vyhľadávania. Chceme sa totiž uistiť, že si budete môcť rýchlo a jednoducho nájsť tú správnu ponuku pre vás. Relevantnosť hodnotíme na základe umiestnenia zariadenia, hodnotení, obľúbenosti zariadenia (vypočítanej podľa počtu rezervácií cez našu stránku), kvality obsahu poskytnutého zariadením, ako aj konkurencieschopnosti cien a dostupnosti zariadenia. Všetky tieto faktory sa berú do úvahy a porovnávajú sa s ostatnými zariadeniami vo výsledkoch vyhľadávania. Provízia, ktorú nám zariadenie platí za rezervácie vykonané cez našu stránku, je tiež faktorom pri zoraďovaní zariadení s podobnou ponukou, na základe faktorov popísaných vyššie. Pri zoraďovaní na základe vami zvolených preferencií, ako je cena alebo počet hviezdičiek, zoradíme zariadenia s podobnými výsledkami na základe vyššie uvedených faktorov.

Hotels.com naviac neustále zlepšuje svoje služby, aby bola skúsenosť cestovateľov čo najlepšia. Tým pádom čas od času testujeme algoritmy pre rozličné možnosti zoraďovania

ZMENY ALEBO ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Rezerváciu ubytovania môžete zmeniť alebo zrušiť online v časti Rezervácie po prihlásení do svojho účtu na lokalite Hotels.com, odoslaním e-mailu oddeleniu služieb zákazníkom na adresu sluzbyzakaznikom@hotels.com alebo telefonicky na čísle 026862 2089.
Prostredníctvom lokality Hotels.com môžete bezplatne zmeniť meno hosťa, typ lôžka, preferencie týkajúce sa fajčenia, špeciálne požiadavky, prístupové možnosti, typ izby, počet hostí a dátumy príchodu a odchodu. Poskytovatelia ubytovania môžu za zmeny alebo zrušenie účtovať ďalšie poplatky. Poplatky sa líšia v závislosti od rezervácie, preto si v potvrdzujúcom e-maile vyhľadajte príslušné podrobnosti.


Súhlasíte s úhradou všetkých poplatkov, ktoré poskytovateľ požaduje za zrušenie alebo zmenu rezervácie. Niektoré hotely v špecifických prípadoch nepovoľujú zmeny ani zrušenie rezervácií po ich realizácii v súlade s uvedenými pravidlami a obmedzeniami týkajúcimi sa hotelových rezervácií. Súhlasíte s tým, že sa budete riadiť stanovenými zmluvnými podmienkami týkajúcimi sa vašich predplatených hotelových rezervácií.

Nie ste automaticky oprávnení na zrušenie rezervácie. Toto oprávnenie udeľujú príslušné hotely podľa vlastných predpisov a obmedzení, ktoré získate pred uskutočnením rezervácie. Ak vám niektorý hotel nemôže poskytnúť rezerváciu, spoločnosť Hotels.com nebude zodpovedná za žiadne vzniknuté poplatky plynúce z premiestnenia.
Ak sa nedostavíte v prvý deň rezervácie, no pobyt chcete začať v niektorý z nasledujúcich objednaných dní, musíte rezerváciu potvrdiť spoločnosti Hotels.com najneskôr v pôvodný dátum začatia rezervácie, inak bude vaša objednávka zrušená. Ak zmeny v rezervácii nepotvrdíte spoločnosti Hotels.com, celá objednávka sa môže zrušiť a budete mať nárok na vrátenie nákladov iba v súlade s Predpismi a obmedzeniami daného hotela, s ktorými ste sa oboznámili pri vybavovaní rezervácie.
Tieto zmluvné podmienky nesmie zmeniť žiadna neoprávnená osoba vrátane zamestnancov spoločnosti Hotels.com.

Platforma na riešenie sporov online Európskej komisie je dostupná na http://ec.europa.eu/odr.


ZMLUVNÉ PODMIENKY Hotels.com™ Rewards

Hotels.com Rewards je vernostný program spoločnosti Hotels.com (ďalej len „program“). Za každú rezervovanú noc a pobyt v ubytovacom zariadení zaradenom do programu
Hotels.com Rewards nazbierate jednu pečiatku („pečiatka“). Ak prostredníctvom našej spoločnosti nazbierate 10 pečiatok, dáme vám kupón na 1 bonusovú noc (ďalej len „bonusová noc“). . Bonusová noc v sebe nezahŕňa dane a poplatky, ktoré musíte zaplatiť, pokiaľ si uplatníte bonusovú noc. . V prípade, že si vašu bonusovú noc uplatníte cez počítač/mobilnú verziu našej stránky, budete tiež musieť zaplatiť poplatok za uplatnenie (“Poplatok za uplatnenie”). Tento poplatok vám nebude účtovaný v prípade, že si vašu bonusovú noc uplatníte cez našu mobilnú aplikáciu.
Všetky objednávky musia byť uskutočnené online alebo cez našu mobilnú aplikáciu. Zbierať pečiatky a uplatňovať nárok na bonusovú noc môžete iba v zariadeniach zahrnutých v programe Hotels.com Rewards.
Program môžu využiť všetky osoby nad 18 rokov, ktoré sa zaregistrovali s platnou e-mailovou adresou na lokalite Hotels.com a následne vstúpili do programu. Spoločnosti, asociácie a iné skupiny sa do programu nemôžu zapojiť. Zamestnanci spoločnosti Expedia, Inc. nebudú môcť zbierať pečiatky alebo si uplatniť bonusové noci, ak uskutočnia objednávku cez program B.E.S.T alebo využijú zamestnaneckú zľavu. Zamestnanci spoločnosti Expedia, Inc. majú na zbieranie pečiatok a bonusových nocí v programe Hotels.com Rewards nárok iba vtedy, ak objednávku vykonajú bez využitia ich zľavy.
ZBIERANIE PEČIATOK
Za každú noc, ktorú strávite v zariadení zahrnutom v programe Hotels.com Rewards, nazbierate 1 pečiatku. Nazbierajte 10 pečiatok a dáme vám 1 bonusovú noc. Aby sme k vášmu účtu vedeli priradiť počet nazbieraných pečiatok, musíte sa pri on-line objednávke prihlásiť na svoj Hotels.com účet alebo musíte použiť našu mobilnú aplikáciu. Pri telefonickej objednávke budeme od vás vyžadovať e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu, aby sme vám mohli pečiatky pripočítať. Pečiatky môžu zbierať iba členovia programu Hotels.com Rewards. Ostatní hostia zahrnutí v rovnakej objednávke nemôžu zbierať pečiatky. Takisto nie je možné zbierať ich za objednávky, ktoré ste uskutočnili pred vstupom do programu.
Nazbierané pečiatky k vášmu účtu priradíme najneskôr do 72 hodín od odhlásenia sa zo zariadenia zahrnutého v programe Hotels.com Rewards. Ak nazbierate pečiatky a neskôr zistíme, že ste neabsolvovali celý pobyt v hoteli („neplatná noc“), vyhradzujeme si právo na odstránenie takýchto neplatných pečiatok z vášho účtu. Môže k tomu dôjsť pri zrušení objednávky alebo vtedy, keď sa v hoteli neprihlásite, čo bude mať za následok neplatné pečiatky. Neplatné pečiatky sa nepočítajú medzi 10 pečiatok, ktoré potrebujete nazbierať na uplatnenie si bonusovej noci.

Počet nazbieraných pečiatok si môžete kedykoľvek skontrolovať na svojom účte. Stačí sa prihlásiť na stránke Hotels.com, použiť našu mobilnú aplikáciu alebo zatelefonovať do nášho telefonického centra. Ste zodpovední za overenie správnosti údajov na vašom účte. Ak ste presvedčení, že počet nazbieraných pečiatok nie je správny, túto skutočnosť prešetríme. Objednávky, ktoré sú v zmysle vyššie spomínaného neplatné, budú z vášho účtu odstránené.


Okrem vyššie uvedených informácií pečiatky nenazbierate ani za:
1. objednávku prostredníctvom lokality partnerskej spoločnosti Hotels.com,
2. objednávky, ktoré ste uskutočnili pred vstupom do programu,
3. objednávky zájazdových balíčkov (t. j. hotel + letenka),
4. niektoré objednávky s využitím zľavových kupónov, poukážok alebo kódov (vždy skontrolujte konkrétne podmienky),
5. objednávky cez služby skupinových ciest,
6. objednávky, ktoré vás nič nestoja, t. j. sú zdarma.


UPLATŇOVANIE BONUSOVÝCH NOCÍ


Po nazbieraní 10 pečiatok vám dáme 1 bonusovú noc, ktorú si môžete uplatniť v akomkoľvek zariadení zahrnutom v programe Hotels.com Rewards. Bonusovú noc si môžete uplatniť on-line alebo cez našu mobilnú aplikáciu.


Maximálna hodnota bonusovej noci sa odvíja od hodnoty nazbieraných 10-tich pečiatok, pokiaľ ich platnosť nevypršala. Táto hodnota sa rovná priemernej dennej sadzbe za pečiatky počas pobytu bez daní a poplatkov. Ak ste nazbierali pečiatku s Hotels.com Tajnou cenou (definovanou nižšie), táto cena bude narozdiel od bežnej ceny použitá na účely kalkulácie. Dane, poplatky, stravu a akékoľvek iné náklady spojené s bonusovou nocou musíte uhradiť. V prípade využitia vašej bonusovej noci online musíte tiež zaplatiť poplatok za uplatnenie. Ak bonusovú noc využijete prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, poplatok za uplatnenie vám účtovaný nebude.

 


Ak ste pri zbieraní 10-tich pečiatok platili v rôznych menách, hodnota každej pečiatky sa vypočíta na základe meny teritória, v ktorom ste sa nachádzali, keď ste sa zapojili do programu.
Bonusová noc podlieha všetkým príslušným zmluvným podmienkam objednávok. Pri uplatnení bonusovej noci sa vám noc nezapočíta do nazbieraných pečiatok. Pečiatky nemajú peňažnú hodnotu a bonusová noc nemožno uplatniť vo forme hotovosti.
Ak si bonusovú noc uplatníte na pobyt, ktorého hodnota je nižšia než maximálna hodnota vašej bonusovej noci, nemôžete si tento rozdiel nárokovať vo forme hotovosti, kreditu alebo inak. Bonusovú noc si môžete uplatniť na pobyt, ktorého hodnota je vyššia než maximálna hodnota vašej bonusovej noci – doplatíte len cenový rozdiel.


Ak máte nárok na uplatnenie viac než jednej bonusovej noci, môžete si zvoliť objednávku, pri ktorej majú byť použité. Ak sa rozhodnete uplatniť viacero bonusových nocí v rámci jednej rezervácie, bude vám účtovaný poplatok za uplatnenie za každú bousovú noc, ktorú využijete. Bonusové nocinemožno kombinovať s inou ponukou, zľavovým kupónom, poukážkou alebo kódom, pokiaľ nie je v ich podmienkach uvedené inak. To znamená, že pokiaľ si pri objednávke pobytu uplatníte bonusovú noc, spravidla na objednávku nebudete môcť získať ďalšiu zľavu.
Ak si bonusovú noc uplatníte pri objednávke na viac než jednu noc, automaticky ju na základe jej maximálnej hodnoty priradíme k najdrahšej noci objednávky.


Pobyty v rámci bonusovej noci podliehajú storno podmienkam, ktoré nám poskytne dané zariadenie zahrnuté v programe Hotels.com Rewards. Ak stornujete bonusovú noc, za ktorú ste zaplatili a máte nárok na vrátenie plnej sumy, hodnota rezervácie vám bude vrátená naspäť na váš účet a poplatok za uplatnenie vám bude vrátený taktiež. Ak stornujete bonusovú noc, za ktorú ste zaplatili a máte nárok na vrátenie sumy vo výške 1-99%, hodnota rezervácie vám nebude vrátená naspäť na váš účet, zatiaľ čo poplatok za uplatnenie vám môže byť vrátený v závislosti od podmienok zrušenia ubytovacieho zariadenia. Ak stornujete bonusovú noc, za ktorú ste zaplatili a nemáte nárok na vrátenie peňazí, hodnota rezervácie vám nebude vrátená na váš účet rovnako ako poplatok za uplatnenie.

Ak chcete zmeniť dátumy objednávky, ktorá zahŕňa uplatnenú bonusovú noc, musíte objednávku stornovať, počkať, kým sa Vám na účet vráti bonusová noc, a potom znova uskutočniť objednávku, aby ste si bonusovú noc mohli opäť uplatniť.


Úrovne Hotels.com Rewards
Tento program má tri úrovne: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver a Hotels.com Rewards Gold. Do programu vstúpite ako člen Hotels.com Rewards. Po nazbieraní 10–29 pečiatok v rámci členského roka splníte podmienky pre úroveň Hotels.com Rewards Silver. Po nazbieraní 30 alebo viac pečiatok v rámci členského roka splníte podmienky pre úroveň Hotels.com Rewards Gold. Členský rok trvá v období jedného roka od dátumu vytvorenia účtu a každého jeho ďalšieho výročia.
Členovia úrovní Silver a Gold majú k dispozícii špecializované telefónne číslo, na ktorom môžu 24 hodín denne, 7 dní v týždni objednávky vytvárať alebo sa o nich informovať. Medzi ďalšie benefity patrí napríklad prednostný prístup k výpredajom a exkluzívne ponuky. Tieto budú dostupné do dvoch týždňov od splnenia podmienok pre úroveň Silver alebo Gold a budú trvať počas zvyšku členského roka ako aj celého nasledujúceho členského roka. Ak pre zotrvanie v úrovni Silver alebo Gold nenazbierate dostatočný počet pečiatok, na ďalší členský rok vás presunieme o úroveň nižšie.

Zmeny a ukončenie

Platnosť vašich pečiatok nevyprší vtedy, ak na vašom účte vykonáte aktivitu aspoň raz za 12 mesiacov. Znamená to, že v tomto období musíte nazbierať pečiatku alebo si uplatniť noc zdarma. Ak tak urobíte, dátum ukončenia platnosti sa predĺži o ďalších 12 mesiacov. Ak počas 12-tich mesiacov nenazbierate žiadnu pečiatku ani si neuplatníte noc zdarma, dátum platnosti nazbieraných pečiatok vyprší a váš účet môže byť deaktivovaný. V takom prípade vám vaše pečiatky nebudú opätovne priznané. Dátum skončenia platnosti nazbieraných pečiatok si môžete skontrolovať po prihlásení sa k vášmu účtu.
Zmluvné podmienky vrátane pravidiel zbierania pečiatok, rozdielnych úrovní členstva, podmienok ich získania a súvisiacich benefitov, pravidiel pre uplatňovanie nocí zdarma, zoznamu ubytovacích zariadení zaradených do programu Hotels.com Rewards a maximálnej hodnoty noci zdarma môžeme kedykoľvek zmeniť, a to s upozornením alebo bez neho. O týchto zmenách vás môžeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo ich zverejniť na webovej lokalite Hotels.com, a preto si, prosím, pravidelne kontrolujte svoj účet.
Program Hotels.com Rewards nemá stanovené dĺžku trvania a pokračuje dovtedy, kým nebude z našej strany zrušený, k čomu môže dôjsť kedykoľvek. V prípade ukončenia programu budete mať na uplatnenie nocí zdarma na svojom konte lehotu 30 dní od oznámenia o ukončení. Po uplynutí tejto lehoty o noci zdarma prídete bez nároku na kompenzáciu.
Pokračovaním v zbieraní pečiatok a uplatnením si nocí zdarma v rámci programu Hotels.com Rewards súhlasíte s akýmikoľvek zmenami týchto zmluvných podmienok. Nesiete zodpovednosť za oboznámenie sa s akýmikoľvek zmenami, ktoré vykonáme. Najaktuálnejšia verzia je kedykoľvek dostupná na našej webovej lokalite.
Všeobecné zmluvné podmienky Hotels.com Rewards
Vyhradzujeme si právo na prerušenie vášho členstva v prípade podvodného konania alebo využitia vernostného programu spôsobom, ktorý nie je v súlade so zmluvnými podmienkami alebo akýmikoľvek zákonmi krajiny, smernicami, ustanoveniami či vyhláškami. V prípade prerušenia členstva môžete stratiť nárok na benefity a pečiatky, ktoré ste nazbierali. Máme tiež právo na vykonanie primeraných administratívnych a/alebo právnych úkonov vrátane prípadného trestného konania.
Počas členstva v programe Hotels.com Rewards máme právo zasielať vám prostredníctvom e-mailu akékoľvek aktualizácie týkajúce sa vášho účtu alebo transakcií. Nazbierané pečiatky vám môžeme kedykoľvek odobrať. Nazbierané pečiatky nemôžete predať, previesť ani kombinovať s nazbieranými nocami iného člena. V prípade úmrtia člena nie sú pečiatky ani bonusové noci prenosné vtedy, ak sa vyskytnú problémy pri dedičskom konaní alebo iné zákonné obmedzenia. Súhlasíte, že všetky spory, nároky a podobné právne úkony sa budú riešiť individuálne, výlučne príslušným slovenským súdom.Ak máte nejaké pochybnosti v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami alebo svojimi právami a povinnosťami, budú sa riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi štátu Texas.
Program neplatí tam, kde ho zákon nepovoľuje. Naše nevymáhanie ktoréhokoľvek ustanovenia týchto zmluvných podmienok neznamená, že sa nároku na jeho uplatnenie alebo uplatnenie akéhokoľvek iného ustanovenia vzdávame. Naše rozhodnutie je v sporoch týkajúcich sa tohto programu konečné.

Hotels.com Rewards Gold Exclusives a Silver Exclusives
Členovia programu Hotels.com Rewards na úrovni Silver a Gold majú vo vybratých ubytovacích zariadeniach nárok na určité vybavenie. Nárok na určité vybavenie vychádza z vašej úrovne členstva v programe Hotels.com Rewards v čase vykonania rezervácie a poskytnuté vybavenie sa zobrazí v zozname príslušného ubytovacieho zariadenia v čase vykonania rezervácie. Vybavenie sa môže líšiť v závislosti od ubytovacieho zariadenia, typu izby, dostupnosti a dátumov cesty a môže sa kedykoľvek zmeniť. Môže sa vyžadovať minimálna dĺžka pobytu.

Ubytovacie zariadenia VIP Access
Členovia programu Hotels.com Rewards na úrovni Silver a Gold majú v ubytovacích zariadeniach VIP Access nárok na exkluzívne vybavenie. Nárok na určité vybavenie vychádza z vašej úrovne členstva v programe Hotels.com Rewards v čase vykonania rezervácie a poskytnuté vybavenie sa zobrazí v zozname príslušného ubytovacieho zariadenia v čase vykonania rezervácie. Vybavenie sa môže líšiť v závislosti od ubytovacieho zariadenia a môže sa kedykoľvek zmeniť.
Ubytovacie zariadenia patriace do siete ubytovacích zariadení VIP Access, ktoré ponúkajú benefity, sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vybavenie je určené pre primárneho majiteľa účtu a ďalším hosťom s rezerváciou prostredníctvom účtu člena na úrovni Silver a Gold sa poskytne len na základe uváženia ubytovacieho zariadenia a podlieha dostupnosti. Členovia na úrovni Silver a Gold majú v ubytovacích zariadeniach VIP Access zaručenú bezplatnú sieť WiFi. Týka sa to štandardnej siete WiFi. Premium sieť WiFi môže byť dostupná za príplatok. Môže sa to kedykoľvek zmeniť.
Členovia na úrovni Gold sa môžu pri príchode do ubytovacích zariadení VIP Access kvalifikovať na zvýšenie kategórie izby. Táto možnosť podlieha dostupnosti. Nárok na zvýšenie kategórie izby závisí od úrovne v rámci programu Hotels.com Rewards v čase vykonania rezervácie. Zvýšenie kategórie izby v ubytovacom zariadení VIP Access je určené pre primárneho majiteľa účtu a na ďalšie izby rezervované prostredníctvom účtu člena na úrovni Gold sa bude vzťahovať len na základe uváženia ubytovacieho zariadenia a podlieha dostupnosti. Zvýšenie kategórie izby môže zahŕňať bezplatné zvýšenie na kategóriu izby vyššej ceny alebo kvality. Namiesto zvýšenia kategórie izby možno hosťom prideliť preferované podlažie alebo polohu na podlaží, napríklad mimo výťahov či stroja na ľad. Zvýšenie kategórie izby si nemožno rezervovať.
Členovia na úrovni Gold môžu v ubytovacích zariadeniach VIP Access získať skorší príchod a skorší odchod. Táto možnosť podlieha dostupnosti. Nárok na skorší príchod a skorší odchod závisí od úrovne v rámci programu Hotels.com Rewards v čase vykonania rezervácie. Možnosti skoršieho príchodu a skoršieho odchodu sú určené pre primárneho majiteľa účtu a ďalším hosťom s rezerváciou prostredníctvom účtu člena na úrovni Gold sa poskytnú len na základe uváženia ubytovacieho zariadenia a podliehajú dostupnosti.


TAJNÉ CENY

Hotels.com Tajné ceny („Tajné ceny“) sú dostupné nasledujúcim zákazníkom:
• členovia Hotels.com Rewards;
• používatelia, ktorí po prihlásení sa na odber e-mailov od Hotels.com získajú prístup k Tajným cenám na internetovej stránke; a
• používatelia Mobilnej aplikácie (ako je definované nižšie v týchto Zmluvných podmienkach).
Členovia programu Hotels.com Rewards – Keď ste pri prehliadaní internetovej stránky prihlásený do vášho účtu Hotels.com, automaticky sa vám ukážu Tajné ceny vybraných hotelov tam, kde je zobrazená ikonka „Vaša tajná cena“.
Odberatelia e-mailov – Aj keď si prehliadate internetovú stránku a nie ste prihlásený ako člen Hotels.com Rewards, môžete získať prístup k Tajným cenám zaregistrovaním sa na odber e-mailov od Hotels.com. Na stránke s výsledkami vášho vyhľadávania hotelov, kde sú uvedené Tajné ceny, kliknite na „Zobraziť teraz“ a na zobrazenie zadajte vašu e-mailovú adresu. Výsledky vášho vyhľadávania potom budú obsahovať Tajné ceny vybraných hotelov tam, kde sa bude zobrazovať ikonka „Vaša tajná cena“. Ak ste sa predtým zaregistrovali cez e-mail, v závislosti od nastavenia vášho prehliadača a času, ktorý uplynul od zaregistrovania sa, by sme si vás mohli pamätať. V takomto prípade už budú vaše Tajné ceny zobrazené. Poskytnutím vašej e-mailovej adresy súhlasíte s dostávaním skvelých ponúk a upozornení na predaj prostredníctvom e-mailu, aj keď sa môžete kedykoľvek z odberu odhlásiť kliknutím na odkaz pre „Odhlásenie“ v jednom z našich e-mailov. Ak sa odhlásite z odberu, už viac nebudete mať prístup k Tajným cenám týmto spôsobom, až pokiaľ sa znova nezaregistrujete.
Používatelia Mobilnej aplikácie – Pri používaní Mobilnej aplikácie sa vám automaticky ukážu Tajné ceny vybraných hotelov tam, kde sa zobrazuje ikonka „Vaša tajná cena“. Používateľ Mobilnej aplikácie neuvidí Tajné ceny, ak vstúpi na internetovú stránku prostredníctvom iných platforiem, pokiaľ nie je prihlásený ako člen programu Hotels.com Rewards alebo sa neprihlásil do Hotels.com e-mailom.
Všeobecné zmluvné podmienky pre Tajné ceny
Tajné ceny sú dostupné len pre vybrané hotely a vybrané dátumy. Tajné ceny budú zobrazené len v prípade vyhovujúceho vyhľadávania hotela.
Ak sa Tajná cena zobrazuje vedľa preškrtnutej ceny (napríklad „£150 £100“), preškrtnutá cena predstavuje bežnú cenu daného hotela na stránkach Hotels.com bez ďalších zliav.
Časť týchto Zmluvných podmienok s názvom „Ceny“ bude platiť aj pre Tajné ceny. Tajné ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť, ale zmeny neovplyvnia rezervácie, ktoré už boli akceptované.


PODMIENKY ZÁRUKY CIEN


Záruka cien – Ak nájdete nižšiu cenu na stránke Hotels.com alebo na inej internetovej stránke do 23:59 miestneho času deň pred pobytom, preplatíme vám rozdiel. Táto záruka sa neuplatňuje na rezervácie balíčkov a vzťahujú sa na ňu ďalšie Zmluvné podmienky, ktoré sa nachádzajú nižšie.

Podanie žiadosti –
• V prípade nerefundovateľných rezervácií: Spoločnosť Hotels.com vám poskytne kompenzáciu vo forme kupónu v hodnote zodpovedajúcej cenovému rozdielu. Kupón možno uplatniť pri budúcich rezerváciách na internetovej stránke Hotels.com. Kontaktovať zákaznícke telefonické centrum alebo podať svoju žiadosť prostredníctvom online formulára Záruky cien musíte do 23:59 miestneho času deň pred pobytom. Nižšia cena ubytovania musí byť dostupná na objednávku v čase, keď sa s nami budete kontaktovať, čo určia naši zástupcovia oddelenia služieb zákazníkom.
• V prípade refundovateľných rezervácií:
a) Ak nájdete nižšiu cenu na stránke Hotels.com: Môžete buď kontaktovať naše zákaznícke telefonické centrum do 23:59 miestneho času deň pred pobytom, alebo môžete zrušiť svoju existujúcu rezerváciu online v časti Vaše rezervácie po prihlásení do svojho účtu Hotels.com a urobiť online novú rezerváciu s nižšou cenou. Ak nám zavoláte, nižšia cena ubytovania musí byť dostupná na objednávku v čase, keď sa s nami budete kontaktovať, čo určia naši zástupcovia oddelenia služieb zákazníkom. Na vašu žiadosť zástupca oddelenia služieb zákazníkom urobí novú rezerváciu ubytovania s nájdenou nižšou cenou s použitím platobných údajov, ktoré poskytnete telefonicky. Vašu pôvodnú rezerváciu zástupca oddelenia služieb zákazníkom zruší, pričom dostanete refundáciu pôvodne zaplatenej ceny. Refundácie spracuje spoločnosť Hotels.com ihneď – vašej banke však spracovanie refundácie môže trvať až 30 dní.
b) Ak nájdete nižšiu cenu na stránke konkurenčnej spoločnosti: Spoločnosť Hotels.com vám refunduje cenový rozdiel. Kontaktovať zákaznícke telefonické centrum alebo podať svoju žiadosť prostredníctvom online formulára Záruky cien musíte do 23:59 miestneho času deň pred pobytom. Nižšia cena ubytovania musí byť dostupná na objednávku v čase, keď sa s nami budete kontaktovať, čo určia naši zástupcovia oddelenia služieb zákazníkom. Refundácie spracuje spoločnosť Hotels.com po overení vašej žiadosti, vašej banke však spracovanie refundácie môže trvať až 30 dní.
Porovnanie musí byť učinené voči rovnakému itineráru – Záruka cien je dostupná len pre úplne zhodné itineráre vrátane zariadenia, typu izby, príslušných pravidiel zrušenia objednávky a dátumov cesty, tak ako bola objednaná pomocou stránky Hotels.com. Navyše sa porovnanie musí týkať rovnakého zariadenia zakúpeného jednotlivo prostredníctvom inej internetovej stránky. Inými slovami, pobyt v ubytovacom zariadení rezervovaný na iných internetových stránkach ako súčasť zájazdového balíčka nie je oprávnený na Záruku cien. Záruka cíen sa týka ceny objednanej cesty uvedenej v potvrdení rezervácie vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré sme prijali v čase rezervácie. Záruka cien sa nevzťahuje na žiadne dane ani poplatky, ktoré ste zaplatili ľubovoľnej tretej strane. Ide napríklad o dane a poplatky, ktoré vám môže priamo zaúčtovať hotel za pobyt. Záruka cien nie je dostupná pre objednávky na internetových stránkach, kde zariadenie alebo iné podrobnosti objednávky nie sú v čase kúpy známe. Musíte splniť všetky požiadavky, ktoré sú kladené na (prípadnú) nižšiu cenu, vrátane, ale nie výhradne, požiadaviek týkajúcich sa miesta bydliska, oblasti a veku.

Porovnanie musí byť dostupné širokej verejnosti. – Záruka cien platí len pre ceny, ktoré sú inzerované a zároveň dostupné širokej verejnosti. Vzťahuje sa to aj na Tajné ceny. Záruka cien sa nevzťahuje na ceny, ktoré sú uvedené na internetových stránkach členských programov konkurenčných spoločností; na zľavy alebo ceny pre firmy; programy pre skupiny, chartery a programy odmien, ceny v rámci programov odmien, stretnutia, kongresy, konsolidácie alebo viazané ceny; ceny dosiahnuté prostredníctvom aukcií alebo podobných postupov; alebo ceny dostupné len pri použití kupónu alebo inej zľavy, ktorá nie je ponúkaná širokej verejnosti. Nižšia cena nemôže pochádzať z internetovej stránky, kam je potrebné zavolať, aby ste získali cenu, alebo z emailu, ktorý ste obdržali.

Potvrdenie nároku – Všetky požiadavky podliehajú overeniu stránky Hotels.com. Neprijímame snímky počítačových obrazoviek alebo iné údajné dôkazy nižšej ceny, ktoré nie sme schopní nezávisle overiť. Taktiež nebudeme overovať žiadnu požiadavku, ktorú budeme, podľa nášho výhradného uváženia, považovať za výsledok chyby tlače alebo inej chyby, ktorá bola podaná s úmyslom podvodu alebo nie v dobrej viere.

Vrátenie peňazí za overené požiadavky (iba v prípade refundovateľných rezervácií) – overeným požiadavkám na vrátenie peňazí pripíšeme príslušnú čiastku na účet platobnej karty použitej pri objednávke. Ak ste za hotel zaplatili v čase objednávky, príslušnú čiastku vám pošleme po overení požiadavky. Ak ste sa rozhodli za rezerváciu na stránke Hotels.com zaplatiť neskôr v hoteli a na inej internetovej stránke ste našli nižšiu cenu, po príchode musíte hotelu zaplatiť pôvodnú cenu, pričom refundáciu vám pošleme až po skončení pobytu. Upozorňujeme, že do zobrazenia refundácie na príslušnom výpise môže uplynúť až 30 dní, resp. sa čiastka môže na výpise objaviť až po najbližšom zúčtovacom cykle.
Kupóny (iba v prípade nerefundovateľných rezervácií) – kupóny sa vám zašlú e-mailom ihneď potom, čo podáte požiadavku a spoločnosť Hotels.com ju overí. Budú sa na to vzťahovať Zmluvné podmienky pre kupóny (pozrite vyššie v časti Podmienky používania kódov zliav).

Zmeny – Vyhradzujeme si výlučné právo zmeniť alebo prestať poskytovať Záruku cien alebo obmedziť jej dostupnosť komukoľvek, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia alebo zodpovednosti voči vašej osobe. Váš nárok podľa Záruky cien určujú zmluvné podmienky platné v čase vašej rezervácie. Fakt, že nebudeme vynucovať akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok, nebude dôvodom zrušenia predmetného ustanovenia.CIELE CIEST

Aj keď väčšina ciest vrátane ciest do medzinárodných cieľov sa skončí bez incidentu, cesty do niektorých cieľov môžu zahŕňať väčšie riziko než iné ciele. Spoločnosť Hotels.com upozorňuje cestujúcich, aby sa informovali o cestovných zákazoch, upozorneniach, oznamoch a odporúčaniach vydávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, viď http://www.foreign.gov.sk.

PONÚKANÍM OBCHODNÝCH CIEST DO KONKRÉTNYCH MEDZINÁRODNÝCH CIEĽOV SPOLOČNOSŤ HOTELS.COM NEPREHLASUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE CESTA DO TAKÝCHTO MIEST JE VHODNÁ ALEBO BEZ RIZIKA A NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŠKODY ALEBO STRATY, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ V DÔSLEDKU CESTY DO TAKÝCHTO CIEĽOV.

DODATOČNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA MOBILNEJ APLIKÁCIE HOTELS.COM

Tento oddiel stanovuje dodatočné zmluvné podmienky („podmienky používania aplikácie“) regulujúce vaše používanie našej aplikácie nazvanej „Hotels.com Mobile“ („aplikácia“) na mobilných telefónoch, smartfónoch alebo iných mobilných zariadeniach. Stlačením tlačidla „Súhlasím“ s pomocou aplikácie súhlasíte s tým, že budete viazaní:
1. zmluvnými podmienkami,
2. týmito Podmienkami používania aplikácie a
3. našimi 
Zásadami ochrany osobných údajov.
spolu označovaných nižšie ako „naše zásady“. Ak nesúhlasíte, že budete našimi zásadami viazaní, nesmiete používať túto aplikáciu a musíte stlačiť tlačidlo „Odmietam“ a odstrániť aplikáciu z vášho zariadenia.
Vzhľadom k vášmu súhlasu byť viazaní našimi zásadami, vám udeľujeme nevýhradnú a neprenosnú licenciu prevziať, inštalovať a používať túto aplikáciu a pristupovať k obsahu a informáciám dostupným v rámci aplikácie („obsah“) (vrátane, nie však výhradne, ceny a dostupnosti cestovných služieb), v súlade s podmienkami našich zásad.

Všetky vyššie stanovené zmluvné podmienky riadiace
1. vaše používanie našej internetovej stránky;
2. všetok obsah, služby, funkcie, softvér, kupóny a programy odmien, ktoré sú vám sprístupnené prostredníctvom našej internetovej stránky;
3. náš právny vzťah (vrátane, nie však výhradne, našej zodpovednosti voči vám); a
4. nám dostupné práva;
budú sa rovnocenne a plne používať a budú základom toho, ako vám spoločnosť Hotels.com sprístupňuje na používanie aplikáciu a obsah. Všetky odkazy na „internetovú stránku“ vo vyššie uvedených zmluvných podmienkach sa budú považovať za odkazy na túto aplikáciu alebo obsah a budú sa vzťahovať na vaše používanie tejto aplikácie alebo obsahu tak, ako to vyžaduje kontext. Všetky odkazy na „dohodu“ alebo „zmluvné podmienky“ budú taktiež považované za zahŕňajúce odkazy na tieto podmienky používania aplikácie, ako to vyžaduje kontext.

Táto aplikácia je určená pre vaše osobné a nekomerčné používanie.

Ako podmienku vášho používania tejto aplikácie a obsahu, zaručujete, že nebudete používať túto aplikáciu a obsah na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný našimi zásadami.

Aby aplikácia fungovala správne, vaše zariadenie musí byť pripojené k internetu. Ste zodpovední za vykonanie všetkých potrebných opatrení, aby vaše zariadenie malo internetové pripojenie a ste zodpovední za všetky sumy, ktoré vám môže váš poskytovateľ služieb účtovať v dôsledku vysielania a prijímania dát aplikáciou (vrátane, nie však výhradne, poplatkov za dátový roaming). Upozorňujeme, že aplikácia bude automaticky prenášať malé objemy dát, ako súčasť jej normálnej prevádzky, ohľadom ďalších informácií si prosím pozrite oddiel 3 nižšie (Údaje o vás a vašom používaní aplikácie“).

Okrem výslovného stanovenia v týchto zmluvných podmienkach, alebo povolenia akýmkoľvek miestnym predpisom, zaručujete sa, že nebudete:

1. kopírovať aplikáciu alebo obsah, okrem prípadov, kedy takéto kopírovanie súvisí s obvyklým používaním tejto aplikácie;
2. požičiavať, prenajímať, poskytovať podlicencie, zapožičiavať, prekladať, spájať, prispôsobovať alebo pozmeňovať túto aplikáciu alebo obsah;
3. pozmeňovať alebo prispôsobovať aplikácie alebo obsahu ako celku alebo jej časti, ani nedovolíte, aby bola aplikácia, alebo obsah či akákoľvek ich časť kombinovaná alebo zahrnutá do iných programov;
4. demontovať, dekompilovať, spätne navrhovať alebo vytvárať odvodené diela založené na celej aplikácií, alebo jej akejkoľvek časti, alebo obsahu, ani sa nebudete pokúšať vykonávať takéto činnosti, s výhradou rozsahu, v ktorom takéto činnosti nemôžu byť zakázané zákonom; a
5. poskytovať alebo inak sprístupňovať aplikáciu, alebo obsah vcelku, alebo sčasti (vrátane, nie však výhradne, záznamov programu, záznamov objektov a zdrojov, kódu objektov a zdrojového kódu), v akejkoľvek forme akejkoľvek tretej strane.

VÝHRADA PRÁV

Uznávate, že všetky práva duševného vlastníctva, tituly a nároky na aplikáciu a obsah patria buď spoločnosti Hotels.com alebo našim dodávateľom a poskytovateľom. Tieto práva sú chránené zákonmi a zmluvami na celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.

Uznávate, že nemáte žiadne práva v alebo na aplikáciu, alebo obsah, okrem obmedzeného práva na ich používanie v súlade s našimi zásadami.

Uznávate, že aplikácia a sprievodná dokumentácia alebo technické údaje sú predmetom príslušných zákonov a iným právnym predpisom kontroly exportu Spojených štátov amerických. Súhlasíte, že nebudete exportovať alebo spätne exportovať túto aplikáciu, priamo, alebo nepriamo, do akýchkoľvek krajín, ktoré podliehajú obmedzeniam exportu Spojených štátov amerických.

ÚDAJE O VÁS A VAŠOM POUŽÍVANÍ APLIKÁCIE


Údaje o vás spracovávame v súlade s našimi 
Zásadami ochrany osobných údajov. Používaním tejto aplikácie súhlasíte s takýmto spracovávaním, preto si, prosím, pozorne prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov.

Tak ako je to ďalej popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov, aplikácia bude automaticky zhromažďovať údaje o:
1. tom, ako používate túto aplikáciu;
2. tom, ku ktorému obsahu pristupujete;
3. technických chybách alebo problémoch, ktoré počas používania aplikácie môžu nastať.

Používaním tejto aplikácie uznávate a súhlasíte s automatickým zhromažďovaním týchto údajov.

Keď používate funkciu aplikácie „nájsť hotely blízko vás“, používame dostupné údaje geografického určenia polohy z vášho zariadenia, s použitím dát GPS alebo mobilnej siete, aby sme určili hotely v blízkosti vášho umiestnenia. Hoci sú tieto údaje zhromažďované anonymne, môžu nám tieto údaje odhaliť vašu presnú alebo približnú polohu. Používame tieto údaje len na určovanie polohy hotelov, ako je ďalej popísané v našich 
Zásadách ochrany osobných údajov. Údaje o polohe nezhromažďujeme, ak si neaktivujete v aplikácií funkciu „nájsť hotely blízko vás“. Používaním funkcie „nájsť hotely blízko vás“ uznávate a súhlasíte, aby spoločnosť Hotels.com používala vyššie uvedené údaje o polohe na poskytovanie obsahu a služieb relevantných voči vašej polohe prostredníctvom tejto aplikácie. Zdieľanie údajov o polohe môže byť kedykoľvek vypnuté v ponuke nastavení.

UKONČENIE PLATNOSTI
Spoločnosť Hotels.com môže ihneď ukončiť platnosť týchto podmienok používania, a to prostredníctvom písomného oznámenia určeného vám, ak:
1. dopustíte sa vecného alebo trvalého porušenia týchto podmienok používania; alebo
2. spoločnosť Hotels.com sa na základe vlastného uváženia rozhodne stiahnuť aplikáciu, či už vcelku alebo sčasti.

Po ukončení platnosti z akéhokoľvek dôvodu:
1. všetky práva týkajúce sa aplikácie alebo obsahu, ktoré vám boli udelené týmito podmienkami používania, zaniknú;
2. musíte ukončiť akékoľvek používanie aplikácie alebo obsahu; a
3. musíte vymazať alebo odstrániť aplikáciu z vášho zariadenia.

Tieto podmienky používania sú záväzné pre vás aj nás, ako aj našich príslušných nástupcov akoncesionárov. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete prevádzať, postupovať, meniť alebo inak disponovať s týmito podmienkami používania, alebo s akýmikoľvek vašimi právami či povinnosťami vyplývajúcimi z týchto podmienok používania. Máme právo prevádzať, postupovať, spoplatňovať, subkontrahovať alebo inak disponovať s týmito podmienkami používania, alebo s akýmikoľvek z našich práv či povinností, vyplývajúcimi z týchto podmienok používania, a to kedykoľvek počas ich obdobia platnosti.

Ak nedokážeme, kedykoľvek počas platnosti týchto podmienok používania, vynútiť presné rešpektovanie ktorejkoľvek z vašich povinností v rámci týchto podmienok používania alebo ak nebudeme vykonávať akékoľvek práva či náhrady, ku ktorým sme oprávnení podľa týchto podmienok používania, nebude to predstavovať vzdanie sa takýchto práv či náhrad a nezbavuje vás to povinnosti dodržiavať tieto povinnosti. Naše vzdanie sa akéhokoľvek plnenia nepredstavuje vzdanie sa akékohoľvek následného plnenia. Žiadne naše vzdanie sa akýchkoľvek z týchto podmienok používania nebude účinné, pokým nebude výslovne označené ako vzdanie sa a oznámené vám písomne.

ZARIADENIA SPOLOČNOSTI APPLE

Ak používate túto aplikáciu na zariadení spoločnosti Apple (napr. iPhone, iPod, iPad), potom popri vyššie uvedených podmienkach používania taktiež súhlasíte s nasledovným:
1. uznávate, že tieto podmienky používania platia len medzi nami a vami, a nie voči spoločnosti Apple Inc. z One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. („Apple“);
2. vám udelená licencia na používanie tejto aplikácie je limitovanou neprenosnou licenciou na používanie aplikácie v operačnom systéme spoločnosti Apple (iOS), v mobilnom zariadení, ktoré vlastníte a ovládate;
3. uznávate, že spoločnosť Apple nemá v súvislosti s touto aplikáciou žiadnu povinnosť poskytnúť akékoľvek služby údržby a podpory;
4. v prípade akéhokoľvek nesúladu tejto aplikácie s akoukoľvek príslušnou zárukou musíte vykonať oznámenie spoločnosti Apple a spoločnosť Apple vám preplatí kúpnu cenu (ak bola zaplatená) za aplikáciu a, v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými predpismi, spoločnosť Apple nebude, v súvislosti s touto aplikáciou, mať žiadnu inú povinnosť akéhokoľvek druhu voči vám;
5. uznávate, že my, nie spoločnosť Apple, sme zodpovední za adresovanie akýchkoľvek vašich nárokov alebo nárokov tretích strán, týkajúcich sa tejto aplikácie;
6. uznávate, že v prípade tvrdenia tretej strany, že táto aplikácia alebo vaše vlastníctvo a používanie tejto aplikácie porušuje práva duševného vlastníctva danej tretej strany, spoločnosť Apple nebude zodpovedná za vyšetrovanie, obhajobu, urovnanie a vyplatenie akéhokoľvek takéhoto nároku z narušenia duševného vlastníctva;
7. prehlasujete a ručíte, že sa nenachádzate v krajine, ktorá podlieha embargu vlády Spojených štátov amerických, alebo ktorá bola určená vládou Spojených štátov amerických ako krajina „podporujúca terorizmus“ a nie ste zahrnutí na zozname vlády Spojených štátov amerických obsahujúcom zakázané alebo obmedzené subjekty; a
8. uznávate a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple a pobočky spoločnosti Apple sú treťou oprávnenou stranou z týchto podmienok používania, a že po vašom prijatí týchto podmienok používania bude mať spoločnosť Apple právo (a bude predpokladané, že ste toto právo akceptovali) vynucovať voči vám ako ustanovenia týchto podmienok používania ako oprávnená tretia strana.

ÚPRAVA TÝCHTO USTANOVENÍ A PODMIENOK

Spoločnosť Hotels.com si vyhradzuje právo zmeniť ustanovenia, podmienky a oznámenia na základe ktorých sa ponúka táto webová lokalita, a súhlasíte s tým, že prijmete a budete dodržiavať takéto ustanovenia, podmienky a poznámky, ktoré budú v platnosti v čase vášho použitia tejto webovej lokality a jej prostriedkov.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Táto zmluva sa riadi slovenskými zákonmi. Pri všetkých sporoch vyplývajúcich z použitia tejto webovej lokality alebo súvisiacich s ním týmto súhlasíte s výhradnou právomocou slovenských súdov vo veci všetkých sporov, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s používaním tejto webovej lokality. Používanie tejto webovej lokality nie je povolené v žiadnej jurisdikcii, ktorá nepovoľuje platnosť všetkých týchto ustanovení a podmienok, vrátane, bez obmedzenia, tohto odseku.

Súhlasíte, že medzi vami a spoločnosťou Hotels.com neexistuje nijaký podnikateľský, partnerský, zamestnanecký vzťah ani vzťah na základe zastúpenia, ktorý by vyplýval z tejto zmluvy alebo z používania tejto webovej lokality.

Vykonávanie tejto zmluvy zo strany spoločnosti Hotels.com podlieha existujúcim zákonom a právnym predpisom a nič v tejto zmluve neobmedzuje právo spoločnosti Hotels.com postupovať v súlade s požiadavkami pri presadzovaní práva, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie tejto webovej lokality alebo informácie poskytované spoločnosti Hotels.com, alebo zhromažďované spoločnosťou Hotels.com s ohľadom na takéto používanie.

Ak bude ktorákoľvek časť tejto zmluvy vrátane, nie však výhradne, vyššie uvedených odmietnutí záruk a obmedzení zodpovednosti určená ako neplatná alebo nevynútiteľná na základe príslušných zákonov, potom budú neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenia považované za nahradené platnými a vynútiteľnými ustanoveniami, ktoré sa budú v maximálnej miere zhodovať s úmyslom pôvodných ustanovení a zmluva bude platiť naďalej.

Táto zmluva (a všetky ostatné ustanovenia a podmienky, na ktoré je tu odkazované) predstavujú úplnú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Hotels.com s ohľadom na túto webovú lokalitu a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné komunikácie a návrhy, či už v elektronickej, ústnej alebo písomnej forme, medzi zákazníkom a spoločnosťou Hotels.com s ohľadom na túto webovú lokalitu. Vytlačená verzia tejto zmluvy a akejkoľvek oznámenia poskytnuté v elektronickej forme budú použiteľné v súdnych a administratívnych konaniach, ktoré sa začnú na základe tejto zmluvy alebo vo vzťahu k nej, a to v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačenej forme.
Fiktívne názvy spoločností, produktov, mená ľudí, symboly alebo údaje uvedené v tomto dokumente nemajú predstavovať akúkoľvek skutočnú osobu, spoločnosť, produkt alebo udalosť.
Všetky ďalšie práva, ktoré tu nie sú výslovne poskytnuté, sú vyhradené.

POUŽÍVANIE WEBOVEJ LOKALITY HOTELS.COM

Webová lokalita Hotels.com sa poskytuje výhradne na pomáhanie zákazníkom pri zisťovaní dostupnosti tovarov a služieb súvisiacich s ich cestou a na uskutočňovanie legitímnych rezervácií alebo iné vykonávanie obchodovania s dodávateľmi. Neposkytuje sa na žiadne iné účely. Zaručujete, že máte najmenej 18 rokov a disponujete oprávnením uzavrieť túto zmluvu a používať túto webovú lokalitu v súlade so všetkými jej ustanoveniami a podmienkami. Súhlasíte s finančnou zodpovednosťou za všetko vaše používanie tejto webovej lokality (ako aj používanie vášho konta inými osobami vrátane, nie však výhradne, neplnoletých osôb žijúcich s vami). Súhlasíte, že budete dohliadať nad všetkým používaním tejto webovej lokality neplnoletými osobami vo vašom mene alebo prostredníctvom vášho konta. Tiež zaručujete, že všetky informácie, ktoré poskytnete vy alebo členovia vašej domácnosti pri používaní tejto webovej lokality, sú správne a presné.

Bez obmedzenia platí, že ľubovoľné špekulatívne, nepravdivé alebo podvodné rezervácie alebo ľubovoľné rezervácie v očakávaní dopytu sú zakázané. Súhlasíte, že prostriedky na rezerváciu cestovných služieb na tejto webovej lokalite sa budú používať iba na vykonávanie legitímnych rezervácií alebo nákupov pre vás alebo pre inú osobu, v mene ktorej ste oprávnení podľa príslušných právnych predpisov konať. Rozumiete tomu, že nadmerné používanie, podozrivá činnosť, príznaky podvodu alebo zneužitie zariadení na rezerváciu cestovných služieb na tejto webovej lokalite môže viesť k tomu, že spoločnosť Hotels.com zruší všetky objednávky súvisiace s vaším menom, e-mailovou adresou alebo účtom a uzatvorí všetky súvisiace účty Hotels.com. Ak ste vykonali nejakú podvodnú činnosť, spoločnosť Hotels.com si vyhradzuje právo prijať všetky nevyhnutne potrebné právne opatrenia a môžete byť zodpovední za peňažné straty spoločnosti Hotels.com vrátane súdnych trov a škôd. Ak sa chcete odvolať proti zrušeniu objednávky alebo zmraziť či uzavrieť účet, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

PRAVIDLÁ A OBMEDZENIA DODÁVATEĽA
Na vašu rezerváciu a kúpu tovarov a služieb súvisiacich s cestou, ktoré si zvolíte, sa budú vzťahovať samostatné ustanovenia a podmienky. Pozorne si prečítajte tieto zmluvné podmienky. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať ustanovenia a podmienky nákupu stanovené ľubovoľným dodávateľom, s ktorým sa rozhodnete uzatvoriť obchod, vrátane, bez obmedzenia, zaplatenia všetkých súm pri ich splatnosti a súladu s pravidlami a obmedzeniami dodávateľa týkajúcimi sa dostupnosti a použitia cestovného, produktov alebo služieb. Vyhradzujeme si právo zrušiť vašu rezerváciu, ak platbu neuhradíte v plnej výške a v uvedenom termíne. Potvrdzujete, že niektorí dodávatelia ako tretie strany ponúkajúci určité služby alebo aktivity môžu požadovať, aby ste podpísali ich dokument o zrieknutí sa zodpovednosti pred využívaním ponúkaných služieb alebo zúčastnením sa na ponúkaných aktivitách. Rozumiete, že akékoľvek porušenie ktorýchkoľvek takýchto podmienok dodávateľa týkajúcich sa nákupu môže mať za následok zrušenie vašich rezervácií alebo vášho nákupu, zakázanie vášho prístupu k akýmkoľvek letom, hotelom alebo automobilom, prepadnutie akýchkoľvek vami zaplatených súm za takéto rezervácie alebo nákupy a zaúčtovanie akýchkoľvek nákladov, ktoré vzniknú spoločnosti Hotels.com v dôsledku takéhoto porušenia podmienok, na vrub vášho konta v spoločnosti Hotels.com. Budete niesť úplnú zodpovednosť za všetky výdavky, poplatky, clá, dane a výmery vyplývajúce z použitia tejto webovej lokality.


SKUPINOVÉ REZERVÁCIE

V jednom hoteli/na určitý dátum pobytu si môžete rezervovať maximálne 8 izieb. Ak zistíme, že ste si prostredníctvom samostatných rezervácií celkovo rezervovali viac ako 8 izieb, vaše rezervácie môžeme zrušiť a zaúčtovať vám za zrušenie príslušný poplatok. Ak ste zaplatili nevratnú zálohu, táto záloha sa vám nevráti. Ak si chcete rezervovať 9 alebo viac izieb, musíte sa obrátiť na špecialistov na skupinové cestovanie spoločnosti Expedia, a to telefonicky alebo vyplnením dotazníka skupinového cestovania online. Niektorý z našich špecialistov na skupinové cestovanie preskúma vašu žiadosť a skontaktuje sa s vami z dôvodu vyplnenia vašej rezervácie. Možno sa od vás bude požadovať, aby ste podpísali písomnú zmluvu alebo zaplatili nevratnú zálohu.

REZERVÁCIE DLHODOBÝCH POBYTOV

Nesmiete si rezervovať online viac ako 28 nocí v rovnakom hoteli. Ak stanovíme, že ste si v samostatných rezerváciách rezervovali celkovo viac ako 28 nocí, môžeme vaše rezervácie zrušiť a účtovať vám poplatok za zrušenie, ak bude uplatňovaný. Ak ste zaplatili nevratnú zálohu, táto prepadne. Ak si chcete rezervovať 29 alebo viac nocí, musíte kontaktovať špecialistov spoločnosti Hotels.com na dlhodobé pobyty, a to telefonicky alebo vyplnením online formulára dlhodobého pobytu. Jeden z našich špecialistov na dlhodobé pobyty preskúma vašu požiadavku a bude vás kontaktovať v záujme realizácie vašej rezervácie. Môžete byť požiadaní o podpísanie písomnej zmluvy a/alebo o zaplatenie nevratnej zálohy.

KONVERTOR MIEN

Menové kurzy sú založené na rozličných verejne dostupných zdrojoch a sú určené iba ako pomôcka. Kurzy nie sú overené ako presné a skutočné kurzy sa môžu líšiť. Menové kurzy nie sú aktualizované každý deň. Skontrolujte dátum v konvertore mien, kedy bola daná mena naposledy aktualizovaná. Informácie poskytované prostredníctvom tejto aplikácie sú považované za presné, ale spoločnosť Hotels.com, jej sesterské spoločnosti alebo ich dodávatelia negarantujú ani nezaručujú ich presnosť. Pri používaní týchto informácií na ľubovoľný finančný účel spoločnosť Hotels.com odporúča zákazníkom konzultáciu s kvalifikovaným odborníkom za účelom overenia presnosti menových kurzov. Spoločnosť Hotels.com, jej sesterské spoločnosti alebo ich dodávatelia neautorizujú použitie týchto informácií na žiadny iný účel než na osobné použitie a zakazujú v maximálnom možnom rozsahu ich ďalší predaj, ďalšiu distribúciu a použitie týchto informácií na komerčné účely.


ZRUŠENIE ÚČTU

V súlade so zákonom o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (DMCA) a inými platnými zákonmi prijala spoločnosť Hotels.com zásadu o ukončení stavu predplatiteľa alebo vlastníka účtu, ak ide o osoby, o ktorých sa predpokladá, že sa opakovane dopúšťajú priestupkov, a to za príslušných podmienok a podľa vlastného uváženia spoločnosti Hotels.com. Spoločnosť Hotels.com môže tiež podľa vlastného uváženia obmedziť prístup na svoju lokalitu alebo zrušiť účty ľubovoľného používateľa, ktorý porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva alebo iné bez ohľadu na to, či ide o opakovaný priestupok. Ak ste presvedčení o tom, že vlastník účtu alebo predplatiteľ opakovane porušuje autorské práva, pri vypĺňaní upozornenia uveďte dostatočné informácie na overenie, že vlastník účtu alebo predplatiteľ opakovane porušuje autorské práva.


POUŽÍVATEĽSKÉ RECENZIE, POZNÁMKY, FOTOGRAFIE A OBSAH

Spoločnosť Hotels.com môže zobrazovať recenzie, poznámky, fotografie a iné materiály súvisiace s hotelmi a inými dovolenkovými a cestovnými zážitkami („recenzie“). Spoločnosť Hotels.com môže tiež ponúkať prostriedok umožňujúci používateľom tejto webovej lokality uverejňovať recenzie („používateľské recenzie“). Zriekate sa akýchkoľvek vlastníckych práv, ktoré môžete mať na takéto používateľské recenzie, a spoločnosť Hotels.com alebo jej sesterské spoločnosti ich môžu voľne používať, kopírovať, distribuovať a zverejňovať prostredníctvom ľubovoľného média a v ľubovoľnej forme bez vášho povolenia. Ak sa ponúka táto možnosť uverejňovania recenzií, výslovne súhlasíte so zasielaním iba takých používateľských recenzií, ktoré sa týkajú danej služby, spĺňajú tieto ustanovenia a podmienky a tiež ľubovoľné sprievodné pokyny zverejnené na tejto webovej lokalite.Spoločnosti Hotels.com, jej dcérskym spoločnostiam a pobočkám (súhrnne sa uvádzajú ako spoločnosti Hotels.com), ako aj jej pridruženým partnerom pôsobiacim pod rovnakou značkou alebo partnerom prepojeným formou webových lokalít, prostredníctvom ktorých poskytujeme služby (súhrnne sa uvádzajú ako pobočky spoločnosti Hotels.com), udeľujete nevýhradné, bezplatné, trvalé, prenosné, neodvolateľné a plne sublicencovateľné právo (a) používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, rozširovať, zverejňovať, verejne zobrazovať a vytvárať takéto používateľské recenzie na celom svete na ľubovoľnom médiu teraz známom alebo vytvorenom neskôr, príp. z nich vytvárať odvodené diela a (b) používať meno, ktoré ste uviedli v súvislosti s takouto používateľskou recenziou. Potvrdzujete, že spoločnosti Hotels.com sa môžu rozhodnúť poskytnúť atribúty vašich používateľských recenzií (napr. uvedenie vášho mena a miesta bydliska v odoslanej recenzii hotela) podľa svojho uváženia a že takéto používateľské recenzie sa môžu zdieľať s našimi dodávateľskými partnermi. Ďalej udeľujete spoločnostiam Hotels.com právo vykonať právne kroky voči každej osobe alebo subjektu, ktorý porušuje v používateľských recenziách vaše práva udelené spoločnosťami Hotels.com nedodržaním týchto zmluvných podmienok. Potvrdzujete, že používateľské recenzie nie sú dôverné ani chránené zákonom o vlastníctve, a vyjadrujete s tým súhlas. Výslovne sa zriekate všetkých morálnych práv (vrátane práva na ochranu autorstva alebo bezúhonnosti) týkajúcich sa vašich používateľských recenzií a súhlasíte s tým, že nemáte žiadne námietky voči zverejňovaniu, používaniu, úpravám, odstráneniu ani využitiu vašich používateľských recenzií nami, pobočkami spoločnosti Hotels.com, ktorýmkoľvek z našich partnerov alebo držiteľmi príslušných licencií.

Konkrétne platí, že používaním takejto služby prehlasujete a zaručujete, že:

• vlastníte alebo iným spôsobom máte kontrolu nad všetkými právami na používateľské recenzie, ktoré uverejníte,
• odoslané používateľské recenzie sú presné k dátumu ich uverejnenia
• používateľské recenzie, ktoré poskytnete, neporušujú žiadne ustanovenia a podmienky týkajúce sa používania, pokyny ani zásady spoločnosti Hotels.com (platné z času na čas),
• nebudete zámerne ani ľahkomyseľne uverejňovať informácie, ktoré by mohli spôsobiť ujmu alebo urážať ľubovoľnú osobu, alebo firmu, a to najmä: nebudete uverejňovať žiadne poznámky, informácie ani materiály, ktoré sú nepravdivé, škodlivé, hanlivé, urážajúce, obscénne, alebo by sa za také mohli považovať,
• nebudete konať žiadnym spôsobom s cieľom klamať alebo zavádzať a nebudete sa podieľať ani nebudete podporovať žiadne nečestné, alebo nezákonné aktivity,
• nebudete uverejňovať ani distribuovať žiadne informácie alebo materiály, ktoré vlastní ľubovoľná tretia strana, bez výslovného písomného súhlasu takejto strany,
· na všetky odoslané fotografie sa vzťahujú naše smernice týkajúce sa odosielania fotografií.

Upozorňujeme, že recenzie zobrazené na tejto internetovej stránke pochádzajú od overených používateľov, ktorí boli ubytovaní v hoteli rezervovanom na stránke Hotels.com alebo na internetových stránkach iných značiek skupiny Expedia. Spoločnosť Hotels.com nenárokuje žiadne vlastníctvo, spojitosť ani neudeľuje súhlas v súvislosti so žiadnymi fotografiami, ktoré odošlú koncoví používatelia prostredníctvom našich lokalít.

Spoločnosť Hotels.com neupravuje zaslané recenzie ani používateľské recenzie a v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi nebude žiadnym spôsobom zodpovedná za takéto recenzie alebo používateľské recenzie, ani za ich následné uverejnenie, použitie alebo distribúciu. Okrem toho platí, že spoločnosť Hotels.com neoveruje, neschvaľuje ani neodobruje názory ani poznámky vyjadrené v ľubovoľných recenziách alebo používateľských recenziách a tieto predstavujú osobné názory používateľov, ktorí ich odoslali. Akékoľvek rozhodnutia vykonané na základe recenzií alebo poznámok zobrazujúcich sa v rámci tejto služby vykonávate na vlastné riziko. Spoločnosť Hotels.com môže občas ponúknuť svojim zákazníkom stimuly, aby poskytli používateľské recenzie (napr. zľavový kupón, účasť na žrebovaní a pod.). Pre našu spoločnosť je dôležité, aby boli používateľské recenzie nestranné a úprimné. Tieto stimuly budú mať zákazníci k dispozícii bez ohľadu na to, či sú ich používateľské recenzie pozitívne alebo negatívne.

Spoločnosť Hotels.com si vyhradzuje právo z ľubovoľného dôvodu na základe svojho vlastného uváženia odmietnuť uverejnenie alebo odstrániť (bez upozornenia) ľubovoľné recenzie alebo používateľské recenzie. Okrem iného to zahŕňa situácie, kedy spoločnosť Hotels.com prijme sťažnosť od tretej strany alebo má dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto ustanovení a podmienok.


USMERNENIA TÝKAJÚCE SA ODOSIELANIA FOTOGRAFIÍ

Všetky odoslané fotografie musia byť:

· Tematické: všetky fotografie sa musia týkať ubytovania, reštaurácie, lokality alebo celkového zážitku z pobytu.
· Vhodné pre príslušnú komunitu/deti:
Ø Neodosielajte žiadne nezákonné, obscénne, pornografické, znevažujúce, vulgárne, neprístojné ani urážlivé fotografie či materiály.
Ø Neodosielajte fotografie ani materiály, ktoré porušujú súkromie alebo práva akejkoľvek osoby či subjektu.
Ø Neodosielajte fotografie ani informácie o deťoch ani o žiadnej tretej strane bez ich súhlasu (v prípade detí mladších ako 13 rokov bez súhlasu ich rodičov).
Ø Deti mladšie ako 13 rokov nesmú odosielať žiadne fotografie ani iné materiály.
· Originálne: môžete odosielať len vlastné fotografie. Neodosielajte fotografie zo žiadnych iných zdrojov (súkromných či komerčných). Neodosielajte fotografie, ktoré porušujú autorské práva, práva vyplývajúce z ochrannej známky alebo iných vlastníckych práv ľubovoľnej tretej strany.
· Nekomerčné: neodosielajte fotografie, ktoré obsahujú logá, značky, reklamné materiály ani iný obsah určený na komerčné účely.
· Bez škodlivého obsahu: neodosielajte fotografie, ktoré obsahujú vírusy ani iný škodlivý kód, ktorý môže úmyselne či neúmyselne poškodiť počítače alebo systémy spoločnosti Hotels.com, príp. môže spôsobiť škodu osobám, ktoré tento obsah používajú.
· V príslušnej veľkosti a formáte: žiadny súbor fotografie nesmie presiahnuť 5 MB. Odoslané fotografie musia byť v týchto formátoch: .jpg, .bmp, .gif alebo .png.
· UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA NEZÁKONNÉHO MATERIÁLU
· Ak ste úprimne presvedčení o tom, že materiály, ktoré používa naša spoločnosť, porušujú vaše autorské práva, môžete nám vy alebo váš zástupca poslať písomné upozornenie, v ktorom uvediete nasledujúce informácie. Upozorňujeme, že na vašu sťažnosť nebudeme reagovať, ak nebude riadne vyplnená alebo bude neúplná. V prípade akejkoľvek nesprávnej interpretácie uvedenej vo vašom upozornení týkajúcom sa nezákonnosti obsahu alebo aktivít môžete niesť zodpovednosť za vzniknuté škody.
· 1. Jasná identifikácia diela chráneného autorským právom, ktoré sa podľa vás porušilo.
· 2. Jasná identifikácia materiálu, o ktorom tvrdíte, že je nezákonný a nachádza sa na webovej lokalite, napríklad prepojenie na nezákonný materiál.
· 3. Vaša adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.
· 4. Vyhlásenie, že ste úprimne presvedčení o tom, že oprávnenia na materiál údajne porušujúci autorské práva neudelil vlastník autorského práva, jeho zástupca ani právny predpis.
· 5. Vyhlásenie, že informácie uvedené v upozornení sú presné a že strana podávajúca sťažnosť je oprávnená tak urobiť v mene vlastníka exkluzívneho práva, ktorého práva sa údajne porušili, z čoho môže hroziť pokuta vyplývajúca z krivého svedectva.
· 6. Podpis osoby oprávnenej vykonávať príslušné kroky v mene vlastníka exkluzívnych práv, ktorého práva sa údajne porušili.
·
· Upozornenie nám môžete odoslať e-mailom na adresu hotels-copyright@hotels.com, faxom na číslo (+11) 425 679-7251, Attn.: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints alebo na kontaktnú adresu uvedenú nižšie:
· Hotels.com, L.P.
· Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
· c/o NRAI
· 16055 Space Center Blvd., Suite 235
· Houston, TX 77062
· ODVOLANIA
· Po zaznamenaní odoslaného materiálu môžete odoslať faxom alebo poštou odvolanie obsahujúce body uvedené nižšie. Pred vykonaním tohto kroku možno budete chcieť vyhľadať právnu pomoc. Uveďte nasledujúce údaje:
1. Identifikácia špecifického obsahu, ktorý sa odstránil alebo zakázal, ako aj umiestnenie na webovej lokalite, na ktorej sa obsah zverejnil. Ak je to možné, uveďte adresu URL.
· 2. Vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
· 3. Vyhlásenie, že podliehate jurisdikcii Federálneho okresného súdu v oblasti, do ktorej patrí vaša adresa. Ak sa táto adresa nenachádza v Spojených štátoch amerických, vyhlásenie sa týka súdneho okresu, v ktorom sa môže nachádzať spoločnosť Hotels.com. Takisto uveďte vyhlásenie, že prijmete súdny príkaz od strany, ktorá oznámila váš obsah, príp. od zástupcu tejto strany.
· 4. Nasledujúce vyhlásenie: „Pod pokutou vyplývajúcou z krivého svedectva čestne vyhlasujem, že vyššie uvedený obsah sa odstránil alebo zakázal z dôvodu chyby alebo chybnej identifikácie.“
· Vytlačené vyhlásenie podpíšte a odošlite na nasledujúcu adresu:
· Hotels.com, L.P.
· Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
· c/o NRAI
· 16055 Space Center Blvd., Suite 235
· Houston, TX 77062
ALEBO ho môžete odoslať faxom na číslo: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa postupu DMCA spoločnosti Hotels.com sa na nás telefonicky obráťte na čísle (425) 679-3751.

ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR TÝKAJÚCI SA SPOJENÝCH CESTOVNÝCH SLUŽIEB

Dôležité informácie týkajúce sa spojených cestovných služieb
Výraz „spojená cestovná služba“ presne zodpovedá definícii výrazu „spojená cestovná služba“, ktorý sa používa v smernici (EÚ) 2015/2302 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2015 týkajúcej sa balíkov cestovných služieb a spojených cestovných služieb a môže sa implementovať do národného zákona (smernica (EÚ) 2015/2302).
Za určitých okolností môže spojená cestovná služba vzniknúť na základe cestovných služieb, ktoré sa rozhodnete rezervovať od iných spoločností. V takomto prípade sa zobrazí pokyn, aby ste si prečítali dôležité informácie uvedené nižšie.

Ak si po výbere a uhradení jednej cestovnej služby zarezervujete doplnkové cestovné služby v rámci svojej cesty alebo dovolenky prostredníctvom spoločnosti Hotels.com, NEZÍSKATE výhodu vyplývajúcu z práv na základe balíkov v súlade so smernicou (EÚ) 2015/2302.

Spoločnosť Hotels.com nebude zodpovedná za správne poskytnutie týchto doplnkových cestovných služieb. V prípade problémov sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.

Ak si však doplnkové cestovné služby rezervujete do 24 hodín po prijatí potvrdenia rezervácie hotela od spoločnosti Hotels.com, tieto cestovné služby budú súčasťou spojenej cestovnej služby. V takom prípade zabezpečuje spoločnosť Hotels.com v súlade so zákonom EÚ ochranu súvisiacu s vrátením peňazí uhradených spoločnosti Hotels.com za služby, ktoré sa neposkytli z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Hotels.com. Poznámka: Ak sa niektoré platby uskutočňujú priamo príslušnému poskytovateľovi cestovných služieb, spoločnosť Hotels.com neposkytuje ochranu súvisiacu s vrátením peňazí v prípade platobnej neschopnosti príslušného poskytovateľa služieb.
Ďalšie informácie o ochrane v prípade platobnej neschopnosti sú uvedené nižšie:

Spoločnosť Hotels.com poskytuje ochranu v prípade platobnej neschopnosti formou poistenia v spoločnosti International Passenger Protection Limited a za všetky peniaze uhradené priamo spoločnosti Hotels.com ručia určité syndikáty pôsobiace v rámci poisťovne Lloyd’s. V prípade odmietnutia poskytnutia služieb z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Hotels.com sa môžu zákazníci obrátiť na spoločnosť International Passenger Protection Limited (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, tel.: +31 103120666, e-mail: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk).

Poznámka: Táto ochrana v prípade platobnej neschopnosti sa nevzťahuje na zmluvy s inými stranami ako spoločnosť Hotels.com, ktoré môžu poskytovať služby aj napriek platobnej neschopnosti spoločnosti Hotels.com.

Smernica (EÚ) 2015/2302 implementovaná do národného zákona je dostupná tu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 

Aktualizované 9. júna 2020

© 2020 Hotels.com, L.P. Všetky práva vyhradené.